Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  saltgrävare

Organismgrupp Skalbaggar, Jordlöpare m.fl. Dyschirius chalceus
Saltgrävare Skalbaggar, Jordlöpare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 5–6 mm lång jordlöpare med långsträckt, cylindrisk kroppsform, tydlig ”getingmidja” och frambenen utformade som kraftiga, tornförsedda grävben. Grundfärgen är svart, med tydlig mässingsglans. Arten är svårbestämd och bestämningen bör därför kontrolleras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för saltgrävare Observationer i Sverige för saltgrävare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast vid kusten, dels i västra Skåne och norra Halland, dels på norra Öland och på Gotland. Artens status i Skåne och på Öland är osäker, medan fynd efter 2000 finns från norra Halland och Gotland. Vid Lomma i Skåne förekom arten under några årtionden i gamla lertag nära havet, men sedan brytningen upphört har lertagen schaktats igen, vattenfyllts eller vuxit igen. Närmast utanför Sverige förekommer arten i Danmark, vid södra Östersjön och längs Västeuropas kust söderut till Frankrike. Dessutom finns den i inlandet österut till Mellersta Asien och nordvästra Mongoliet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Lever underjordiskt i kolonier av kortvingar av släktet Bledius (t.ex. B. furcatus och B. tricornis) på lerig eller lersandig, salthaltig mark nära vatten, vid havet eller vid små vattensamlingar eller diken nära havsstranden. Även påträffad i lertag med marina (salthaltiga) leror. Endast vid havskusten, dels i västra Skåne och norra Halland, dels på norra Öland och på Gotland. Starkt minskande, efter 1980 endast funnen på enstaka lokaler i Halland och på Gotland. Arten hotas av exploatering eller igenväxning av havsstrandängar, igenfyllning eller förorening av småvatten nära havet samt täktrestaurering. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-30). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-120) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Ett rovdjur som lever underjordiskt i kolonier av kortvingar av släktet Bledius (t.ex. B. furcatus, B. spectabilis och B. tricornis) på vegetationsfattig, lerig, siltig eller sandig, salthaltig mark nära vatten. På flacka tidvattensstränder, i skonor på havsstrandängar eller vid små vattensamlingar eller diken nära havsstranden. Även påträffad i lertag med marina (salthaltiga) leror. I Mellaneuropa också på salthaltiga inlandslokaler. Arten är liksom dess bytesdjur en s.k. halobiont, som fordrar en salthalt i marken om 2–10 %. Den övervintrar som fullbildad och genomgår larvutvecklingen under sommaren. De fullbildade skalbaggarna påträffas mest under fortplantningstiden på försommaren.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Våtmark
Våtmark
Urban miljö
Urban miljö
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· Bledius tricornis
· Bledius tricornis
· Bledius furcatus
· Bledius furcatus
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Carabidae (jordlöpare), Släkte Dyschirius, Art Dyschirius chalceus Erichson, 1837 - saltgrävare Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Lever underjordiskt i kolonier av kortvingar av släktet Bledius (t.ex. B. furcatus och B. tricornis) på lerig eller lersandig, salthaltig mark nära vatten, vid havet eller vid små vattensamlingar eller diken nära havsstranden. Även påträffad i lertag med marina (salthaltiga) leror. Endast vid havskusten, dels i västra Skåne och norra Halland, dels på norra Öland och på Gotland. Starkt minskande, efter 1980 endast funnen på enstaka lokaler i Halland och på Gotland. Arten hotas av exploatering eller igenväxning av havsstrandängar, igenfyllning eller förorening av småvatten nära havet samt täktrestaurering. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-30). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-120) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 5–6 mm lång jordlöpare med långsträckt, cylindrisk kroppsform, tydlig ”getingmidja” och frambenen utformade som kraftiga, tornförsedda grävben. Grundfärgen är svart, med tydlig mässingsglans. Arten är svårbestämd och bestämningen bör därför kontrolleras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för saltgrävare

Länsvis förekomst och status för saltgrävare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för saltgrävare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast vid kusten, dels i västra Skåne och norra Halland, dels på norra Öland och på Gotland. Artens status i Skåne och på Öland är osäker, medan fynd efter 2000 finns från norra Halland och Gotland. Vid Lomma i Skåne förekom arten under några årtionden i gamla lertag nära havet, men sedan brytningen upphört har lertagen schaktats igen, vattenfyllts eller vuxit igen. Närmast utanför Sverige förekommer arten i Danmark, vid södra Östersjön och längs Västeuropas kust söderut till Frankrike. Dessutom finns den i inlandet österut till Mellersta Asien och nordvästra Mongoliet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Scaritinae  
 • Tribus
  Clivinini  
 • Släkte
  Dyschirius  
 • Art
  Dyschirius chalceusErichson, 1837 - saltgrävare

Ett rovdjur som lever underjordiskt i kolonier av kortvingar av släktet Bledius (t.ex. B. furcatus, B. spectabilis och B. tricornis) på vegetationsfattig, lerig, siltig eller sandig, salthaltig mark nära vatten. På flacka tidvattensstränder, i skonor på havsstrandängar eller vid små vattensamlingar eller diken nära havsstranden. Även påträffad i lertag med marina (salthaltiga) leror. I Mellaneuropa också på salthaltiga inlandslokaler. Arten är liksom dess bytesdjur en s.k. halobiont, som fordrar en salthalt i marken om 2–10 %. Den övervintrar som fullbildad och genomgår larvutvecklingen under sommaren. De fullbildade skalbaggarna påträffas mest under fortplantningstiden på försommaren.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand, Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Havsstrand

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· Bledius furcatus (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Arten hotas av igenväxning av havsstrandängar p.g.a. upphörd hävd, igenfyllning eller förorening av småvatten nära havet, exploatering av havsstrandängar och täktrestaurering.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Upprätthåll beteshävd av havsstrandängar. Undvik igenschaktning av lertag eller andra täkter.

Lindroth, C. 1986. The Carabidae, Coleoptera of Fennoscandia and Danmark. Fauna Ent. Scand. 15.

Palm, T. 1943. Anteckningar om svenska skalbaggar. I. Ent. Tidskr. 64: 74-85.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 1999. Rev. Håkan Ljungberg 2005, 2011, 2015

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Scaritinae  
 • Tribus
  Clivinini  
 • Släkte
  Dyschirius  
 • Art
  Dyschirius chalceus, Erichson, 1837 - saltgrävare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 1999. Rev. Håkan Ljungberg 2005, 2011, 2015