Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  saltstarr

Organismgrupp Kärlväxter Carex vacillans
Saltstarr Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Saltstarr är en svagt tuvad starr med långsmala, 3–4 mm breda, plattade blad. Axsamlingen består av 2–3 hanax och 2–4 smalt avlånga, upprätta honax (det nedersta honaxet är ofta hängande). Ofta förekommer enstaka hanblommor även i honaxen. Axfjäll med långt utlöpande uddformad mittnerv. Fruktgömmen 2,5–3 mm långa, brungröna utan nerver.
Utbredning
Länsvis förekomst för saltstarr Observationer i Sverige för saltstarr
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Saltstarr förekommer i Sverige utmed västkusten från södra Halland till nordligaste Bohuslän (spridd efter hela kusten och i fjordarna, 135 lokaler), varifrån den följer norska kusten upp till polcirkeln, och på enstaka platser även norr därom. Några andra säkra fyndorter för saltstarr är inte kända, varför arten kanske är en skandinavisk endem. Uppgifterna från Bottenviken och de flesta från Nordnorge beror på sammanblandning med Carex halophila, medan de från Färöarna och Island beror på felbestämningar.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1ab(iii,iv,v)+2ab(iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Förekommer från Halland upp till norra Bohuslän. Saltstarr växer på leriga till sandiga stränder, oftast i relativt skyddade lägen. Arten är betesgynnad. Igenväxning efter upphört strandbete kan utgöra ett hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 5000 (2500-7500). Antalet lokalområden i landet skattas till 125 (100-150). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8440 km² och förekomstarean (AOO) till 584 (400-700) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii,iv,v)+2ab(iii,iv,v)).
Ekologi
Saltstarr växer på leriga till sandiga stränder, oftast i relativt skyddade lägen, i anslutning till sötvattensutflöden. Arten är betesgynnad.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Liliopsida (enhjärtbladiga blomväxter), Ordning Poales (gräsordningen), Familj Cyperaceae (halvgräs), Släkte Carex (starrar), Art Carex vacillans Drejer - saltstarr Synonymer Carex haematolepis, Carex salina var. kattegatensis, Carex kattegatensis Fr. ex Lindm.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1ab(iii,iv,v)+2ab(iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Förekommer från Halland upp till norra Bohuslän. Saltstarr växer på leriga till sandiga stränder, oftast i relativt skyddade lägen. Arten är betesgynnad. Igenväxning efter upphört strandbete kan utgöra ett hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 5000 (2500-7500). Antalet lokalområden i landet skattas till 125 (100-150). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8440 km² och förekomstarean (AOO) till 584 (400-700) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii,iv,v)+2ab(iii,iv,v)).
Saltstarr är en svagt tuvad starr med långsmala, 3–4 mm breda, plattade blad. Axsamlingen består av 2–3 hanax och 2–4 smalt avlånga, upprätta honax (det nedersta honaxet är ofta hängande). Ofta förekommer enstaka hanblommor även i honaxen. Axfjäll med långt utlöpande uddformad mittnerv. Fruktgömmen 2,5–3 mm långa, brungröna utan nerver.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för saltstarr

Länsvis förekomst och status för saltstarr baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för saltstarr

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Saltstarr förekommer i Sverige utmed västkusten från södra Halland till nordligaste Bohuslän (spridd efter hela kusten och i fjordarna, 135 lokaler), varifrån den följer norska kusten upp till polcirkeln, och på enstaka platser även norr därom. Några andra säkra fyndorter för saltstarr är inte kända, varför arten kanske är en skandinavisk endem. Uppgifterna från Bottenviken och de flesta från Nordnorge beror på sammanblandning med Carex halophila, medan de från Färöarna och Island beror på felbestämningar.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Poales - gräsordningen 
 • Familj
  Cyperaceae - halvgräs 
 • Släkte
  Carex - starrar 
 • Art
  Carex vacillansDrejer - saltstarr
  Synonymer
  Carex haematolepis
  Carex salina var. kattegatensis
  Carex kattegatensis Fr. ex Lindm.

Saltstarr växer på leriga till sandiga stränder, oftast i relativt skyddade lägen, i anslutning till sötvattensutflöden. Arten är betesgynnad.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppna strandbiotoper, Öppen fastmark, Havsstrand

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Igenväxning efter upphörande strandbete kan utgöra ett hot mot förekomster av saltstarr

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
De lokaler med saltstarr som hotas av igenväxning bör hävdas, främst genom bete.
Saltstarr är variabel och är troligen av hybridogent ursprung. Utländska namn – NO: Saltstorr, DK: Kattegat-Star.

Andersson, H. 1989. Sällsynta växter i Kungälvstrakten.

Bergqvist, S. & Blomgren, E. 1994. Sotenäsets flora. Lund.

Bertilsson, A. m fl 2002. Västergötlands flora. Lund.

Georgson, K. m fl 1997. Hallands flora. Lund.

Suneson, S. 1968. Vegetation och flora i Skaftö socken i mellersta Bohuslän. Svensk Bot. Tidskr. 62: 1–120.

Suneson, S. 1980. Tillägg till Skaftö flora. Svensk Bot. Tidskr. 74: 195–207.

Suneson, S. 1986. Nya bidrag till Skaftö flora. Svensk Bot. Tidskr. 80: 411–420.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Ljungstrand 1995. Rev. Margareta Edqvist 2006. ©ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Poales - gräsordningen 
 • Familj
  Cyperaceae - halvgräs 
 • Släkte
  Carex - starrar 
 • Art
  Carex vacillans, Drejer - saltstarr
  Synonymer
  Carex haematolepis
  Carex salina var. kattegatensis
  Carex kattegatensis Fr. ex Lindm.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Ljungstrand 1995. Rev. Margareta Edqvist 2006. ©ArtDatabanken, SLU 2007.