Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sammetstaggsvamp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Sarcodon martioflavus
Sammetstaggsvamp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Sammetstaggsvamp är en relativt liten taggsvamp som känns igen på att hatten är sammetsartad, (även som äldre) och att fotbasen är orange. Hatten är välvd till plan, upp till 10 cm bred, gråbrun till purpurbrun med ljus kant, ibland med röda droppar. Taggarna är först vitaktiga men blir på äldre fruktkroppar purpurbruna. Foten är sammetsluden. Smaken är mild och lukten mjöllik. Några taggsvampar av släktet Hydnellum har också orange fot eller fotbas, men deras kött är zonerat och fruktkropparna har ofta inväxta förnarester och strån, vilket Sarcodon-arter aldrig har.
Utbredning
Länsvis förekomst för sammetstaggsvamp Observationer i Sverige för sammetstaggsvamp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Sammetstaggsvamp är känd från ett 20-tal lokaler i Sverige. Första fyndet gjordes i Jämtland 1978. Senare har den även blivit funnen i Bohuslän, Västergötland, Närke, Södermanland, Värmland, Dalarna och Medelpad. Den är känd från några få lokaler i Norge och Finland samt i övriga Europa funnen i Tyskland och Schweiz. Arten är rödlistad i Norge, Finland och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A2c+3c+4c; C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Bildar mykorrhiza med gran, i örtrik kalkgranskog eller annan bördig granskog av lågörtstyp. Många lokaler har förr nyttjats för extensivt skogsbete. Förefaller ha svårt att etablera sig efter avverkning och är inte påträffad i skogar avverkade efter 1950. Total population i landet bedöms ha minskat och fortgående att minska p.g.a. att den huvudsakligen förekommer i äldre bördiga granskogar som avverkas och minskar i areal. Artens fortlevnadsmöjligheter blir förhoppningsvis förbättrad genom Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för rödlistade fjälltaggsvampar som sedan 2006 resulterat i en ökad kännedom om och uppmärksamhet kring arten, dess ekologi och förekomster. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (520-6000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (150). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (26-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (132-600) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; C1+2a(i)).
Ekologi
Arten bildar mykorrhiza tillsammans med gran. Den förekommer på kalkrik mark i örtrik granskog. Fruktkroppar uppträder från juli till oktober.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gran
· gran
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Thelephorales, Familj Bankeraceae, Släkte Sarcodon (fjälltaggsvampar), Art Sarcodon martioflavus (Snell, K.A.Harrison & H.A.C.Jacks.) Maas Geest. - sammetstaggsvamp Synonymer Hydnum martioflavum Snell, K.A.Harrison & H.A.C.Jacks., Sarcodon martioflavus (Kalchbr.) Pat., Sarcodon armeniacus Maas Geest.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A2c+3c+4c; C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med gran, i örtrik kalkgranskog eller annan bördig granskog av lågörtstyp. Många lokaler har förr nyttjats för extensivt skogsbete. Förefaller ha svårt att etablera sig efter avverkning och är inte påträffad i skogar avverkade efter 1950. Total population i landet bedöms ha minskat och fortgående att minska p.g.a. att den huvudsakligen förekommer i äldre bördiga granskogar som avverkas och minskar i areal. Artens fortlevnadsmöjligheter blir förhoppningsvis förbättrad genom Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för rödlistade fjälltaggsvampar som sedan 2006 resulterat i en ökad kännedom om och uppmärksamhet kring arten, dess ekologi och förekomster. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (520-6000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (150). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (26-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (132-600) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; C1+2a(i)).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Åtgärdsprogram Fastställt
Sammetstaggsvamp är en relativt liten taggsvamp som känns igen på att hatten är sammetsartad, (även som äldre) och att fotbasen är orange. Hatten är välvd till plan, upp till 10 cm bred, gråbrun till purpurbrun med ljus kant, ibland med röda droppar. Taggarna är först vitaktiga men blir på äldre fruktkroppar purpurbruna. Foten är sammetsluden. Smaken är mild och lukten mjöllik. Några taggsvampar av släktet Hydnellum har också orange fot eller fotbas, men deras kött är zonerat och fruktkropparna har ofta inväxta förnarester och strån, vilket Sarcodon-arter aldrig har.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för sammetstaggsvamp

Länsvis förekomst och status för sammetstaggsvamp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för sammetstaggsvamp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Sammetstaggsvamp är känd från ett 20-tal lokaler i Sverige. Första fyndet gjordes i Jämtland 1978. Senare har den även blivit funnen i Bohuslän, Västergötland, Närke, Södermanland, Värmland, Dalarna och Medelpad. Den är känd från några få lokaler i Norge och Finland samt i övriga Europa funnen i Tyskland och Schweiz. Arten är rödlistad i Norge, Finland och Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Thelephorales  
 • Familj
  Bankeraceae  
 • Släkte
  Sarcodon - fjälltaggsvampar 
 • Art
  Sarcodon martioflavus(Snell, K.A.Harrison & H.A.C.Jacks.) Maas Geest. - sammetstaggsvamp
  Synonymer
  Hydnum martioflavum Snell, K.A.Harrison & H.A.C.Jacks.
  Sarcodon martioflavus (Kalchbr.) Pat.
  Sarcodon armeniacus Maas Geest.

Arten bildar mykorrhiza tillsammans med gran. Den förekommer på kalkrik mark i örtrik granskog. Fruktkroppar uppträder från juli till oktober.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Minskad areal av naturskog och äldre barrskog på kalkrik mark hotar arten. Några av lokalerna är naturreservat, men där skogen ej är skyddad hotas den främst av slutavverkning. Luftföroreningar, med ökad försurning av marken som följd, missgynnar arten.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
Samtliga växtplatser måste undantas från rationellt skogsbruk. På de kända växtplatserna bör man regelbundet övervaka svampens status och förändringar i miljön. För att på lång sikt öka artens möjligheter att överleva måste fler, äldre barrskogspartier på kalkrik mark skyddas.

Åtgärdsprogram Fastställt
Utländska namn – NO: Ferskenstorpigg, FI: Oranssijalkaorakas.

Breitenbach, J. & Kränzlin, F. 1986. Pilze der Schweiz. Band 2. Mykologia, Luzern.

Maas Geesteranus, R.A. 1975. Die terrestrischen Stachelpilze Europas. Amsterdam-London.

Maas Geesteranus, R.A. & Nannfeldt, J.A. 1969. The genus Sarcodon in Sweden in the light of recent investigations. Svensk Bot. Tidskr. 63: 401–440.

Ryman, S. & Holmåsen, I. 1984. Svampar. En fälthandbok. Interpublishing, Stockholm.

Strid, Å. 1985. Svenska taggsvampar 6. Släktet Sarcodon. Jordstjärnan 6: 5–10.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Gillis Aronsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Thelephorales  
 • Familj
  Bankeraceae  
 • Släkte
  Sarcodon - fjälltaggsvampar 
 • Art
  Sarcodon martioflavus, (Snell, K.A.Harrison & H.A.C.Jacks.) Maas Geest. - sammetstaggsvamp
  Synonymer
  Hydnum martioflavum Snell, K.A.Harrison & H.A.C.Jacks.
  Sarcodon martioflavus (Kalchbr.) Pat.
  Sarcodon armeniacus Maas Geest.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Gillis Aronsson 1997.