Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sandbäckslända

Organismgrupp Sländor, Bäcksländor Isoptena serricornis
Sandbäckslända Sländor, Bäcksländor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Honorna är 9–11 mm, hannarna något mindre. Kroppen är brun och vingarna ljusbruna. Liksom övriga bäcksländor har den två relativt långa antenner samt vingar som ligger platt mot kroppen. Larverna liknar till det yttre övriga bäcksländor, d v s avlångt smal med två bakre spröt. Färgen är gul och antennerna reducerade samt kropp och ben med tät behåring.
Utbredning
Länsvis förekomst för sandbäckslända Observationer i Sverige för sandbäckslända
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten har huvuddelen av sitt utbredningsområde i Östeuropa. I Skandinavien påträffas den på Jylland i Danmark, samt i de nordligaste delarna av Sverige och Finland. Samtliga svenska fyndlokaler är belägna i Norrbotten. De första fynden gjordes i Kvarnån och Bodträskån nära Harads i Luleälven 1952. Senare har den även påträffats i Torne älv vid Kattilakoski, i Muonio älv vid Kätkesuando och i Kalixälven vid Parakka.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Arten har en begränsad utbredning: Torneälven, där den dock har rel. stora populationer, Luleälvens mynning, samt Kalix-älven. Det kan inte uteslutas att det finns ett väsentligt mörkertal. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 km² och förekomstarean (AOO) till 40 (20-80) km². Polygon skapad 20140331. Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Isoptena serricornis tycks enbart förekomma i större vattendrag. Larven har huvudsakligen påträffats i älvar med sandbotten, där den lever nedgrävd. Arten föredrar erosions- framför sedimentationsbotten. En tysk studie har visat att äggen kläcks först vid temperaturer över 12 grader. Vid sju grader fördröjs utvecklingen. Äggen är stora jämfört med andra arter i familjen. Larverna livnär sig först på detritus men vid senare stadier blir den huvudsakligen rovdjur och äter fjädermygglarver, fåborstmaskar och mindre sländlarver. Analyser av maginnehåll har även visat att larverna intar sandkorn. Då kornen kan vara av halva huvudets storlek och utgöra mer än halva kroppsvikten är det sannolikt inte fråga om att de förtärts av misstag utan författarna föreslår att sanden används som ballast och förankring i de strömmande miljöer där arten förekommer. Sländorna kläcks under maj–juni. I en laboratoriestudie kläcktes larverna till vuxna sländor under dygnets mörkare del vilket sannolikt är ett beteende som skyddar mot predatorer. Två studier av maginnehåll på vuxna sländor har visat ett litet födointag som till stor del består av pollen.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattendrag
Vattendrag
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Vattenmassa
Vattenmassa
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), Djurätare (karnivor), "Allätare" (omnivor), Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Levande djur
Levande djur
· fjädermyggor
· fjädermyggor
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Plecoptera (bäcksländor), Familj Chloroperlidae (blekbäcksländor), Släkte Isoptena, Art Isoptena serricornis (Pictet, 1841) - sandbäckslända Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten har en begränsad utbredning: Torneälven, där den dock har rel. stora populationer, Luleälvens mynning, samt Kalix-älven. Det kan inte uteslutas att det finns ett väsentligt mörkertal. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 km² och förekomstarean (AOO) till 40 (20-80) km². Polygon skapad 20140331. Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Honorna är 9–11 mm, hannarna något mindre. Kroppen är brun och vingarna ljusbruna. Liksom övriga bäcksländor har den två relativt långa antenner samt vingar som ligger platt mot kroppen. Larverna liknar till det yttre övriga bäcksländor, d v s avlångt smal med två bakre spröt. Färgen är gul och antennerna reducerade samt kropp och ben med tät behåring.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för sandbäckslända

Länsvis förekomst och status för sandbäckslända baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för sandbäckslända

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten har huvuddelen av sitt utbredningsområde i Östeuropa. I Skandinavien påträffas den på Jylland i Danmark, samt i de nordligaste delarna av Sverige och Finland. Samtliga svenska fyndlokaler är belägna i Norrbotten. De första fynden gjordes i Kvarnån och Bodträskån nära Harads i Luleälven 1952. Senare har den även påträffats i Torne älv vid Kattilakoski, i Muonio älv vid Kätkesuando och i Kalixälven vid Parakka.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Plecoptera - bäcksländor 
 • Familj
  Chloroperlidae - blekbäcksländor 
 • Släkte
  Isoptena  
 • Art
  Isoptena serricornis(Pictet, 1841) - sandbäckslända

Isoptena serricornis tycks enbart förekomma i större vattendrag. Larven har huvudsakligen påträffats i älvar med sandbotten, där den lever nedgrävd. Arten föredrar erosions- framför sedimentationsbotten. En tysk studie har visat att äggen kläcks först vid temperaturer över 12 grader. Vid sju grader fördröjs utvecklingen. Äggen är stora jämfört med andra arter i familjen. Larverna livnär sig först på detritus men vid senare stadier blir den huvudsakligen rovdjur och äter fjädermygglarver, fåborstmaskar och mindre sländlarver. Analyser av maginnehåll har även visat att larverna intar sandkorn. Då kornen kan vara av halva huvudets storlek och utgöra mer än halva kroppsvikten är det sannolikt inte fråga om att de förtärts av misstag utan författarna föreslår att sanden används som ballast och förankring i de strömmande miljöer där arten förekommer. Sländorna kläcks under maj–juni. I en laboratoriestudie kläcktes larverna till vuxna sländor under dygnets mörkare del vilket sannolikt är ett beteende som skyddar mot predatorer. Två studier av maginnehåll på vuxna sländor har visat ett litet födointag som till stor del består av pollen.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), Djurätare (karnivor), "Allätare" (omnivor), Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Vattendrag, Sötvattensstrand, Vattenmassa

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· fjädermyggor - Chironomidae (Viktig)
Något direkt hot mot arten är inte känt. Möjligen kan vattenreglering ha en negativ inverkan.

Påverkan
 • Vattenreglering (Viss negativ effekt)
 • Vattengrumling (Stor negativ effekt)
Då eventuella hot mot artens fortlevnad ännu är okända torde första uppgiften vara att genom undersökningar på platser där den påträffats skaffa mer kunskap om dess ekologi, status och eventuell hotbild.

Benedetto, L.A. 1973. Notes on North Swedish Plecoptera. Entomologisk Tidskrift. 94: 20–22.

Derka, T., Tierno De Figueroa, J.M. & Krni, I. 2004. Life Cycle, Feeding and Production of Isoptena serricornis(Pictet, 1841) (Plecoptera, Chloroperlidae). International Review of Hydrobiology. 89: 165 – 174.

Illies, J. 1953. Isoptena serricornis Pict. (Plecoptera) neu für Schweden. Ent. Tidskr. 74: 86–932. Lillehammer, A. 1988. Stoneflies (Plecoptera) of Fennoscandia and Denmark. Brill, Leiden.

Zwick, P. & Hohmann, M. 2005. Biological notes on Isoptena serricornis, an exceptional stonefly in shifting river sand (Plecoptera: Chloroperlidae). Lauterbornia. 55: 43-64.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Malmqvist 1994. Reviderad Ulf Bjelke 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Plecoptera - bäcksländor 
 • Familj
  Chloroperlidae - blekbäcksländor 
 • Släkte
  Isoptena  
 • Art
  Isoptena serricornis, (Pictet, 1841) - sandbäckslända
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Malmqvist 1994. Reviderad Ulf Bjelke 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.