Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sandfältmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Scythris siccella
Sandfältmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vingspann 8-10 mm. En liten och oansenlig art. Huvud, mellankropp och framvingar är mörkbruna och matta, framvingarna ofta med några ljusare fjäll, vanligen samlade till en vitaktig fläck i vingvecket och några ljust beige fjäll, glest spridda över vingens spetsområde. Arten kan förväxlas med andra små mörka malar, men den är förhållandevis klumpig och har ett framifrån ”tillplattat” huvud. Bakvingen är brett lansettformad, vilket skiljer den från små mörka stävmalar, som kan finnas i samma biotoper som S. siccella. Stävmalar har en utdragen främre spets på bakvingen med en inbuktning bakom spetsen (som ett båtstäv). Sandbackekorthuvudmal kan också förväxlas med ginsthedkorthuvudmal Scythris crypta, som har smalare och nästan svarta framvingar.
Utbredning
Länsvis förekomst för sandfältmal Observationer i Sverige för sandfältmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Sandbackekorthuvudmal troddes för ett halvt sekel sedan ha en spridd utbredning i Götaland och östra Svealand, men det berodde på en sammanblandning med en annan art, kråkriskorthuvudmal S. empetrella. Efter en noggrannare granskning av svenskt material har det framkommit, att arten är ytterst lokal och bara förekommer på ett drygt halvdussin platser i Skåne (Vitemölla, Ö. Tvet, Kåseberga, Maglehem och Brösarp) och på Öland (i Gårdby och Sandby socknar). Sannolikt finns den inte på så många ytterligare lokaler, då sådana, där den potentiellt skulle kunna förekomma, är relativt väl undersökta. Med tanke på utvecklingen av sandstäpp i Sverige kan man förmoda, att arten i framtiden hamnar i en högre hotklass. I Norge och Finland har arten inte påträffats. I Danmark finns den bara på Jylland och Bornholm. Därutöver är den känd från Estland, Lettland och England samt i ett dussintal länder i Mellan- och Sydeuropa. Den anses överlag vara en sällsynthet, inte bara pga. dess litenhet utan i första hand för dess speciella habitatkrav.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Sandbackekorthuvudmal lever på extrema sandmarker och förekommer sällsynt i Skåne och på Öland. Larven lever i vävrör på diverse växter. Artens biotop är generellt hotad av igenväxning. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 7000 (6000-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (20-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Arten finns bara på torra sandhedar med låg vegetation och mindre sandblottor. Den flyger mycket korta sträckor och bara under solheta dagar i juni, ibland vilande i blommor av diverse låga växter, exempelvis monke. Larven lever i en mina på gråfibbla Hieracium pilosella och (i undantagsfall) bergsyra Rumex acetosella, men har i litteraturen tidigare uppgivits leva också på andra växter. Detta har inte kunnat verifieras i nutid och svenska observationer av artens biologi är ytterst knapphändiga.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· arvar
· arvar
· kämpar
· kämpar
· käringtänder
· käringtänder
· kärlväxter
· kärlväxter
· timjan
· timjan
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Scythrididae (fältmalar), Släkte Scythris, Art Scythris siccella (Zeller, 1839) - sandfältmal Synonymer sandbackekorthuvudmal

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Sandbackekorthuvudmal lever på extrema sandmarker och förekommer sällsynt i Skåne och på Öland. Larven lever i vävrör på diverse växter. Artens biotop är generellt hotad av igenväxning. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 7000 (6000-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (20-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Vingspann 8-10 mm. En liten och oansenlig art. Huvud, mellankropp och framvingar är mörkbruna och matta, framvingarna ofta med några ljusare fjäll, vanligen samlade till en vitaktig fläck i vingvecket och några ljust beige fjäll, glest spridda över vingens spetsområde. Arten kan förväxlas med andra små mörka malar, men den är förhållandevis klumpig och har ett framifrån ”tillplattat” huvud. Bakvingen är brett lansettformad, vilket skiljer den från små mörka stävmalar, som kan finnas i samma biotoper som S. siccella. Stävmalar har en utdragen främre spets på bakvingen med en inbuktning bakom spetsen (som ett båtstäv). Sandbackekorthuvudmal kan också förväxlas med ginsthedkorthuvudmal Scythris crypta, som har smalare och nästan svarta framvingar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för sandfältmal

Länsvis förekomst och status för sandfältmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för sandfältmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Sandbackekorthuvudmal troddes för ett halvt sekel sedan ha en spridd utbredning i Götaland och östra Svealand, men det berodde på en sammanblandning med en annan art, kråkriskorthuvudmal S. empetrella. Efter en noggrannare granskning av svenskt material har det framkommit, att arten är ytterst lokal och bara förekommer på ett drygt halvdussin platser i Skåne (Vitemölla, Ö. Tvet, Kåseberga, Maglehem och Brösarp) och på Öland (i Gårdby och Sandby socknar). Sannolikt finns den inte på så många ytterligare lokaler, då sådana, där den potentiellt skulle kunna förekomma, är relativt väl undersökta. Med tanke på utvecklingen av sandstäpp i Sverige kan man förmoda, att arten i framtiden hamnar i en högre hotklass. I Norge och Finland har arten inte påträffats. I Danmark finns den bara på Jylland och Bornholm. Därutöver är den känd från Estland, Lettland och England samt i ett dussintal länder i Mellan- och Sydeuropa. Den anses överlag vara en sällsynthet, inte bara pga. dess litenhet utan i första hand för dess speciella habitatkrav.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Scythrididae - fältmalar 
 • Släkte
  Scythris  
 • Art
  Scythris siccella(Zeller, 1839) - sandfältmal
  Synonymer
  sandbackekorthuvudmal

Arten finns bara på torra sandhedar med låg vegetation och mindre sandblottor. Den flyger mycket korta sträckor och bara under solheta dagar i juni, ibland vilande i blommor av diverse låga växter, exempelvis monke. Larven lever i en mina på gråfibbla Hieracium pilosella och (i undantagsfall) bergsyra Rumex acetosella, men har i litteraturen tidigare uppgivits leva också på andra växter. Detta har inte kunnat verifieras i nutid och svenska observationer av artens biologi är ytterst knapphändiga.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· arvar - Cerastium (Har betydelse)
· kämpar - Plantago (Har betydelse)
· käringtänder - Lotus (Har betydelse)
· kärlväxter - Tracheophyta (Viktig)
· timjan - Thymus (Har betydelse)
Artens habitat, mer eller mindre kalkpåverkad stäppliknande sandhed, är numera mycket sällsynt och den lilla areal som finns kvar i Sverige påverkas negativt av kvävenedfall vilket orsakar igenväxning. Sandhedar betraktas också som impediment utan större ekonomiskt värde, vilket gör att de i normalfallet inte utsätts för fortlöpande naturbete o.d. Områdena kan också utsättas för exploateringshot (fritidshus, industrianläggningar, vägar, etc.).
Fynd av sandbackekorthuvudmal bör registreras på Artportalen så att alla lokaler med arten kan överblickas. Några av lokalerna på Öland finns inom redan avsatta eller planerade reservat, men de skånska lokalerna har i flera fall inget skydd. Naturvårdande myndigheter bör kontakta markägaren för att med denne komma överens om lämplig skötsel. Det krävs sannolikt ytterst lite ekonomiska medel för att uppnå goda resultat. De lokaler, som verkar växa igen med marklavar och buskar, bör röjas och på mindre ytor ”störas” genom harvning eller annan markberedning. Detta behöver troligen inte genomföras mer än vart femte eller tionde år. Skuggande träd kan tas bort.

Bengtsson, B. Å. 1984. The Scythrididae (Lepidoptera) of Northern Europe. Fauna Entomologica Scandinavica. Volume 13. Leiden/Copenhagen.137 s.

Bengtsson, B. Å. 1997. Microlepidoptera of Europe. Volume 2. Scythrididae. Apollo Books, Stestrup. 301 s.

Baran, T. 2005. The Scythrididae (Lepidoptera: Gelechioidea) of Poland. Polish Entomological Monographs. Vol. 3. Polish Entomological Society. Poznan/Torun. 269 s.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2011.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Scythrididae - fältmalar 
 • Släkte
  Scythris  
 • Art
  Scythris siccella, (Zeller, 1839) - sandfältmal
  Synonymer
  sandbackekorthuvudmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2011.