Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sandbrodd

Organismgrupp Kärlväxter Milium vernale
Sandbrodd Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Sandbrodd är ett litet, ettårigt gräs. De mycket tunna stråna blir 1–2 dm höga, ofta med två ledknutar i den nedre delen. Bladskivornas längd är upp till 4 cm och deras bredd 1–3 mm. De är kala men något sträva och övergår i sträva, stundom något rödaktiga bladslidor. Snärpet är spetsigt och 2–4 mm långt. Blomställningen är en vippa med uppåtriktade eller något utstående grenar. De enblommiga småaxen är borstlösa, c. 3 mm långa och något tillplattade. Skärmfjällen är liklånga och innesluter ytter- och inneragnarna och blomman. Sandbrodd känns bäst igen på att den är liten och tunn och har ganska små, borstlösa småax med helt omslutande skärmfjäll.
Utbredning
Länsvis förekomst för sandbrodd Observationer i Sverige för sandbrodd
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Sandbrodd är känd från två lokaler i Sverige, en i Vamlingbo socken på södra Gotland och en vid Horns Kungsgård i Högby socken på norra Öland. Gräset upptäcktes på Gotland 1994, då det fanns i hundratals exemplar (Petersson 1995, Emanuelsson & Haglund 2002). Dessförinnan hade det hittats på Öland redan 1974 men förblivit obestämt fram tills 2005 (Skoglund 2007). Förekomsterna har därefter setts nära nog årligen men de fluktuerar kraftigt mellan åren beroende på årsmånen, och varierar från enstaka strån till flera tusen.

Arten europeiska utbredning är huvudsakligen sydöstlig, men omfattar även medelhavsområdet och spanska och franska atlantkusten samt enstaka förekomster i Holland (Terschelling) och England (Guernsey). Dessutom finns den i nordafrikanska kustområden och i asiatiska bergstrakter.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
Två lokaler kända, en vardera på Öland och Gotland. Lokalen på Öland upptäckt sedan förra rödlistebedömningen (samlad redan 1974 men först bestämd på 2000-talet). Växer i betesmark. Sandbrodd förekommer i de partier där vegetationen på grund av markstörning är gles, arten är konkurrenssvag. Antalet reproduktiva individer skattas till 800 (250-2500). Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (2-4). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 184 km² och förekomstarean (AOO) till 8 (4-12) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och extrema fluktuationer förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ac(iv)).
Ekologi
Sandbrodd växer på Gotland i en mycket artrik beteshage på sand, som till största delen är torr, men även har en del fuktigare partier. På lokalen finns en mer eller mindre sluten vegetation med enstaka buskar som slån Prunus spinosa och en Juniperus communis samt fårsvingel Festuca ovina, brudbröd Filipendula vulgaris, mandelblom Saxifraga granulata och andra torrängsväxter. I fuktigare sänkor växer en rikedom av orkidéer som Adam och Eva Dactylorhiza sambucina och krutbrännare Orchis ustulata. I störda och torrare partier förekommer regelbundet ett stort antal ettåriga växter som sydsmörblomma Ranunculus sardous, grusbräcka Saxifraga tridactylites, grusviva Androsace septentrionalis, jordklöver Trifolium campestre och vårvicker Vicia lathyroides samt mera sällsynta arter som vittåtel Aira caryophyllea, sandlusern Medicago minima och brokförgätmigej Myosotis discolor. Dessa ettåriga arter är hävdgynnade och flera av dem kulturspridda, vilket gör att man kan misstänka att även sandbrodden har kommit in med människan. Dess historia på platsen är dock okänd men sannolikt gammal. Sandbrodden förekommer rikligast i partier där vegetationen på grund av markstörning eller torka är gles.

På ölandslokalen växer sandbrodd i en likaledes artrik och trampstörd bestesmark med spridda buskage, en stäppartad torräng, men inte på sand och i sällskap med färre ettåriga växtarter än på gotlandslokalen (Skoglund 2007).

På de nordligare av de övriga europeiska lokalerna växer sandbrodd på sandiga och lätta jordar och i dynområden, där marken är fuktig under vintern.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Liliopsida (enhjärtbladiga blomväxter), Ordning Poales (gräsordningen), Familj Poaceae (gräs), Släkte Milium (hässlebroddssläktet), Art Milium vernale M. Bieb. - sandbrodd Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Två lokaler kända, en vardera på Öland och Gotland. Lokalen på Öland upptäckt sedan förra rödlistebedömningen (samlad redan 1974 men först bestämd på 2000-talet). Växer i betesmark. Sandbrodd förekommer i de partier där vegetationen på grund av markstörning är gles, arten är konkurrenssvag. Antalet reproduktiva individer skattas till 800 (250-2500). Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (2-4). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 184 km² och förekomstarean (AOO) till 8 (4-12) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och extrema fluktuationer förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ac(iv)).
Sandbrodd är ett litet, ettårigt gräs. De mycket tunna stråna blir 1–2 dm höga, ofta med två ledknutar i den nedre delen. Bladskivornas längd är upp till 4 cm och deras bredd 1–3 mm. De är kala men något sträva och övergår i sträva, stundom något rödaktiga bladslidor. Snärpet är spetsigt och 2–4 mm långt. Blomställningen är en vippa med uppåtriktade eller något utstående grenar. De enblommiga småaxen är borstlösa, c. 3 mm långa och något tillplattade. Skärmfjällen är liklånga och innesluter ytter- och inneragnarna och blomman. Sandbrodd känns bäst igen på att den är liten och tunn och har ganska små, borstlösa småax med helt omslutande skärmfjäll.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för sandbrodd

Länsvis förekomst och status för sandbrodd baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för sandbrodd

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Sandbrodd är känd från två lokaler i Sverige, en i Vamlingbo socken på södra Gotland och en vid Horns Kungsgård i Högby socken på norra Öland. Gräset upptäcktes på Gotland 1994, då det fanns i hundratals exemplar (Petersson 1995, Emanuelsson & Haglund 2002). Dessförinnan hade det hittats på Öland redan 1974 men förblivit obestämt fram tills 2005 (Skoglund 2007). Förekomsterna har därefter setts nära nog årligen men de fluktuerar kraftigt mellan åren beroende på årsmånen, och varierar från enstaka strån till flera tusen.

Arten europeiska utbredning är huvudsakligen sydöstlig, men omfattar även medelhavsområdet och spanska och franska atlantkusten samt enstaka förekomster i Holland (Terschelling) och England (Guernsey). Dessutom finns den i nordafrikanska kustområden och i asiatiska bergstrakter.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Poales - gräsordningen 
 • Familj
  Poaceae - gräs 
 • Släkte
  Milium - hässlebroddssläktet 
 • Art
  Milium vernaleM. Bieb. - sandbrodd

Sandbrodd växer på Gotland i en mycket artrik beteshage på sand, som till största delen är torr, men även har en del fuktigare partier. På lokalen finns en mer eller mindre sluten vegetation med enstaka buskar som slån Prunus spinosa och en Juniperus communis samt fårsvingel Festuca ovina, brudbröd Filipendula vulgaris, mandelblom Saxifraga granulata och andra torrängsväxter. I fuktigare sänkor växer en rikedom av orkidéer som Adam och Eva Dactylorhiza sambucina och krutbrännare Orchis ustulata. I störda och torrare partier förekommer regelbundet ett stort antal ettåriga växter som sydsmörblomma Ranunculus sardous, grusbräcka Saxifraga tridactylites, grusviva Androsace septentrionalis, jordklöver Trifolium campestre och vårvicker Vicia lathyroides samt mera sällsynta arter som vittåtel Aira caryophyllea, sandlusern Medicago minima och brokförgätmigej Myosotis discolor. Dessa ettåriga arter är hävdgynnade och flera av dem kulturspridda, vilket gör att man kan misstänka att även sandbrodden har kommit in med människan. Dess historia på platsen är dock okänd men sannolikt gammal. Sandbrodden förekommer rikligast i partier där vegetationen på grund av markstörning eller torka är gles.

På ölandslokalen växer sandbrodd i en likaledes artrik och trampstörd bestesmark med spridda buskage, en stäppartad torräng, men inte på sand och i sällskap med färre ettåriga växtarter än på gotlandslokalen (Skoglund 2007).

På de nordligare av de övriga europeiska lokalerna växer sandbrodd på sandiga och lätta jordar och i dynområden, där marken är fuktig under vintern.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Sandbrodd hotas både av igenväxning om bete och markstörning uteblir samt av alltför hårt bete.


Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Jakt/insamling (Viss negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Lokalerna hålls under uppsikt av floraväktare, med strävan att hålla betestrycket på en optimal nivå. Bete av ungnöt är bäst, då det ger en lämplig omfattning av markslitage. Eftersom gräset blommar och sätter frukt tidigt på våren bör man undvika bete alltför tidigt. En måttlig buskvegetation bör finnas. Eftersom det inte är uteslutet att sandbrodd kan finnas på fler liknande lokaler på Gotland och Öland, bör den även fortsättningsvis eftersökas.
Utländska namn – GB: Early millet. Arten förmodas vara höstgroende (Emanuelsson & Haglund 2002) och gynnas därför av fuktiga höstar och vintrar.

.

Emanuelsson, E. & Haglund, A. 2002. Sandbrodd, ett nytt gräs för Norden. Svensk Botanisk Tidskrift 96: 216–222.

Petersson, J. 1995. Nyheter i Gotlands flora 1994. Rindi 1995: 4–17.

Skoglund, J. 2007. Sandbrodd på Öland – ett gammalt nyfynd. Svensk Botanisk Tidskrift 101: 147–150.

Stace, C. 1997. New flora of the British Isles. 2 uppl. Cambridge.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lena Jonsell 2005. Rev. Sebastian Sundberg 2019. © ArtDatabanken, SLU 2019.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Poales - gräsordningen 
 • Familj
  Poaceae - gräs 
 • Släkte
  Milium - hässlebroddssläktet 
 • Art
  Milium vernale, M. Bieb. - sandbrodd
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lena Jonsell 2005. Rev. Sebastian Sundberg 2019. © ArtDatabanken, SLU 2019.