Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sandbronia

Organismgrupp Mossor Fossombronia incurva
Sandbronia Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Sandbronia är en bladlevermossa som har likheter med en starkt flikig bållevermossa. Skotten växer upprätt och bildar upp till 5 mm stora, ljusgröna, krusiga små kolonier på bar jord. Bladen är på stammen upprätta och nästan tvärställda, oregelbundet flikiga. Liksom hos övriga arter i släktet är rothåren violetta och rikligt förekommande. Sporkapslar är vanliga och påträffas under sommar och höst. Sporerna, som sitter i tetraeder, är brunsvarta och har ett relativt småmaskigt rutnät innehållande 25-30 sexkantiga rutor. Sandbronia kan likna andra Fossombronia-arter men sporerna hos sandbronia är betydligt mindre (20-27 µm breda). Dessutom är dess pseudoperiant närmast päronformat, med små inböjda tänder i mynningen.
Utbredning
Länsvis förekomst för sandbronia Observationer i Sverige för sandbronia
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är nordligt atlantisk och blev funnen först 1923 i Sverige, i Dalsland (nära Åmål). Denna växtplats är numera igenvuxen av bladvass och arten hittades inte vid återbesök 1980 och 1984. Den har även felaktigt rapporterats från Södermanland (Arnell 1947). Den har sedan 1968 påträffats på ett 30-tal lokaler utefter norrlandskusten (Gästrikand, Hällsingland, Ångermanland, Västerbotten och Norrbotten). Många lokaler är efemära och statusen hos lokalerna i Gästrikland och Hälsingland är idag oklar (sågs senast 1976 resp 1988). Mer konstanta förekomster finns särskilt vid starkt exponerade kustavsnitt vid Umeå- och Kalixälvarnas mynningsområden. Utanför Sverige är sandbronia även funnen i Danmark, Finland, norra Tyskland (Schleswig-Holstein) och Polen samt enstaka fynd i Nederländerna, Belgien, Irland, Storbritannien och Schweiz. Den tycks vara endemisk för nordvästra Europa. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa. samt finns dessutom med på den europeiska rödlistan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Sällsynt strandart utefter norrlandskusten (tidigare även Vänern) med varierande populationsstorlek mellan åren. Övergödning av Bottenvikens långgrunda stränder kan vara orsak till att arten blivit sällsyntare. Antalet reproduktiva individer skattas till 300 (30-1500). Antalet lokalområden i landet skattas till 1. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 150 (4-300) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Sandbronian växer på stränder. Den är konkurrenssvag och tillhör pionjärarterna dels på stormskadade sötvattenpåverkade havsstränder, dels i fuktsvackor på stränder såväl vid havet och sjöar (i Danmark och Holland i sänkor mellan sanddynor). Den växer ofta tillsammans med rännbålsmossa Riccardia incurva, ringpellia Pellia neesiana, fetbålmossa Aneura pinguis och purpurbryum Bryum purpurascens. Arten behöver regelbundet återkommande störning och om denna uteblir försvinner arten vanligen inom två till tre år. På kontinenten växer den också tillsammans med kurragömmamossa Haplomitrium hookeri.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Våtmark
Våtmark
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Havsstrand
Havsstrand
Sjöar
Sjöar
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Marchantiopsida, Ordning Metzgeriales, Familj Codoniaceae, Släkte Fossombronia (bronior), Art Fossombronia incurva Lindb. - sandbronia Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Sällsynt strandart utefter norrlandskusten (tidigare även Vänern) med varierande populationsstorlek mellan åren. Övergödning av Bottenvikens långgrunda stränder kan vara orsak till att arten blivit sällsyntare. Antalet reproduktiva individer skattas till 300 (30-1500). Antalet lokalområden i landet skattas till 1. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 150 (4-300) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Sandbronia är en bladlevermossa som har likheter med en starkt flikig bållevermossa. Skotten växer upprätt och bildar upp till 5 mm stora, ljusgröna, krusiga små kolonier på bar jord. Bladen är på stammen upprätta och nästan tvärställda, oregelbundet flikiga. Liksom hos övriga arter i släktet är rothåren violetta och rikligt förekommande. Sporkapslar är vanliga och påträffas under sommar och höst. Sporerna, som sitter i tetraeder, är brunsvarta och har ett relativt småmaskigt rutnät innehållande 25-30 sexkantiga rutor. Sandbronia kan likna andra Fossombronia-arter men sporerna hos sandbronia är betydligt mindre (20-27 µm breda). Dessutom är dess pseudoperiant närmast päronformat, med små inböjda tänder i mynningen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för sandbronia

Länsvis förekomst och status för sandbronia baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för sandbronia

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är nordligt atlantisk och blev funnen först 1923 i Sverige, i Dalsland (nära Åmål). Denna växtplats är numera igenvuxen av bladvass och arten hittades inte vid återbesök 1980 och 1984. Den har även felaktigt rapporterats från Södermanland (Arnell 1947). Den har sedan 1968 påträffats på ett 30-tal lokaler utefter norrlandskusten (Gästrikand, Hällsingland, Ångermanland, Västerbotten och Norrbotten). Många lokaler är efemära och statusen hos lokalerna i Gästrikland och Hälsingland är idag oklar (sågs senast 1976 resp 1988). Mer konstanta förekomster finns särskilt vid starkt exponerade kustavsnitt vid Umeå- och Kalixälvarnas mynningsområden. Utanför Sverige är sandbronia även funnen i Danmark, Finland, norra Tyskland (Schleswig-Holstein) och Polen samt enstaka fynd i Nederländerna, Belgien, Irland, Storbritannien och Schweiz. Den tycks vara endemisk för nordvästra Europa. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa. samt finns dessutom med på den europeiska rödlistan.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Metzgeriales  
 • Familj
  Codoniaceae  
 • Släkte
  Fossombronia - bronior 
 • Art
  Fossombronia incurvaLindb. - sandbronia

Sandbronian växer på stränder. Den är konkurrenssvag och tillhör pionjärarterna dels på stormskadade sötvattenpåverkade havsstränder, dels i fuktsvackor på stränder såväl vid havet och sjöar (i Danmark och Holland i sänkor mellan sanddynor). Den växer ofta tillsammans med rännbålsmossa Riccardia incurva, ringpellia Pellia neesiana, fetbålmossa Aneura pinguis och purpurbryum Bryum purpurascens. Arten behöver regelbundet återkommande störning och om denna uteblir försvinner arten vanligen inom två till tre år. På kontinenten växer den också tillsammans med kurragömmamossa Haplomitrium hookeri.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna strandbiotoper, Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Blottad mark, Havsstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Sjöar

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Arten är beroende av störd miljö och missgynnas av igenväxning och exploatering av strandnära miljöer.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Stränder längs Östersjökusten, liksom längs de stora sjöarna, där arten kan tänkas förekomma, bör inventeras med avseende på sandbronia. Eftersom arten inte verkar vara vanlig någonstans i sitt utbredningsområde, bör Sveriges ansvar för arten i ett globalt perspektiv undersökas.
Utländska namn - FI: Pikkuresusammal, GB: Weedy Frillwort.

Arnell, S. 1947. Ny fyndort för Fossombronia incurva. Svensk Bot. Tidskr. 41: 311-312.

Damsholt, K. 2002. Illustrated flora of Nordic liverworts and hornworts. -- Nordic Bryological Society, Copenhagen and Lund

During, H. J. 1973. Some bryological aspects of pioneer vegetation in moist dune valleys in Denmark, the Netherlands and France. Lindbergia 1: 99-104. Jensen, N. 1955. Mitteilungen der Arbeitsgemeinsam für floristik in Schleswig-Holst. und Hamburg.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Ericson & Tomas Hallingbäck 1998. Uppdaterad 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Metzgeriales  
 • Familj
  Codoniaceae  
 • Släkte
  Fossombronia - bronior 
 • Art
  Fossombronia incurva, Lindb. - sandbronia
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Ericson & Tomas Hallingbäck 1998. Uppdaterad 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.