Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sandklövernålmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Dichomeris limosella
Sandklövernålmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Framvingar gulbruna med i den yttre delen av vingen en hel del mörka vingfjäll och varierande antal från två till fem svarta fläckar. Bakvingar är gråa. Antenner med svarta leder men på mittdelen även inslag av grått. Palperna pekar böjt uppåt och på dessa sitter förhållandevis stora antenntofsar. Arten skulle närmast kunna förväxlas med kungsljusmal Nothris verbascella men den arten har mer gråbruna framvingar med svarta punkter i vingens ytterkant. Vingspann 18-23 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för sandklövernålmal Observationer i Sverige för sandklövernålmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer tämligen lokalt på sand- och alvarmarker även kustnära sådana i Skåne och Halland samt på Öland. I Norden förekommer den annars bara lokalt i södra Finland. I Europa i övrigt sträcker sig dess utbredningsområde österut in i Ryssland och söderut till Italien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(ii,iii,v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Förekommer på sandmarkslokaler med ärtväxter (Fabaceae) längs kusten i södra Götaland. Denna typ av marker minskar drastiskt på grund av igenväxning, t. ex. har sandstäppsbiotoper minskat med 50% på nio år i östra Skåne. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (9-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8700 (8700-23000) km² och förekomstarean (AOO) till 60 (36-80) km². (2005) 2000. Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii,v)c(iv)).
Ekologi
Larven lever i maj-juni i bladrör på klöver, Trifolium spp, och käringtand, Lotus cunicularius, på öppen eller glest bevuxen sand- och alvarmark. Fjärilen flyger huvudsakligen i juli.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Blottad mark
Blottad mark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· klövrar
· klövrar
· käringtand
· käringtand
· käringtänder
· käringtänder
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Gelechiidae (stävmalar), Släkte Dichomeris, Art Dichomeris limosella (Schläger, 1849) - sandklövernålmal Synonymer sandklövernålpalpmal, Dichomeris limosellus (Schläger, 1849)

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(ii,iii,v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Förekommer på sandmarkslokaler med ärtväxter (Fabaceae) längs kusten i södra Götaland. Denna typ av marker minskar drastiskt på grund av igenväxning, t. ex. har sandstäppsbiotoper minskat med 50% på nio år i östra Skåne. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (9-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8700 (8700-23000) km² och förekomstarean (AOO) till 60 (36-80) km². (2005) 2000. Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii,v)c(iv)).
Framvingar gulbruna med i den yttre delen av vingen en hel del mörka vingfjäll och varierande antal från två till fem svarta fläckar. Bakvingar är gråa. Antenner med svarta leder men på mittdelen även inslag av grått. Palperna pekar böjt uppåt och på dessa sitter förhållandevis stora antenntofsar. Arten skulle närmast kunna förväxlas med kungsljusmal Nothris verbascella men den arten har mer gråbruna framvingar med svarta punkter i vingens ytterkant. Vingspann 18-23 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för sandklövernålmal

Länsvis förekomst och status för sandklövernålmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för sandklövernålmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer tämligen lokalt på sand- och alvarmarker även kustnära sådana i Skåne och Halland samt på Öland. I Norden förekommer den annars bara lokalt i södra Finland. I Europa i övrigt sträcker sig dess utbredningsområde österut in i Ryssland och söderut till Italien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Gelechiidae - stävmalar 
 • Underfamilj
  Dichomeridinae  
 • Släkte
  Dichomeris  
 • Art
  Dichomeris limosella(Schläger, 1849) - sandklövernålmal
  Synonymer
  sandklövernålpalpmal
  Dichomeris limosellus (Schläger, 1849)

Larven lever i maj-juni i bladrör på klöver, Trifolium spp, och käringtand, Lotus cunicularius, på öppen eller glest bevuxen sand- och alvarmark. Fjärilen flyger huvudsakligen i juli.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna strandbiotoper, Människoskapad miljö på land, Blottad mark, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· klövrar - Trifolium (Viktig)
· käringtand - Lotus corniculatus (Viktig)
· käringtänder - Lotus (Viktig)
Skogsplantering och igenväxning av sandmarker. Återställningsåtgärder i grustäkter. Upphörande av militär verksamhet på skjutfält.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Bekämpningsmedel (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Ett visst kreatursbete bör upprätthållas på sand- och alvarmarker för att förhindra att de växer igen. Skogsplantering och annan återställning av grustäkter bör undvikas. Övergivna skjutfält som hyser en intressant flora och fauna bör inventeras för att sedan få skötselprogram med kontinuerlig skötsel så att arterna kan leva kvar.

Benander, P. 1928. Familjen Gelechiidae. Svensk Insektfauna, rekv. nr. 31.

Tyler, T. 2003. Sandstäppens status vårvintern 2003. Botaniska notiser 136(4): 1-22.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997.Rev. Göran Palmqvist 2011. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Gelechiidae - stävmalar 
 • Underfamilj
  Dichomeridinae  
 • Släkte
  Dichomeris  
 • Art
  Dichomeris limosella, (Schläger, 1849) - sandklövernålmal
  Synonymer
  sandklövernålpalpmal
  Dichomeris limosellus (Schläger, 1849)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997.Rev. Göran Palmqvist 2011. © ArtDatabanken, SLU 2005.