Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sandknotbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Bladhorningar och ekoxbaggar Trox sabulosus
Sandknotbagge Skalbaggar, Bladhorningar och ekoxbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 8–9 mm lång skalbagge med bred och klumpig, starkt välvd kroppsform. Grundfärgen är svart med rätt matt glans, antennerna bruna. Täckvingarna har en karakteristisk skulptur med längsrader av flacka gropar alternerande med längsrader av borstklädda knölar. Ben och antenner är korta och kraftiga.
Utbredning
Länsvis förekomst för sandknotbagge Observationer i Sverige för sandknotbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Tidigare utbredd från Skåne till Dalarna (endast från Blekinge saknas fynd). Starkt minskande under efterkrigstiden och efter 1970 endast funnen inom ett begränsat område i södra Skåne (Vombsänkan) samt på Öland och Gotland. Känd från alla våra grannländer inklusive Baltikum. Starkt minskande också i de övriga nordiska länderna, rödlistad i Danmark, Norge och Finland. Världsutbredningen sträcker sig från Europa österut genom Asien till Korea.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Arten lever på torra kadaver på öppen sandmark och andra torrmarker. Möjligen kan den utvecklas också i kaninbon. Tidigare utbredd från Skåne till Dalarna. Starkt minskande, sentida fynd endast på ett fåtal lokaler i Skåne och Småland samt på Öland och Gotland. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (80-240). Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (320-960) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Lever av torra animaliska rester såsom i torra kadaver, i fågel- eller kaninbon. Främst på torra, öppna marker; på sandmark eller torrängar, även funnen i grustag. Den fullbildade skalbaggen påträffas dels under våren och försommaren, dels under sensommaren och hösten.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Havsstrand
Havsstrand
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Trogidae (knotbaggar), Släkte Trox, Art Trox sabulosus (Linnaeus, 1758) - sandknotbagge Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten lever på torra kadaver på öppen sandmark och andra torrmarker. Möjligen kan den utvecklas också i kaninbon. Tidigare utbredd från Skåne till Dalarna. Starkt minskande, sentida fynd endast på ett fåtal lokaler i Skåne och Småland samt på Öland och Gotland. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (80-240). Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (320-960) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 8–9 mm lång skalbagge med bred och klumpig, starkt välvd kroppsform. Grundfärgen är svart med rätt matt glans, antennerna bruna. Täckvingarna har en karakteristisk skulptur med längsrader av flacka gropar alternerande med längsrader av borstklädda knölar. Ben och antenner är korta och kraftiga.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för sandknotbagge

Länsvis förekomst och status för sandknotbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för sandknotbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Tidigare utbredd från Skåne till Dalarna (endast från Blekinge saknas fynd). Starkt minskande under efterkrigstiden och efter 1970 endast funnen inom ett begränsat område i södra Skåne (Vombsänkan) samt på Öland och Gotland. Känd från alla våra grannländer inklusive Baltikum. Starkt minskande också i de övriga nordiska länderna, rödlistad i Danmark, Norge och Finland. Världsutbredningen sträcker sig från Europa österut genom Asien till Korea.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Scarabaeoidea  
 • Familj
  Trogidae - knotbaggar 
 • Släkte
  Trox  
 • Art
  Trox sabulosus(Linnaeus, 1758) - sandknotbagge

Lever av torra animaliska rester såsom i torra kadaver, i fågel- eller kaninbon. Främst på torra, öppna marker; på sandmark eller torrängar, även funnen i grustag. Den fullbildade skalbaggen påträffas dels under våren och försommaren, dels under sensommaren och hösten.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö, Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Öppna strandbiotoper, Människoskapad miljö på land, Havsstrand, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Efterlämningar av djur (Viktig)
Den exakta anledningen till artens starka tillbakagång är ej känd. Tänkbara anledningar är minskad djurhållning samt ökad hygien kring gårdar och samhällen. Igenväxning av sandfält och andra torrmarker p.g.a. upphört bete samt skogsplantering på sandmark är andra tänkbara orsaker.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Upprätthåll beteshävd av sandmarker och torrängar.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Scarabaeoidea  
 • Familj
  Trogidae - knotbaggar 
 • Släkte
  Trox  
 • Art
  Trox sabulosus, (Linnaeus, 1758) - sandknotbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.