Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sandknotbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Bladhorningar och ekoxbaggar Trox sabulosus
Sandknotbagge Skalbaggar, Bladhorningar och ekoxbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd 7–10 mm. Kropp övervägande matt brunsvart med ljus behåring. Täckvingar bakåt utvidgade, och med karakteristiska alternerande längsrader med upphöjda knölar – som i sin helhet är försedda med långa borst.

Arten liknar måsknotbagge T. hispidus, men skiljs från den bl.a. genom att täckvingarnas knölar är helt borstförsedda.
Utbredning
Länsvis förekomst för sandknotbagge Observationer i Sverige för sandknotbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Sandknotbagge var tidigare utbredd från Skåne norrut till Dalarna. Den har minskat under 1900-talet, och är efter 1970 funnen i Skåne, Småland, Östergötland och Västergötland samt på Öland och Gotland.

Arten är påträffad i alla nordiska grannländer (dock minskande) inklusive Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Europa österut genom Asien till östra Sibirien och Korea.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Arten lever på torra kadaver på öppen sandmark och andra torrmarker. Möjligen kan den utvecklas också i kaninbon. Tidigare utbredd från Skåne till Dalarna. Starkt minskande, sentida fynd endast på ett fåtal lokaler i Skåne och Småland samt på Öland och Gotland. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (80-240). Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (320-960) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Sandknotbagge lever av torra animaliska rester, t.ex. i torra djurkadaver, i fågel- eller kaninbon. Främst på torra, öppna marker – på sandmark eller torrängar – den är även funnen i grustag.

Fullbildade skalbaggar påträffas vanligen under vår och försommar (maj). Larvutvecklingen sker i grunda gångar under födan, t.ex. under ett torrt kaninkadaver.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Havsstrand
Havsstrand
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
· ryggradsdjur
· ryggradsdjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Trogidae (knotbaggar), Släkte Trox, Art Trox sabulosus (Linnaeus, 1758) - sandknotbagge Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten lever på torra kadaver på öppen sandmark och andra torrmarker. Möjligen kan den utvecklas också i kaninbon. Tidigare utbredd från Skåne till Dalarna. Starkt minskande, sentida fynd endast på ett fåtal lokaler i Skåne och Småland samt på Öland och Gotland. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (80-240). Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (320-960) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Längd 7–10 mm. Kropp övervägande matt brunsvart med ljus behåring. Täckvingar bakåt utvidgade, och med karakteristiska alternerande längsrader med upphöjda knölar – som i sin helhet är försedda med långa borst.

Arten liknar måsknotbagge T. hispidus, men skiljs från den bl.a. genom att täckvingarnas knölar är helt borstförsedda.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för sandknotbagge

Länsvis förekomst och status för sandknotbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för sandknotbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Sandknotbagge var tidigare utbredd från Skåne norrut till Dalarna. Den har minskat under 1900-talet, och är efter 1970 funnen i Skåne, Småland, Östergötland och Västergötland samt på Öland och Gotland.

Arten är påträffad i alla nordiska grannländer (dock minskande) inklusive Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Europa österut genom Asien till östra Sibirien och Korea.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Scarabaeoidea  
 • Familj
  Trogidae - knotbaggar 
 • Släkte
  Trox  
 • Art
  Trox sabulosus(Linnaeus, 1758) - sandknotbagge

Sandknotbagge lever av torra animaliska rester, t.ex. i torra djurkadaver, i fågel- eller kaninbon. Främst på torra, öppna marker – på sandmark eller torrängar – den är även funnen i grustag.

Fullbildade skalbaggar påträffas vanligen under vår och försommar (maj). Larvutvecklingen sker i grunda gångar under födan, t.ex. under ett torrt kaninkadaver.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö, Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Havsstrand, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Efterlämningar av djur (Viktig)
· ryggradsdjur - Vertebrata (Viktig)
Den exakta anledningen till artens tillbakagång är inte känd. Tänkbara anledningar är minskad djurhållning samt ökad hygien kring gårdar och samhällen. Igenväxning av sandfält och andra torrmarker p.g.a. upphört bete samt skogsplantering på sandmark är andra tänkbara orsaker.


Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Upprätthåll beteshävd av sandmarker och torrängar.

Landin, B. -O. 1957. Bladhorningar. Svensk Insektfauna 9. Stockholm.

Ljungberg, H. 2002. Bete, störning och biologisk mångfald i odlingslandskapet – hotade skalbaggar i öländska torrmarker. Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, meddelande 2002:20.

Roslin, T. et al. 2014. Nordens dyngbaggar. Hyönteistarvike Tibiale OY, Helsingfors.

Rössner, E. 2012. Die Hirschkäfer und Blatthornkäfer Ostdeutschlands (Coleoptera: Scarabaeoidea). Verein der Freunde und Förderer des Naturkundemuseums Erfurt e V., Erfurt.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Sanna Nordström 2018.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Scarabaeoidea  
 • Familj
  Trogidae - knotbaggar 
 • Släkte
  Trox  
 • Art
  Trox sabulosus, (Linnaeus, 1758) - sandknotbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Sanna Nordström 2018.