Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sandkrabbspindel

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Xysticus sabulosus
Sandkrabbspindel Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Den är en relativt stor krabbspindel som är vackert tecknad i gräddvitt, brun och svart och är väl kamouflagerad mot sand och liknanade substrat. Teckning kan dock varierar mycket. Bra teckningar finns hos Roberts 1995.
Utbredning
Länsvis förekomst för sandkrabbspindel Observationer i Sverige för sandkrabbspindel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är arten funnen i Skåne till Västerbotten, men fynd finns även så långt norrut som Torne lappmark. Nyligen (2009) har arten hittats i ett antal täktmiljöer i Halland. I Danmark är arten sällsynt funnen på sanddyner i Thy, på Läsö, i Nordsjälland och på Bornholm. Rödlistad som DD i Danmark (2006). Funnen i Finland och Norge.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
I Sverge är arten funnen i Skåne till Dalarna och dessutom i Torne lappmark. Sentida fynd är främst från inventeringar av sandmarker i Halland (naturvärdesinventering av täkter). Förekommer i hela Europa, Nordafrika och österut i Asien. Arten hör hemma på torra sandiga marker i framförallt i inlandet, men är även funnen på alvar och kustnära biotoper. Sandmarker är beroende av störning såsom bete eller brand och arten minskar sannolikt i inlandet där den är beroende av dessa störningar. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (100-500) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Arten lever på sandiga marker såsom sandhedar, inlandsdyner, exponerad sand vid floder och sandtäkter mm. Sandkrabbspindeln tycks främst höra hemma på lokaler i inlandet även om fynd finns från kustnära biotoper. I Frankrike och Belgien förekommer arten främst i grå dyner.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Thomisidae (krabbspindlar), Släkte Xysticus, Art Xysticus sabulosus (Hahn, 1832) - sandkrabbspindel Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation I Sverge är arten funnen i Skåne till Dalarna och dessutom i Torne lappmark. Sentida fynd är främst från inventeringar av sandmarker i Halland (naturvärdesinventering av täkter). Förekommer i hela Europa, Nordafrika och österut i Asien. Arten hör hemma på torra sandiga marker i framförallt i inlandet, men är även funnen på alvar och kustnära biotoper. Sandmarker är beroende av störning såsom bete eller brand och arten minskar sannolikt i inlandet där den är beroende av dessa störningar. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (100-500) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Den är en relativt stor krabbspindel som är vackert tecknad i gräddvitt, brun och svart och är väl kamouflagerad mot sand och liknanade substrat. Teckning kan dock varierar mycket. Bra teckningar finns hos Roberts 1995.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för sandkrabbspindel

Länsvis förekomst och status för sandkrabbspindel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för sandkrabbspindel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är arten funnen i Skåne till Västerbotten, men fynd finns även så långt norrut som Torne lappmark. Nyligen (2009) har arten hittats i ett antal täktmiljöer i Halland. I Danmark är arten sällsynt funnen på sanddyner i Thy, på Läsö, i Nordsjälland och på Bornholm. Rödlistad som DD i Danmark (2006). Funnen i Finland och Norge.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Thomisidae - krabbspindlar 
 • Släkte
  Xysticus  
 • Art
  Xysticus sabulosus(Hahn, 1832) - sandkrabbspindel

Arten lever på sandiga marker såsom sandhedar, inlandsdyner, exponerad sand vid floder och sandtäkter mm. Sandkrabbspindeln tycks främst höra hemma på lokaler i inlandet även om fynd finns från kustnära biotoper. I Frankrike och Belgien förekommer arten främst i grå dyner.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Havsstrand, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark, Blottad mark, Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Brist på störningar som skapar exponerade sandytor, det kan vara bete på sandiga gräsmarker, det kan vara brand på ljunghedar och sandiga tallskogar, störningar i övergivna sandtäkter.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
På sandiga marker bör man tillåta störningar i större utsträckning än idag, det kan vara tillfälligt intensivt bete på vissa ytor, bränning av ljunghedar för att regenerera dessa, brand i sandiga tallskogar. Även mekaniska störningar som utförs i naturvårdssyfte kan gynna arten, dvs blottläggning av ytor med grävmaskiner eller liknande.

Almquist, S. 2006. Swedish Araneae, part. 2. - Insect Systematics & Evolution Suppl. 63: 285-603.

Bergsten J., Ekerholm P., Gabrielsson F., Hellqvist S., Pettersson R., Werner T., Ström L., Chauvet S., Dalecky A. 2005. Insekter, spindlar och landsnäckor från Bjuröklubbs naturreservat i Västerbotten. Natur i Norr 24 : 1-21.

Bonte, D. & Maelfait, J.-P. 2004. Colour variation and crypsis in relation to habitat selection in the males of the crab spider Xysticus sabulosus (Hahn, 1832) (Araneae: Thomisidae). Belg. J. Zool. 134: 3-7

Fritz, Ö. & Larsson, K. 2011. Höga naturvärden i grus- och sandtäkter i Hallands län. Länsstyrelsen Hallands län. 2010:17

Heimer, S. & Nentwig, W. 1991. Spinnen Mitteleuropas. Parey, Berlin & Hamburg.

Roberts, M. J. 1995. Spiders of Britain & Northern Europe. Collins Field Guide. Harper Collins, London.

Tullgren, A. 1944. Svensk spindelfauna, 3. Egentliga spindlar. Araneae. Fam.1-4. Sveriges Entomologiska Förening. Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2011.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Thomisidae - krabbspindlar 
 • Släkte
  Xysticus  
 • Art
  Xysticus sabulosus, (Hahn, 1832) - sandkrabbspindel
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2011.