Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sandmålla

Organismgrupp Kärlväxter Atriplex laciniata
Sandmålla Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Sandmålla är en annuell, nedliggande ört med rödanlupna, runda skott och kraftigt silvergråmjöliga blad och blomställningar. Förbladen kring fröna är rombiska samt mycket hårda och broskartade, till skillnad från broskmålla A. glabriuscula vars förblad ej är hårda och endast svagt broskartade.
Utbredning
Länsvis förekomst för sandmålla Observationer i Sverige för sandmålla
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Sandmålla förekommer sporadiskt på sandiga havsstränder på svenska västkusten från nordvästra Skåne (där den numera anses som utgången) genom Halland och Göteborgsområdet i Västergötland till norra Bohuslän. Arten påträffades på Nordkoster 1943 för första gången som säkert inhemsk i Sverige (ett äldre fynd från Malmö 1867 kan möjligen även det ha varit spontant) och har sedan dess hittats på ett femtiotal lokaler utmed västkusten. På de flesta av dessa har den dock varit mycket obeständig och i regel bara förekommit ett eller några få år. På några få platser (så i Ölmevalla i Halland) har sandmållan dock visat sig vara mera konstant och återkommit under en lång följd av år. I Danmark är arten något vanligare och mera beständig än hos oss, medan den på norska Sörlandet är inskränkt till ett litet område. Utbredningen omfattar för övrigt havsstränder på Brittiska öarna och övriga Västeuropa samt nordöstra Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN°)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Förekommer utmed västkusten. Växer på sandiga eller grusiga havsstränder i nedre delen av landstranden, arten är konkurrenssvag. Sandmållan är tillfällig på de flesta lokalerna, möjligen är detta naturliga populationssvängningar som betingas av att arten befinner sig vid en utbredningsgräns och kanske inte upprätthåller reproducerande populationer annat än på ett fåtal platser, utan oregelbundet nyinvandrar från t ex Danmark. Antalet reproduktiva individer skattas till 30 (1-100). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 7372 km² och förekomstarean (AOO) till 116 (75-150) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet lokaler eller subpopulationer och antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. Eftersom det finns möjlighet att arten kan invandra från kringliggande länder bedöms utdöenderisken vara lägre än vad övriga tillgängliga data antyder. Därför har rödlistningskategorin justerats från CR till EN. (D).
Ekologi
Sandmålla förekommer på sandiga eller grusiga havsstränder i nedre delen av landstranden, i regel på fläckar där konkurrensen med andra arter är låg eller obefintlig. Frukterna sprids med havsströmmar, vilket torde förklara att nästan alla lokaler är exponerade mot väster - söder.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Havsstrand
Havsstrand
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Caryophyllales (nejlikordningen), Familj Amaranthaceae (amarantväxter), Släkte Atriplex (fetmållor), Art Atriplex laciniata L. - sandmålla Synonymer Atriplex farinosa Dumort., Atriplex maritima, Atriplex arenaria Woods, Atriplex sabulosa Rouy, Gråmålla

Kategori Starkt hotad (EN°)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Förekommer utmed västkusten. Växer på sandiga eller grusiga havsstränder i nedre delen av landstranden, arten är konkurrenssvag. Sandmållan är tillfällig på de flesta lokalerna, möjligen är detta naturliga populationssvängningar som betingas av att arten befinner sig vid en utbredningsgräns och kanske inte upprätthåller reproducerande populationer annat än på ett fåtal platser, utan oregelbundet nyinvandrar från t ex Danmark. Antalet reproduktiva individer skattas till 30 (1-100). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 7372 km² och förekomstarean (AOO) till 116 (75-150) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet lokaler eller subpopulationer och antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. Eftersom det finns möjlighet att arten kan invandra från kringliggande länder bedöms utdöenderisken vara lägre än vad övriga tillgängliga data antyder. Därför har rödlistningskategorin justerats från CR till EN. (D).

Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 8. Bestämmelsen gäller hela landet
Sandmålla är en annuell, nedliggande ört med rödanlupna, runda skott och kraftigt silvergråmjöliga blad och blomställningar. Förbladen kring fröna är rombiska samt mycket hårda och broskartade, till skillnad från broskmålla A. glabriuscula vars förblad ej är hårda och endast svagt broskartade.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för sandmålla

Länsvis förekomst och status för sandmålla baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för sandmålla

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Sandmålla förekommer sporadiskt på sandiga havsstränder på svenska västkusten från nordvästra Skåne (där den numera anses som utgången) genom Halland och Göteborgsområdet i Västergötland till norra Bohuslän. Arten påträffades på Nordkoster 1943 för första gången som säkert inhemsk i Sverige (ett äldre fynd från Malmö 1867 kan möjligen även det ha varit spontant) och har sedan dess hittats på ett femtiotal lokaler utmed västkusten. På de flesta av dessa har den dock varit mycket obeständig och i regel bara förekommit ett eller några få år. På några få platser (så i Ölmevalla i Halland) har sandmållan dock visat sig vara mera konstant och återkommit under en lång följd av år. I Danmark är arten något vanligare och mera beständig än hos oss, medan den på norska Sörlandet är inskränkt till ett litet område. Utbredningen omfattar för övrigt havsstränder på Brittiska öarna och övriga Västeuropa samt nordöstra Nordamerika.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Caryophyllales - nejlikordningen 
 • Familj
  Amaranthaceae - amarantväxter 
 • Släkte
  Atriplex - fetmållor 
 • Art
  Atriplex laciniataL. - sandmålla
  Synonymer
  Atriplex farinosa Dumort.
  Atriplex maritima
  Atriplex arenaria Woods
  Atriplex sabulosa Rouy
  Gråmålla

Sandmålla förekommer på sandiga eller grusiga havsstränder i nedre delen av landstranden, i regel på fläckar där konkurrensen med andra arter är låg eller obefintlig. Frukterna sprids med havsströmmar, vilket torde förklara att nästan alla lokaler är exponerade mot väster - söder.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna strandbiotoper, Havsstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Sandmållan uppvisar ofta ett hastigt försvinnande från tidigare kända växtplatser, men orsakerna härtill är ej kända. Redan 1995 var sandmållan försvunnen från nästan alla de västsvenska lokaler där den dök upp 1993 och i de flesta fall även förekom 1994. Möjligen är detta naturliga populationssvängningar som betingas av att arten här befinner sig vid en utbredningsgräns och kanske inte upprätthåller reproducerande populationer annat än på ett fåtal platser, utan oregelbundet nyinvandrar från t ex Danmark. Sandmållan uppträder oftast i enstaka individ på sina lokaler.

Påverkan
 • Mänsklig störning av art (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Sandmållans ekologi bör undersökas speciellt med avseende på spridning och fröbank/frövila. Arten bör övervakas av floraväktare.
Sandmålla är fridlyst. Utländska namn – NO: Sølvmelde, DK: Sølv-Mælde, GB: Frosted Orache.

Bergqvist, S. & Blomgren, E. 1994. Sotenäsets flora. Lund.

Bertilsson, A. m fl 2002. Västergötlands flora. Lund.

Blomgren, E. 1993. Mållor. Vrivrånge 1: 3–6.

Degelius, G. 1944. Atriplex sabulosa Rouy, en västeuropeisk art, anträffad spontan i Sverige. Svensk Bot. Tidskr. 38: 122–123.

Evers, J. 1994. Rapport från norr. Vrivrånge 3: 11–12.

Fries, H. 1971. Göteborgs och Bohus läns fanerogamer och ormbunkar. 2 uppl. Uddevalla.

Georgson, K. m fl 1997. Hallands flora. Lund.

Hansen, A. & Pedersen, A. 1965. Chenopodiaceernes og Amaranthaceernes udbredelse i Danmark. Bot. Tidsskr. 63: 205–288.

Hylander, N. 1954. Märkligare nytillskott till den svenska kärlväxtfloran sedan 1920. Bot. Not. 107: 132–153.

Kraft, J. 1982. Floran i Brunnby socken med Kullaberg. Lund.

Lilja, N.1870. Skånes flora. 2 uppl. Stockholm.

Rickman, H. 1973. Atriplex sabulosa i fortsatt expansion. Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 4: 18–19.

Rosquist, G. 2003. Sandmålla – ett nytt fynd för Halland. Svensk Bot. Tidskr. 97: 222–224.

Segelberg, I. I954. Atriplex sabulosa i Halland. Svensk Bot. Tidskr. 48: 246–247.

Suneson, S. 1980. Tillägg till Skaftö flora. Svensk Bot. Tidskr. 74: 195–207.

Suneson, S. 1986. Nya bidrag till Skaftö flora. Svensk Bot. Tidskr. 80: 411–420.

Weimarck, H. & Weimarck, G. 1985. Atlas över Skånes flora. Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Ljungstrand 1995. ©ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Caryophyllales - nejlikordningen 
 • Familj
  Amaranthaceae - amarantväxter 
 • Släkte
  Atriplex - fetmållor 
 • Art
  Atriplex laciniata, L. - sandmålla
  Synonymer
  Atriplex farinosa Dumort.
  Atriplex maritima
  Atriplex arenaria Woods
  Atriplex sabulosa Rouy
  Gråmålla
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Ljungstrand 1995. ©ArtDatabanken, SLU 2006.