Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sandmalört

Organismgrupp Kärlväxter Artemisia stelleriana
Sandmalört Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Sandmalört är en drygt halvmeterhög, vid basen förvedad halvbuske med filtludna, djupt parflikade, korta men relativt breda blad. Blomställningarna bär ett måttligt antal relativt stora korgar på bladiga skaft. Hela växten är tätt, vitt silkesluden. Blommorna är gula, men dolda inom korgen. Aromatisk malörtsdoft saknas.
Utbredning
Länsvis förekomst för sandmalört Observationer i Sverige för sandmalört
Svensk förekomst
Ej längre bofast, nu endast tillfälligt förekommande
I Sverige påträffades sandmalörten först på Skånes västkust under senare delen av 1800-talet (tidigast 1876 vid Rydebäck i Kvistofta, senast sedd 1952 vid Mölle i Brunnby) och senare även i mellersta Halland (Falkenberg 1941) och norra Bohuslän (Hällsö i Tanum, 1920-talet). Totalt är färre än tio svenska lokaler kända. Arten ansågs vara utdöd i Sverige då den återfanns i Bohuslän 1992, där sågs ett fåtal individ fram till 1995 därefter har den ej gått att återfinna. Under 2003 och 2004 påträffades sandmalört som adventivväxt i Södermanland. Sandmalört saluförs från plantskolor sedan ett antal år. I Danmark har arten påträffats på ett fåtal lokaler på Sjaelland och Jylland men synes numera vara utgången även härifrån. Sandmalört förekommer huvudsakligen kring västra delarna av norra Stilla havet (Kurilerna, Kamtjatka, Östsibirien, Sachalin, Japan, Korea), men har även påträffats på ett smärre antal utströdda lokaler kring Nordatlanten (nordöstra Nordamerika, Brittiska öarna och Norden). Orsakerna till dess förekomst vid Atlanten är inte helt utredda, men det troligaste är att arten förvildats från odling ut till havsstränderna liksom vresros (Rosa rugosa), vilken härstammar från samma område.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Totalt är färre än 10 lokaler kända utmed kusten från Skåne till Bohuslän. Senast observerad 1995 på sin sista lokal, därefter eftersökt men ej återfunnen. Orsaken till försvinnandet är okänt. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1995.
Ekologi
Sandmalört växer på sandiga havsstränder, strax ovan eller vid högvattenmärket, på lokalen i Bohuslän tillsammans med bl a strandråg Leymus arenarius och martorn Eryngium maritima. Att döma av tidigare uppgifter har även de skånska och danska förekomsterna varit av samma slag. Denna miljö har vanligtvis en gles vegetation, men på senare tid har strandrågsbestånden på många lokaler visat tendenser till att sluta sig alltmer, vilket kan missgynna bl a sandmalörten.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Asterales (asterordningen), Familj Asteraceae (korgblommiga), Släkte Artemisia (malörter), Art Artemisia stelleriana Besser - sandmalört Synonymer Stellers malört

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Totalt är färre än 10 lokaler kända utmed kusten från Skåne till Bohuslän. Senast observerad 1995 på sin sista lokal, därefter eftersökt men ej återfunnen. Orsaken till försvinnandet är okänt. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1995.
Sandmalört är en drygt halvmeterhög, vid basen förvedad halvbuske med filtludna, djupt parflikade, korta men relativt breda blad. Blomställningarna bär ett måttligt antal relativt stora korgar på bladiga skaft. Hela växten är tätt, vitt silkesluden. Blommorna är gula, men dolda inom korgen. Aromatisk malörtsdoft saknas.

Svensk förekomst Ej längre bofast, nu endast tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för sandmalört

Länsvis förekomst och status för sandmalört baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för sandmalört

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige påträffades sandmalörten först på Skånes västkust under senare delen av 1800-talet (tidigast 1876 vid Rydebäck i Kvistofta, senast sedd 1952 vid Mölle i Brunnby) och senare även i mellersta Halland (Falkenberg 1941) och norra Bohuslän (Hällsö i Tanum, 1920-talet). Totalt är färre än tio svenska lokaler kända. Arten ansågs vara utdöd i Sverige då den återfanns i Bohuslän 1992, där sågs ett fåtal individ fram till 1995 därefter har den ej gått att återfinna. Under 2003 och 2004 påträffades sandmalört som adventivväxt i Södermanland. Sandmalört saluförs från plantskolor sedan ett antal år. I Danmark har arten påträffats på ett fåtal lokaler på Sjaelland och Jylland men synes numera vara utgången även härifrån. Sandmalört förekommer huvudsakligen kring västra delarna av norra Stilla havet (Kurilerna, Kamtjatka, Östsibirien, Sachalin, Japan, Korea), men har även påträffats på ett smärre antal utströdda lokaler kring Nordatlanten (nordöstra Nordamerika, Brittiska öarna och Norden). Orsakerna till dess förekomst vid Atlanten är inte helt utredda, men det troligaste är att arten förvildats från odling ut till havsstränderna liksom vresros (Rosa rugosa), vilken härstammar från samma område.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Artemisia - malörter 
 • Art
  Artemisia stellerianaBesser - sandmalört
  Synonymer
  Stellers malört

Sandmalört växer på sandiga havsstränder, strax ovan eller vid högvattenmärket, på lokalen i Bohuslän tillsammans med bl a strandråg Leymus arenarius och martorn Eryngium maritima. Att döma av tidigare uppgifter har även de skånska och danska förekomsterna varit av samma slag. Denna miljö har vanligtvis en gles vegetation, men på senare tid har strandrågsbestånden på många lokaler visat tendenser till att sluta sig alltmer, vilket kan missgynna bl a sandmalörten.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna strandbiotoper, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Blottad mark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Vare sig sandmalörtens hastiga uppdykande på svenska havsstränder eller dess snabba försvinnande låter sig lätt förklaras. Det hävdas att den kraftiga tillbakagången i Skåne redan under 1880-talet berodde på "hänsynslös plundring genom skolynglingar", vilket måhända kan vara korrekt, men detta förklarar inte försvinnandet från andra lokaler under 1900-talet. På den kvarvarande bohuslänska lokalen observerades 1995 att något djur, sannolikt rådjur, hade betat av blomställningarna på de båda ännu levande plantorna och därigenom omöjliggjort frösättning. Samma sak har observerats i Danmark. Förekomsten i Bohuslän har, sedan den återupptäcktes uppvisat en långsam men dock tydlig tillbakagång och troligen är arten nu försvunnen från Sverige.

Påverkan
 • Jakt/insamling (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Om möjligt bör det utredas vilka faktorer som orsakat sandmalörtens försvinnande från dess tidigare lokaler i Norden. Lokalen i Bohuslän bör fortlöpande övervakas genom floraväkteri och bör eftersökas i omgivningarna.
I Uppsala finns ett belägg samlat i Bohuslän och Havstensund, Hällsö 1934 där det står ”Införd från Cape Cod, Amerika. Utländska namn – NO: Sølvmalurt, DK: Sølv-Bynke, GB: Hoary Mugwort.

Andersson, G. 1892. Om förekomsten af Artemisia Stelleriana i Danmark. Bot. Not. 45: 197–200.

Areschoug, F. W. C. 1880. Smärre Fytografiska anteckningar I. Artemisia Stelleriana Bess. Bot. Not. 33: 137–150.

Areschoug, F. W. C. 1893. Om förekomsten af Artemisia Stelleriana Bess. på vestra Skånes hafsstränder. Bot. Not. 46: 111–120.

Ekman, J., Frostberg, K. & Svenson, A. 2005. Floraväkteriet i Sörmland och Uppland fram t.o.m. 2004. Daphne 16: 3-110.

Georgson, K. m fl 1997. Hallands flora. Lund Hylander, N. 1971. Prima loca plantarum vascularium Sueciae Plantae subspontanae vel in tempore recentiore adventitiae. Suppl. till Svensk Bot. Tidskr. 64.

Kraft, J. 1982. Floran i Brunnby socken med Kullaberg. Lund.

Pedersen, A. 1961. Kurvblomsternes udbredelse i Danmark (ekskl. Hieracium og Taraxacum). Bot. Tidsskr. 57: 81–289.

Sylvén, N. 1935. Skåneflorans största sällsyntheter. Skånes Natur 1935: 164–170.

Weimarck, H. & Weimarck, G. 1985. Atlas över Skånes flora. Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Ljungstrand 1995. ©ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Artemisia - malörter 
 • Art
  Artemisia stelleriana, Besser - sandmalört
  Synonymer
  Stellers malört
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Ljungstrand 1995. ©ArtDatabanken, SLU 2006.