Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sandnäbbmossa

Organismgrupp Mossor Rhynchostegium megapolitanum
Sandnäbbmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Bildar gröna eller oftast blekgröna och lösa mattor, eller växer inblandad mellan andra mossor. Skotten är 3-6 cm långa och oregelbundet förgrenade eller oregelbundet fjädergrenade. Skotten är ofta plattade, vilket är tydligare hos grenarna. Stambladen är mer eller mindre utstående. De är något kupade och brett äggrunda eller hjärtlikt äggrunda, kraftigt avsmalnande mot fästet och relativt plötsligt eller gradvis och långt avsmalnande till en smal spets. Översta delen av bladet är ofta vriden. Bladnerven är enkel, slutar ovan bladmitten och är 32-70 µm bred vid basen. Bladkanten är tydligt tandad utom närmast basen. Bladskivans celler är 52-128(-136) × (6-)6,5-10,5(-11,5) µm. I bashörnen finns en stor men otydlig äggrund eller triangulär grupp av rektangulära eller kvadratiska och något utvidgade celler. Sporkapselns skaft är 15-33 mm långt. Sporerna är 10-14 µm.
Sandnäbbmossa är den av våra arter som i utseendet är mest lik det stora flertalet arter i släktet. Den karakteriseras av de brett äggrunda till nästan hjärtlika bladen och de vanligen tydligt plattade grenarna. Arten kan likna spretgräsmossa Sciuro-hypnum curtum, som dock har mer avlångt triangulära blad, något bredare bladceller (8-12 µm breda), och tydligare bashörnsgrupper.
Utbredning
Länsvis förekomst för sandnäbbmossa Observationer i Sverige för sandnäbbmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten finns i Skåne, på Öland, Gotland och i Uppland. Den finns även i Danmark och Finland (Åland). Den är vitt utbredd i Europa, norra Afrika och sydvästra Asien. Det finns tecken på att arten ökar i frekvens i Mellaneuropa och sandnäbbmossa har under senare år även hittats på nya växtplatser i Sverige, Danmark och Finland. Arten anses vara mycket sällsynt i landet, men är sannolikt förbisedd då den ofta växer på platser där mossor sällan eftersöks.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Sandnäbbmossa växer på kalkrik sandig mark i tallskog i Skåne och på alvarmark och stränder på Öland och Gotland och i Stockholms skärgård. Arten är eftersökt på alla sina lokaler i Skåne med dåligt resultat. Här kan möjligen kvävenedfall ha decimerat populationens storlek. Arten har sedan 2012 uppmärksammats på nya lokaler på stränder på Öland, Stockholms skärgård och Åland. Så frågan är om inte en ökning i det norra delen av utbredningsområdet kan kompensera en minskning på de gamla lokalerna i Skåne. Antalet reproduktiva individer skattas till 1900 (400-10000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 420 (24-2000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Ökat kvävenedfall gör att den blir utkonkurrerad av andra arter. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Sandnäbbmossa växer på mer eller mindre kalkrik och vanligen sandig och gräsbevuxen jord, på stränder, mellan sanddyner eller i glesa skogar. Utanför vårt land kan den även växa på kalkhällmarker. Ofta växer sandnäbbmossa tillsammans med andra medlemmar i familjen Brachytheciaceae, bland andra spretgräsmossa Sciuro-hypnum curtum och blek gräsmossa Brachythecium albicans. Många av se gamla fynden är gjorda på fuktiga ställen i sandiga tallskogar eller i tallplanteringar. Ett av fynden på Öland gjordes på alvarmark under en enbuske. Nyfynden under 2010-talet har framförallt gjorts på stränder.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Hypnales, Familj Brachytheciaceae, Släkte Rhynchostegium (näbbmossor), Art Rhynchostegium megapolitanum (Blandow ex F.Weber & D.Mohr) Schimp. - sandnäbbmossa Synonymer Rhynchostegium megapolitanum (F.Weber & D.Mohr) Schimp., Rhynchostegium megapolitanum (Web. & Mohr) B. S. G., Hypnum megapolitanum Blandow ex F.Weber & D.Mohr

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Sandnäbbmossa växer på kalkrik sandig mark i tallskog i Skåne och på alvarmark och stränder på Öland och Gotland och i Stockholms skärgård. Arten är eftersökt på alla sina lokaler i Skåne med dåligt resultat. Här kan möjligen kvävenedfall ha decimerat populationens storlek. Arten har sedan 2012 uppmärksammats på nya lokaler på stränder på Öland, Stockholms skärgård och Åland. Så frågan är om inte en ökning i det norra delen av utbredningsområdet kan kompensera en minskning på de gamla lokalerna i Skåne. Antalet reproduktiva individer skattas till 1900 (400-10000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 420 (24-2000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Ökat kvävenedfall gör att den blir utkonkurrerad av andra arter. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Bildar gröna eller oftast blekgröna och lösa mattor, eller växer inblandad mellan andra mossor. Skotten är 3-6 cm långa och oregelbundet förgrenade eller oregelbundet fjädergrenade. Skotten är ofta plattade, vilket är tydligare hos grenarna. Stambladen är mer eller mindre utstående. De är något kupade och brett äggrunda eller hjärtlikt äggrunda, kraftigt avsmalnande mot fästet och relativt plötsligt eller gradvis och långt avsmalnande till en smal spets. Översta delen av bladet är ofta vriden. Bladnerven är enkel, slutar ovan bladmitten och är 32-70 µm bred vid basen. Bladkanten är tydligt tandad utom närmast basen. Bladskivans celler är 52-128(-136) × (6-)6,5-10,5(-11,5) µm. I bashörnen finns en stor men otydlig äggrund eller triangulär grupp av rektangulära eller kvadratiska och något utvidgade celler. Sporkapselns skaft är 15-33 mm långt. Sporerna är 10-14 µm.
Sandnäbbmossa är den av våra arter som i utseendet är mest lik det stora flertalet arter i släktet. Den karakteriseras av de brett äggrunda till nästan hjärtlika bladen och de vanligen tydligt plattade grenarna. Arten kan likna spretgräsmossa Sciuro-hypnum curtum, som dock har mer avlångt triangulära blad, något bredare bladceller (8-12 µm breda), och tydligare bashörnsgrupper.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för sandnäbbmossa

Länsvis förekomst och status för sandnäbbmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för sandnäbbmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten finns i Skåne, på Öland, Gotland och i Uppland. Den finns även i Danmark och Finland (Åland). Den är vitt utbredd i Europa, norra Afrika och sydvästra Asien. Det finns tecken på att arten ökar i frekvens i Mellaneuropa och sandnäbbmossa har under senare år även hittats på nya växtplatser i Sverige, Danmark och Finland. Arten anses vara mycket sällsynt i landet, men är sannolikt förbisedd då den ofta växer på platser där mossor sällan eftersöks.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Hypnanae  
 • Ordning
  Hypnales  
 • Familj
  Brachytheciaceae  
 • Släkte
  Rhynchostegium - näbbmossor 
 • Art
  Rhynchostegium megapolitanum(Blandow ex F.Weber & D.Mohr) Schimp. - sandnäbbmossa
  Synonymer
  Rhynchostegium megapolitanum (F.Weber & D.Mohr) Schimp.
  Rhynchostegium megapolitanum (Web. & Mohr) B. S. G.
  Hypnum megapolitanum Blandow ex F.Weber & D.Mohr

Sandnäbbmossa växer på mer eller mindre kalkrik och vanligen sandig och gräsbevuxen jord, på stränder, mellan sanddyner eller i glesa skogar. Utanför vårt land kan den även växa på kalkhällmarker. Ofta växer sandnäbbmossa tillsammans med andra medlemmar i familjen Brachytheciaceae, bland andra spretgräsmossa Sciuro-hypnum curtum och blek gräsmossa Brachythecium albicans. Många av se gamla fynden är gjorda på fuktiga ställen i sandiga tallskogar eller i tallplanteringar. Ett av fynden på Öland gjordes på alvarmark under en enbuske. Nyfynden under 2010-talet har framförallt gjorts på stränder.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog, Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Sandiga jordarter har normalt en förhållandevis svag buffrande förmåga. Det finns således en uppenbar risk för att sandnäbbmossan och andra mossor på sandjord drabbas speciellt hårt av atmosfärisk deposition av försurande, gödande och andra ämnen. Även igenväxning kan utgöra ett hot.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Närvaro av annan art (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Stor negativ effekt)
Kvarvarande aktuella lokaler för sandnäbbmossa bör övervakas så att växtplatserna inte förstörs och de gamla lokaler som hittills inte återbesökts måste undersökas. Dessutom måste utsläpp av föroreningar, särskilt sådana som innebär ökat atmosfäriskt kväve- och syranedfall minskas på sikt.
Utländska namn - DK: Bredbladet Langnæb, GB: Megapolitan Feather-moss.

Hedenäs, L. 1992. Flora of Madeiran pleurocarpous mosses (Isobryales, Hypnobryales, Hookeriales). Bryophytorum Bibliotheca 44: 1-165.

Hedenäs, L. 2014. Rhynchostegium megapolitanum sandnäbbmossa s. 180. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [AJ 37-57], Bladmossor: skirmossor-baronmossor : Bryophyta: Hookeria-Anomodon. Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Waldheim, S. 1935. Beiträge zur Moosflora Schwedens mit besonderer Rücksicht auf die Verbreitung einiger südlichen Vertreter. Bot. Not. 88: 439-454.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Hedenäs 1994. Uppdaterat 2010. Rev Lars Hedenäs 2014.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Hypnanae  
 • Ordning
  Hypnales  
 • Familj
  Brachytheciaceae  
 • Släkte
  Rhynchostegium - näbbmossor 
 • Art
  Rhynchostegium megapolitanum, (Blandow ex F.Weber & D.Mohr) Schimp. - sandnäbbmossa
  Synonymer
  Rhynchostegium megapolitanum (F.Weber & D.Mohr) Schimp.
  Rhynchostegium megapolitanum (Web. & Mohr) B. S. G.
  Hypnum megapolitanum Blandow ex F.Weber & D.Mohr
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Hedenäs 1994. Uppdaterat 2010. Rev Lars Hedenäs 2014.