Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sandnejlikegallmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Caryocolum schleichi
Sandnejlikegallmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Framvinge svartgrå med vita teckningar. Det vita tvärbandet oftast tydligt delat . Bakvingen är grå. Arten skiljer sig bland annat från den närstående smällglimmalen Caryocolum vicinella genom att denne har svarta fjäll på huvudet och sandnejlikegallmalen har istället brunaktiga fjäll. Vingspann 9-12 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för sandnejlikegallmal Observationer i Sverige för sandnejlikegallmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är arten endast känd från södra Skåne och sydvästra Blekinge, men där kan den lokalt vara allmän på sandmarker med bestånd av värdväxten. Sandnejlikegallmalen beskrevs 1937 av Benander som en för vetenskapen ny art under namnet Lita arenariella på grundval av ett fynd från Borgeby. Numera betraktas L. arenariella dock som en synonym eller underart till C. schleichi. I Norden i övrigt förekommer den endast i Finland och där lokalt. Förekommer i Europa i de Baltiska staterna, Ryssland och med stora luckor i utbredningen söderut till Spanien och Italien, Rumänien. Den är också känd från Turkiet, Syrien och Mongoliet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)
I Norden endast känd från ett fåtal stäppartade lokaler i östra och nordöstra Skåne med sandnejlika (Dianthus arenarius). Arten är tidigare även uppgiven från södra Skåne, Bjärredstrakten, men har inte kunnat återfinnas här. Dessutom är arten uppgiven från i Blekinge, men exakta uppgifter saknas. Dess sandfältsbiotoper håller på att krympa pga igenväxning och ändrad markanvändning. Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (3-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 335 (140-1800) km² och förekomstarean (AOO) till 16 (12-20) km². -2005. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v)).
Ekologi
Larven åstadkommer i maj-juni en gallbildning i stjälken av sandnejlika, Dianthus arenarius, som växer på sandfält och sandbackar, men även i övergivna grustag. I Sverige förekommer bara huvudunderarten som ibland kallas skånsk sandnejlika ssp. Arenarius som växer på kalkrika sandhedar och torrbackar. Fjärilen har lång flygtid och påträffas i juni-juli.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· sandnejlika
· sandnejlika
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Gelechiidae (stävmalar), Släkte Caryocolum, Art Caryocolum schleichi (Christoph, 1872) - sandnejlikegallmal Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation I Norden endast känd från ett fåtal stäppartade lokaler i östra och nordöstra Skåne med sandnejlika (Dianthus arenarius). Arten är tidigare även uppgiven från södra Skåne, Bjärredstrakten, men har inte kunnat återfinnas här. Dessutom är arten uppgiven från i Blekinge, men exakta uppgifter saknas. Dess sandfältsbiotoper håller på att krympa pga igenväxning och ändrad markanvändning. Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (3-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 335 (140-1800) km² och förekomstarean (AOO) till 16 (12-20) km². -2005. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v)).
Framvinge svartgrå med vita teckningar. Det vita tvärbandet oftast tydligt delat . Bakvingen är grå. Arten skiljer sig bland annat från den närstående smällglimmalen Caryocolum vicinella genom att denne har svarta fjäll på huvudet och sandnejlikegallmalen har istället brunaktiga fjäll. Vingspann 9-12 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för sandnejlikegallmal

Länsvis förekomst och status för sandnejlikegallmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för sandnejlikegallmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är arten endast känd från södra Skåne och sydvästra Blekinge, men där kan den lokalt vara allmän på sandmarker med bestånd av värdväxten. Sandnejlikegallmalen beskrevs 1937 av Benander som en för vetenskapen ny art under namnet Lita arenariella på grundval av ett fynd från Borgeby. Numera betraktas L. arenariella dock som en synonym eller underart till C. schleichi. I Norden i övrigt förekommer den endast i Finland och där lokalt. Förekommer i Europa i de Baltiska staterna, Ryssland och med stora luckor i utbredningen söderut till Spanien och Italien, Rumänien. Den är också känd från Turkiet, Syrien och Mongoliet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Gelechiidae - stävmalar 
 • Underfamilj
  Gelechiinae  
 • Släkte
  Caryocolum  
 • Art
  Caryocolum schleichi(Christoph, 1872) - sandnejlikegallmal

Larven åstadkommer i maj-juni en gallbildning i stjälken av sandnejlika, Dianthus arenarius, som växer på sandfält och sandbackar, men även i övergivna grustag. I Sverige förekommer bara huvudunderarten som ibland kallas skånsk sandnejlika ssp. Arenarius som växer på kalkrika sandhedar och torrbackar. Fjärilen har lång flygtid och påträffas i juni-juli.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· sandnejlika - Dianthus arenarius (Viktig)
Skogsplantering på sandmarker, igenväxning till följd av upphörande bete, återställning av grustäkter och hårdexploatering av lokalerna. Artens habitat har minskat drastiskt de senaste åren.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Bekämpningsmedel (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss positiv effekt)
Åtgärder som missgynnar värdväxten (se ovan) bör undvikas, vilket innebär att skogsplantering, igenväxning och bebyggelse bör förhindras där arten förekommer. Terrängtrafik eller annan markstörning bör däremot upprätthållas i viss omfattning. En inventering av arten genomförs 2011 i Skåne (Linda Strand in prep.).

Benander, P. 1937. Notiser om svenska microlepidoptera, med beskrivning av Lita arenariella n. sp. Opusc. Ent. 2: 29-32.

Huemer, P. 1988. A taxonomic revision of Caryocolum (Lepidoptera: Gelechiidae). Bulletin of the British Museum (Natural History), Entomology series, Vol 57, No 3.

Huemer, P. & Karsholt, O. 2010. Microlepidoptera of Europe. Volume 6. Gelechiidae II (Gelechiinae: Gnorimoschemini). Apollo Books. Stenstrup.

Tyler, T. 2003. Sandstäppens status vårvintern 2003. Botaniska notiser 136(4): 1-22.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997. Rev. Göran Palmqvist 2011

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Gelechiidae - stävmalar 
 • Underfamilj
  Gelechiinae  
 • Släkte
  Caryocolum  
 • Art
  Caryocolum schleichi, (Christoph, 1872) - sandnejlikegallmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997. Rev. Göran Palmqvist 2011