Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sandrörsflikmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Dactylotula kinkerella
Sandrörsflikmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Huvud och vingtäckare är vitaktiga, mellankroppen något mörkare. Framvingen är brunaktigt vit med spridda brungrå fjäll, i synnerhet i yttre halvan. Bakvingen är gråvit. Denna art är lätt att känna igen på den säregna formen på bakvingen genom att ytterkanten har en djup inskärning, mycket djupare än någon annan stävmal i Norden. Vingspann 10-12 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för sandrörsflikmal Observationer i Sverige för sandrörsflikmal
Svensk förekomst
Möjligen nationellt utdöd
Sandrörflikmalen anträffades första gången i Sverige 1 juni 1953 i Laxvik i södra Halland där den har påträffats åtminstone fram till mitten av 1970-talet. Senare har arten även insamlats i Eftra i mellersta Halland. Förmodligen förekommer den sällsynt och lokalt längs dynområdena vid kusten även på mellanliggande sträckor. I Danmark är sandrörflikmal funnen i de flesta provinser, bl.a. på Læsø (NEJ) och vid Kramnitse (LFM), dock inte på Bornholm, i södra Själland och på Sydjylland. Utanför Norden är den funnen i Lettland, Litauen och Polen samt i Tyskland, Holland och Frankrike längs Atlantkusten. Uppgifter från de franska Alperna och Ukraina kan bero på felbestämningar.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
B1ab(i,ii,iii,iv,v)c(iv)+2ab(i,ii,iii,iv,v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Arten är historiskt endast känd från tre närliggande lokaler, efter kuststräckan strax söder om Laxvik i Halland. Arten är knuten till sandrör (Ammophila arenaria) i havsstrandsdyner och hotas av exploatering och av badturism. Fynd av arten rapporterades senast 1989. Möjligen kan arten vara nationellt utdöd. Antalet lokalområden i landet skattas till 1 (0-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 (0-300) km² och förekomstarean (AOO) till 4 (0-20) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få, extrema fluktuationer förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(i,ii,iii,iv,v)c(iv)+2ab(i,ii,iii,iv,v)c(iv)).
Ekologi
Arten är bunden till dynområden vid kusten, där värdväxten sandrör Ammophila arenaria växer. Larverna gör minor i värdväxtens blad i september-oktober och förpuppar sig sedan i dem. Fjärilarna är nattaktiva och flyger i juni.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· sandrör
· sandrör
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Gelechiidae (stävmalar), Släkte Dactylotula, Art Dactylotula kinkerella (Snellen, 1876) - sandrörsflikmal Synonymer Apateris kinkerella (Snellen, 1876), sandrörflikmal, Apatetris kinkerella (Snellen, 1876)

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier B1ab(i,ii,iii,iv,v)c(iv)+2ab(i,ii,iii,iv,v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Arten är historiskt endast känd från tre närliggande lokaler, efter kuststräckan strax söder om Laxvik i Halland. Arten är knuten till sandrör (Ammophila arenaria) i havsstrandsdyner och hotas av exploatering och av badturism. Fynd av arten rapporterades senast 1989. Möjligen kan arten vara nationellt utdöd. Antalet lokalområden i landet skattas till 1 (0-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 (0-300) km² och förekomstarean (AOO) till 4 (0-20) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få, extrema fluktuationer förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(i,ii,iii,iv,v)c(iv)+2ab(i,ii,iii,iv,v)c(iv)).
Huvud och vingtäckare är vitaktiga, mellankroppen något mörkare. Framvingen är brunaktigt vit med spridda brungrå fjäll, i synnerhet i yttre halvan. Bakvingen är gråvit. Denna art är lätt att känna igen på den säregna formen på bakvingen genom att ytterkanten har en djup inskärning, mycket djupare än någon annan stävmal i Norden. Vingspann 10-12 mm.

Svensk förekomst Möjligen nationellt utdöd
Länsvis förekomst för sandrörsflikmal

Länsvis förekomst och status för sandrörsflikmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för sandrörsflikmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Sandrörflikmalen anträffades första gången i Sverige 1 juni 1953 i Laxvik i södra Halland där den har påträffats åtminstone fram till mitten av 1970-talet. Senare har arten även insamlats i Eftra i mellersta Halland. Förmodligen förekommer den sällsynt och lokalt längs dynområdena vid kusten även på mellanliggande sträckor. I Danmark är sandrörflikmal funnen i de flesta provinser, bl.a. på Læsø (NEJ) och vid Kramnitse (LFM), dock inte på Bornholm, i södra Själland och på Sydjylland. Utanför Norden är den funnen i Lettland, Litauen och Polen samt i Tyskland, Holland och Frankrike längs Atlantkusten. Uppgifter från de franska Alperna och Ukraina kan bero på felbestämningar.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Gelechiidae - stävmalar 
 • Underfamilj
  Apatetrinae  
 • Släkte
  Dactylotula  
 • Art
  Dactylotula kinkerella(Snellen, 1876) - sandrörsflikmal
  Synonymer
  Apateris kinkerella (Snellen, 1876)
  sandrörflikmal
  Apatetris kinkerella (Snellen, 1876)

Arten är bunden till dynområden vid kusten, där värdväxten sandrör Ammophila arenaria växer. Larverna gör minor i värdväxtens blad i september-oktober och förpuppar sig sedan i dem. Fjärilarna är nattaktiva och flyger i juni.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· sandrör - Ammophila arenaria (Viktig)
Skogsplantering intill eller på sanddynerna. Även sommarstugebebyggelse och annan liknande exploatering kan bedömas vara skadlig om vegetationen med sandrör därigenom minskar.

Påverkan
 • Närvaro av annan art (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Man bör avstå från ovan nämnda skadliga åtgärder. Badliv och måttlig terrängtrafik inverkar dock sannolikt gynnsamt eftersom vegetationen därigenom hindras från att sluta sig helt. En inventering av arten borde genomföras under en följd av år längs västkusten för att kunna uppskatta den verkliga populationsstorleken i landet.

Buhl, O. m.fl., 1992. Fund av småsommerfugle fra Danmark i 1990. Ent. Medd. 60(1): 9.

Meess, A. In: Spuler, A. 1910. Die Schmetterlinge Europas, Band 2-3.

Svensson. I. 1979. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1978. Ent. Tidskr. 100: 91-97.

Svensson, I. 1993. Fjärilkalender.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997. Rev. Bengt Å. Bengtsson 2011. © ArtDatabanken

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Gelechiidae - stävmalar 
 • Underfamilj
  Apatetrinae  
 • Släkte
  Dactylotula  
 • Art
  Dactylotula kinkerella, (Snellen, 1876) - sandrörsflikmal
  Synonymer
  Apateris kinkerella (Snellen, 1876)
  sandrörflikmal
  Apatetris kinkerella (Snellen, 1876)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997. Rev. Bengt Å. Bengtsson 2011. © ArtDatabanken