Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sandsnabblöpare

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Rhysodromus fallax
Sandsnabblöpare Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 4–6 mm lång snabblöparspindel som typiskt för den gruppen av spindlar håller benen utsträckta i alla riktningar. Arten lever på sanddyner, och är mycket svår att få syn på p.g.a. dess perfekta kamouflage teckningen. Grundfärgen är ljust gul-brun-grå med mörkbruna och vita teckningar. Bakkroppen har framtill ett mörkt längsband. Bra teckningar finns hos Roberts 1995.
Utbredning
Länsvis förekomst för sandsnabblöpare Observationer i Sverige för sandsnabblöpare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
De första svenska fynden gjordes på den sandiga havsstranden mellan Ystad och Simrishamn. Numera är endast ett fåtal lokaler kända mellan dessa städer. Sentida fynd i Skåne är främst från Skanör-Falsterbo och östra Skåne norr om Kivik. Enstaka fynd finns även från södra Halland, norra Öland, västra Blekinge, Gotland och södra Vätterstranden. Arten är utbredd över hela Danmark och bedöms där vara relativt vanlig. Funnen i större delen av Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Arten har en sydlig-östlig utbredning i Europa jämfört med Sverige. Den är en utpräglad sandstrandsart som är funnen i södra och östra Götaland. Sentida fynd enbart från Skåne och Gotland. Habitatet minskar till följd av exploatering och ev pga av att vresrosor kraftigt breder ut sig på flera lokaler. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (10-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (3000-50000) km² och förekomstarean (AOO) till 60 (40-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Arten tycks föredra den höga dynvallen närmast havet. Under reproduktionstiden förekommer den framför allt i utlöpare mot havet av sandrör (Ammophila arenaria), där honan fäster sin äggkokong i sanden vid basen av ett strå. Vid lugna förhållanden är äggsäcken kvar, annars förflyttar honan äggsäcken då angörandet vid växtligheten är svag.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Philodromidae (snabblöparspindlar), Släkte Rhysodromus, Art Rhysodromus fallax (Sundevall, 1833) - sandsnabblöpare Synonymer Philodromus fallax Sundevall, 1833

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten har en sydlig-östlig utbredning i Europa jämfört med Sverige. Den är en utpräglad sandstrandsart som är funnen i södra och östra Götaland. Sentida fynd enbart från Skåne och Gotland. Habitatet minskar till följd av exploatering och ev pga av att vresrosor kraftigt breder ut sig på flera lokaler. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (10-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (3000-50000) km² och förekomstarean (AOO) till 60 (40-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).

Åtgärdsprogram Utgått ur ÅGP
En 4–6 mm lång snabblöparspindel som typiskt för den gruppen av spindlar håller benen utsträckta i alla riktningar. Arten lever på sanddyner, och är mycket svår att få syn på p.g.a. dess perfekta kamouflage teckningen. Grundfärgen är ljust gul-brun-grå med mörkbruna och vita teckningar. Bakkroppen har framtill ett mörkt längsband. Bra teckningar finns hos Roberts 1995.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för sandsnabblöpare

Länsvis förekomst och status för sandsnabblöpare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för sandsnabblöpare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.De första svenska fynden gjordes på den sandiga havsstranden mellan Ystad och Simrishamn. Numera är endast ett fåtal lokaler kända mellan dessa städer. Sentida fynd i Skåne är främst från Skanör-Falsterbo och östra Skåne norr om Kivik. Enstaka fynd finns även från södra Halland, norra Öland, västra Blekinge, Gotland och södra Vätterstranden. Arten är utbredd över hela Danmark och bedöms där vara relativt vanlig. Funnen i större delen av Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Philodromidae - snabblöparspindlar 
 • Släkte
  Rhysodromus  
 • Art
  Rhysodromus fallax(Sundevall, 1833) - sandsnabblöpare
  Synonymer
  Philodromus fallax Sundevall, 1833

Arten tycks föredra den höga dynvallen närmast havet. Under reproduktionstiden förekommer den framför allt i utlöpare mot havet av sandrör (Ammophila arenaria), där honan fäster sin äggkokong i sanden vid basen av ett strå. Vid lugna förhållanden är äggsäcken kvar, annars förflyttar honan äggsäcken då angörandet vid växtligheten är svag.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna strandbiotoper, Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Levande djur (Viktig)
Den markanta invandringen på senare år av vresros (Rosa rugosa) har ersatt sandröret och omöjliggör därmed spindelns etablering på havsstranden. Den ökande badturismen kan vara en annan negativ faktor.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Vresrosen bör aktivt bekämpas, speciellt som den inte hör hemma i den svenska floran. Hänsyn ska tas hänsyn vid upprättandet och reviderandet av skötselplaner för de reservat där den förekommer. Ytterligare undersökningar för att fastställa status och hotbild är nödvändiga.

Åtgärdsprogram Utgått ur ÅGP

Almquist, S. 1973. Spider associations in coastal sand dunes. Oikos 24(3): 444–457.

Braendegård, J. 1972. Edderkopper eller spindlere. II. G.E.C. Gads förlag. Köpenhamn.

Heimer, S & W. Nentwig. 1991. Spinnen Mitteleuropas. Verlag Paul Parey, Berlin och Hamburg.

Johansson, R. 1938. Spindlar från västra Blekinge. Ent. Tidskr. 59(3/4): 237–245.

Roberts, M. J. 1995. Spiders of Britain & Northern Europe. Collins Field Guide. Harper Collins, London.

Simon, E. 1932. Arachnides de France, 6, pt, p. 847.

Sundevall, C. J. 1833. Svenska Spindlarnes beskrifning. Kongl. Svenska Vet. Acad. Handl. pp.226–227.

Tullgren, A. 1944. Svensk spindelfauna, 3. Egentliga spindlar. Araneae. Fam.1–4. Entom. För. Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven Almquist 2001. Rev. Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Philodromidae - snabblöparspindlar 
 • Släkte
  Rhysodromus  
 • Art
  Rhysodromus fallax, (Sundevall, 1833) - sandsnabblöpare
  Synonymer
  Philodromus fallax Sundevall, 1833
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven Almquist 2001. Rev. Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.