Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sandvedelssäckmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Coleophora onobrychiella
Sandvedelssäckmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för sandvedelssäckmal Observationer i Sverige för sandvedelssäckmal
Svensk förekomst
Ej längre bofast, nu endast tillfälligt förekommande
I Sverige var arten endast känd från sandsluttningarna norr och söder om Vitemölla i Skåne, där den i regel var fåtalig. Under såväl 1993 som 1994 och även senare har den förgäves eftersökts på den gamla kända lokalen och på ytterligare lämpliga habitat. Arten saknas i de nordiska grannländerna, men är söderut känd från spridda lokaler från Lettland till Macedonien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Endast känd från en ytterst begränsad lokal i östra Skåne, Vitemölla, som trampas mycket hårt på sommaren av turister. Värdväxten, sandvedel, är på mycket stark tillbakagång och sannolikt är fjärilen utdöd på denna lokal. Flera riktade eftersökningar på senare år har givit negativa resultat. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Ekologi
Larven minerar från säck i blad av sandvedel (Astragalus arenarius) på hösten, samt efter övervintring åter på våren till juni. Fjärilen flyger i juli.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· sandvedel
· sandvedel
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Coleophoridae (säckmalar), Släkte Coleophora, Art Coleophora onobrychiella Zeller, 1849 - sandvedelssäckmal Synonymer sandvedelsäckmal

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Endast känd från en ytterst begränsad lokal i östra Skåne, Vitemölla, som trampas mycket hårt på sommaren av turister. Värdväxten, sandvedel, är på mycket stark tillbakagång och sannolikt är fjärilen utdöd på denna lokal. Flera riktade eftersökningar på senare år har givit negativa resultat. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.

Svensk förekomst Ej längre bofast, nu endast tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för sandvedelssäckmal

Länsvis förekomst och status för sandvedelssäckmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för sandvedelssäckmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige var arten endast känd från sandsluttningarna norr och söder om Vitemölla i Skåne, där den i regel var fåtalig. Under såväl 1993 som 1994 och även senare har den förgäves eftersökts på den gamla kända lokalen och på ytterligare lämpliga habitat. Arten saknas i de nordiska grannländerna, men är söderut känd från spridda lokaler från Lettland till Macedonien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Coleophoridae - säckmalar 
 • Släkte
  Coleophora  
 • Art
  Coleophora onobrychiellaZeller, 1849 - sandvedelssäckmal
  Synonymer
  sandvedelsäckmal

Larven minerar från säck i blad av sandvedel (Astragalus arenarius) på hösten, samt efter övervintring åter på våren till juni. Fjärilen flyger i juli.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· sandvedel - Astragalus arenarius (Viktig)
Förändringar i användningen av sandsluttningarna.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Kreatursbetning bör om möjligt upprätthållas. Avstå från skogsplantering, beyggelse och annan exploatering. Igenväxande sandmarker bör restaureras och utsättas för någon form av markstörning för att gynna den konkurrenssvaga torrmarksfloran. Marknaderna synes ej ha någon ogynnsam inverkan.

Benander, P. 1939. Die Coleophoriden Schwedens. Opusc. Ent. 4: 67.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1989. Rev. Ingvar Svensson 1994.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Coleophoridae - säckmalar 
 • Släkte
  Coleophora  
 • Art
  Coleophora onobrychiella, Zeller, 1849 - sandvedelssäckmal
  Synonymer
  sandvedelsäckmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1989. Rev. Ingvar Svensson 1994.