Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  savlundlav

Organismgrupp Lavar Bellicidia incompta
Savlundlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Savlundlav har mörkgrön till grågrön, grovt kornig, skorvigt ojämn till nästan fjällig bål. Apothecier är mörkt rödbruna till svarta, 0,3–0,8 mm breda, plana med en tunn men bestående kant. Apotheciekanten och hypotheciet är mörkt rödbrunt, K+ rödviolett, medan hymeniet upptill är blekt rödaktigt. Sporerna är stavformiga, mest 3-celliga och 15–30 × 2–2,5 µm.
Utbredning
Länsvis förekomst för savlundlav Observationer i Sverige för savlundlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten har omkring 115 aktuella förekomster från Skåne till Dalarna. Det finns också några äldre uppgifter längre norrut men om dessa avser savlundlav bör kontrolleras. Arten är sällsynt i Finland och Danmark (rödlistad). Utbredningen utanför Sverige är begränsad till övriga delar av Europa. I England har arten minskat kraftigt på grund av almsjukan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
A3bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Omkring 115 aktuella förekomster i södra och mellersta Sverige. Ofta finns arten bara på ett träd på varje lokal. Växer oftast vid savflöden på ädellövträd (nästan alltid gamla bokar och almar) och bedömningen är ett individ per träd. Det finns herbariematerial bestämt till denna art från norra Sverige men möjligen representerar de två populationerna två olika arter. Almsjuka är ett hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 600 (200-1200). Antalet lokalområden i landet skattas till 600 (200-1200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 2400 (800-4800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 30 (20-50) % under de senaste 50 åren. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 50 (40-75) %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 30 (35-75) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt A-kriteriet. (A3bc).
Ekologi
De aktuella förekomsterna av savlundlav är huvudsakligen på grova bokar och andra ädellövträd, speciellt alm. Arten uppträder framför allt på partier av stammen där sav läcker ut, eventuellt eftersom det här är betydligt mer basiskt än på den opåverkade barken intill. I Dalarna växer den på solitära träd av alm, lönn och rönn. Ofta finns arten bara på 1-2 träd på varje lokal. Lokalerna varierar från skuggiga gamla bokskogar till relativt öppna ädellövskogar och helt öppet stående vård- eller alléträd. Bokskogar med denna art har lång trädkontinuitet och hyser andra rödlistade lavar. Även i de öppna miljöerna finns ofta andra sällsynta arter. Äldre fynd finns även från ved, mossa, multnande växtdelar och jord.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ask
· ask
· bok
· bok
· lundalm
· lundalm
· skogsalm
· skogsalm
· skogsek
· skogsek
· skogslind
· skogslind
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Lecanorales, Familj Ramalinaceae, Släkte Bellicidia, Art Bellicidia incompta (Borrer) Kistenich et al. - savlundlav Synonymer Lecidea incompta Borrer, Bacidia incompta (Borrer ex Hook.) Anzi

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier A3bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Omkring 115 aktuella förekomster i södra och mellersta Sverige. Ofta finns arten bara på ett träd på varje lokal. Växer oftast vid savflöden på ädellövträd (nästan alltid gamla bokar och almar) och bedömningen är ett individ per träd. Det finns herbariematerial bestämt till denna art från norra Sverige men möjligen representerar de två populationerna två olika arter. Almsjuka är ett hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 600 (200-1200). Antalet lokalområden i landet skattas till 600 (200-1200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 2400 (800-4800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 30 (20-50) % under de senaste 50 åren. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 50 (40-75) %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 30 (35-75) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt A-kriteriet. (A3bc).
Savlundlav har mörkgrön till grågrön, grovt kornig, skorvigt ojämn till nästan fjällig bål. Apothecier är mörkt rödbruna till svarta, 0,3–0,8 mm breda, plana med en tunn men bestående kant. Apotheciekanten och hypotheciet är mörkt rödbrunt, K+ rödviolett, medan hymeniet upptill är blekt rödaktigt. Sporerna är stavformiga, mest 3-celliga och 15–30 × 2–2,5 µm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för savlundlav

Länsvis förekomst och status för savlundlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för savlundlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten har omkring 115 aktuella förekomster från Skåne till Dalarna. Det finns också några äldre uppgifter längre norrut men om dessa avser savlundlav bör kontrolleras. Arten är sällsynt i Finland och Danmark (rödlistad). Utbredningen utanför Sverige är begränsad till övriga delar av Europa. I England har arten minskat kraftigt på grund av almsjukan.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Ramalinaceae  
 • Släkte
  Bellicidia  
 • Art
  Bellicidia incompta(Borrer) Kistenich et al. - savlundlav
  Synonymer
  Lecidea incompta Borrer
  Bacidia incompta (Borrer ex Hook.) Anzi

De aktuella förekomsterna av savlundlav är huvudsakligen på grova bokar och andra ädellövträd, speciellt alm. Arten uppträder framför allt på partier av stammen där sav läcker ut, eventuellt eftersom det här är betydligt mer basiskt än på den opåverkade barken intill. I Dalarna växer den på solitära träd av alm, lönn och rönn. Ofta finns arten bara på 1-2 träd på varje lokal. Lokalerna varierar från skuggiga gamla bokskogar till relativt öppna ädellövskogar och helt öppet stående vård- eller alléträd. Bokskogar med denna art har lång trädkontinuitet och hyser andra rödlistade lavar. Även i de öppna miljöerna finns ofta andra sällsynta arter. Äldre fynd finns även från ved, mossa, multnande växtdelar och jord.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· lundalm - Ulmus minor (Viktig)
· skogsalm - Ulmus glabra (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Har betydelse)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Arten hotas framför allt av att lokaler med lång kontinuitet försvinner genom aktivt skogsbruk och att gamla ädellövträd i öppna miljöer, speciellt almar i alléer, ofta byts ut. Almsjukan är ett hot.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
Skydda de rikligaste lokalerna och undvik produktionsinriktat skogsbruk på och omkring lokaler med arten. En viss näringstillförsel gynnar arten.

Arup, U., Ekman, S., Kärnefelt, I. & Mattsson, J.-E. 1997. Skyddsvärda lavar i sydvästra Sverige. SBF-förlaget, Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Ramalinaceae  
 • Släkte
  Bellicidia  
 • Art
  Bellicidia incompta, (Borrer) Kistenich et al. - savlundlav
  Synonymer
  Lecidea incompta Borrer
  Bacidia incompta (Borrer ex Hook.) Anzi
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.