Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  savtickfluga

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Neoalticomerus formosus
Savtickfluga Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Savtickflugan är en liten fluga, 3–4 mm lång. Ansiktet har ett svart tvärband och mellankroppen har tre bruna längsstrimmor på ryggen och en på vardera bröstsida. Bakkroppen har bruna fläckar och tvärband. Vingarna är klara med tre små mörka fläckar.
Utbredning
Länsvis förekomst för savtickfluga Observationer i Sverige för savtickfluga
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Före 1850 togs savtickflugan i Skåne samt på fyra platser i Östergötland; Gusum, Hagalund, Lärketorp och Vadstena. Därefter är den påträffad i två exemplar i Skåne; på Hallands Väderö (1911) och i Helsinborg, Pålsjö (1945), två exemplar i Lysvik i Värmland (1944 resp. 1949), i Halltorp på Öland 1976, Östergötaland 1990 samt på två lokaler i Västerbotten 2014. Arten är även känd från Finland och har därutöver en spridd förekomst i Central- och Östeuropa bort till Mongoliet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Savtickfluga är påträffad i Skåne (Hallands Väderö 1911, Hälsingborg 1945), Öland (Halltorp 1976), Östergötland (Vadstena 1800-tal, Gusum, Sturefors 1990), Värmland (Gysvik 1944, 1949), totalt ett 10-tal kända lokaler varav två kan sägas vara aktuella. Arten utvecklas i tickor på lövträd. Troligen är den beroende av lokal kontinuitet i förekomsten av lämpliga tickor. Antalet lokalområden i landet skattas till 50. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (12-800) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii,iv,v)).
Ekologi
Larven utvecklas i tickor på lövträd. Flugorna uppehåller sig gärna på tickorna men också på savande lövträd.
Landskapstyper
Skog
Skog
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor, Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· Polyporales
· Polyporales
Ved och bark
Ved och bark
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Odiniidae (tickflugor), Släkte Neoalticomerus, Art Neoalticomerus formosus (Loew, 1844) - savtickfluga Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Savtickfluga är påträffad i Skåne (Hallands Väderö 1911, Hälsingborg 1945), Öland (Halltorp 1976), Östergötland (Vadstena 1800-tal, Gusum, Sturefors 1990), Värmland (Gysvik 1944, 1949), totalt ett 10-tal kända lokaler varav två kan sägas vara aktuella. Arten utvecklas i tickor på lövträd. Troligen är den beroende av lokal kontinuitet i förekomsten av lämpliga tickor. Antalet lokalområden i landet skattas till 50. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (12-800) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii,iv,v)).
Savtickflugan är en liten fluga, 3–4 mm lång. Ansiktet har ett svart tvärband och mellankroppen har tre bruna längsstrimmor på ryggen och en på vardera bröstsida. Bakkroppen har bruna fläckar och tvärband. Vingarna är klara med tre små mörka fläckar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för savtickfluga

Länsvis förekomst och status för savtickfluga baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för savtickfluga

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Före 1850 togs savtickflugan i Skåne samt på fyra platser i Östergötland; Gusum, Hagalund, Lärketorp och Vadstena. Därefter är den påträffad i två exemplar i Skåne; på Hallands Väderö (1911) och i Helsinborg, Pålsjö (1945), två exemplar i Lysvik i Värmland (1944 resp. 1949), i Halltorp på Öland 1976, Östergötaland 1990 samt på två lokaler i Västerbotten 2014. Arten är även känd från Finland och har därutöver en spridd förekomst i Central- och Östeuropa bort till Mongoliet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Opomyzoidea  
 • Familj
  Odiniidae - tickflugor 
 • Släkte
  Neoalticomerus  
 • Art
  Neoalticomerus formosus(Loew, 1844) - savtickfluga

Larven utvecklas i tickor på lövträd. Flugorna uppehåller sig gärna på tickorna men också på savande lövträd.

Ekologisk grupp: Fungivor, Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Svampar och lavar (Viktig)
Ved och bark (Har betydelse)
Brist på lämpligt utvecklingssubstrat.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Bevara äldre lövskogsbestånd. Lämna även kvar tickangripna lövträd, döda stockar och stubbar i hagmarker, parker och trädgårdar.

Andersson, H. & Danielsson, R. l980. Halltorps Hage. Entomologisk inventering samt förslag till skötselåtgärder. Stat. Naturv. PM 1371. Wahlgren, E. l927. Tvåvingar Diptera. 2:2: fam. 21-26. Svensk insektfauna. 11: 388.

Zetterstedt, J. W. l848. Diptera Scandinaviae. VIII: 2720–2725.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hugo Andersson 1993. Rev. Roger Engelmark 2006. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Opomyzoidea  
 • Familj
  Odiniidae - tickflugor 
 • Släkte
  Neoalticomerus  
 • Art
  Neoalticomerus formosus, (Loew, 1844) - savtickfluga
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hugo Andersson 1993. Rev. Roger Engelmark 2006. © ArtDatabanken, SLU 2006.