Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  selleri

Organismgrupp Kärlväxter Apium graveolens
Selleri Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Selleri är en tvåårig, upp till 1 m hög, flockblomstrig ört med skarp, karaktäristisk kryddoft. Stjälken är solid, fårad och rikt grenig. De nedre bladen är parbladiga med 1–3 cm långa, rundade, flikiga småblad, medan de övre är trefingrade och har smalare lober. Blommorna är små, grönvita och sitter i en sammansatt flock med 6–12 strålar utan svepe. Frukterna är 1,5–2 mm långa, gråbruna, rundade och har markerade huvudåsar. Arten blommar i juli-september och frukterna kan troligen spridas av vågor och havsströmmar. Selleri är en allmänt odlad köksväxt som förekommer i två varieteter: stjälkselleri var. dulce med tjocka, suckulenta bladstjälkar och rotselleri var. rapaceum med uppsvullen, knölliknande stjälkbas. Det är tveksamt om det säkert går att skilja på vild och förvildad selleri. Odlingsförsök med frön tagna från den tidigare Skanörlokalen på Falsterbohalvön tyder dock på att det här inte rörde sig om förvildad rotselleri.
Utbredning
Länsvis förekomst för selleri Observationer i Sverige för selleri
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Selleri uppgavs som vildväxande på flera platser i Skåne av botanister på 1800-talet, bland annat från havsstrandängar i de södra och sydvästra delarna av landskapet. Från dessa platser finns inga sentida fynd. 1981 upptäcktes ett bestånd om 30 á 40 exemplar av selleri i öppen marsk vid en sandrevel på Falsterbohalvön. 1992 var växten åter försvunnen från denna lokal. Det har antagits att arten här var spontant invandrad från vilda förekomster i Danmark. En rapport från 1980 om selleri från Smygehuk har inte kunnat verifieras. Den har eftersökts här under de senaste åren, men inte gått att återfinna. 1996 återupptäcktes selleri vid Skanör. Den nya lokalen ligger omkring 1 km från den förekomst som utplånades i början av 1990-talet. Även här har den kommit och gått under åren, har inte setts sedan 2001. Som tillfälligt förvildad efter odling eller adventiv är selleri känd från flera platser i södra Sverige. I Danmark finns många fynd av selleri från strandängar, främst från öarna i den sydöstra delen av landet. Från Norge och Finland finns endast tillfälliga fynd av arten. Selleri växer vild längs stora delar av kusterna i Väst- och Sydeuropa, Nordafrika samt Väst- och Sydasien. I inlandet finns spontana förekomster i saltområden i exempelvis Tyskland, Österrike och Frankrike. Dessutom förekommer selleri som odlad och förvildad över en stor del av världen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
B1ab(iii,iv,v)+2ab(iii,iv,v); C2a(i); D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Selleri har en aktuell förekomst på en havsstrandäng vid Skanör i Skåne, fåtal individ. Arten förekommer ibland tillfälligt som adventiv på soptippar etc. Hot mot lokalen vid Skanör är fortlöpnade vind- och vattenerosion av sandreveln. Antalet reproduktiva individer skattas till 3 (1-100). Antalet lokalområden i landet skattas till 1. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 4 km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (B1ab(iii,iv,v)+2ab(iii,iv,v); C2a(i); D).
Ekologi
Spontana förekomster av selleri påträffas på havsstrandängar eller annan fuktig, saltpåverkad mark. Vid Skanör växer arten på en sandrevel tillsammans med bland annat strandaster Aster tripolium, havssäv Bolboschoenus maritimus, vass Phragmites australis, krypven Agrostis stolonifera och kvickrot Elytrigia repens. I närheten växer även dansk iris Iris spuria och strandtåg Juncus maritimus, två arter som anses som spontana, sentida invandrare till sydvästskåne från närbelägna kustförekomster i Danmark.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Apiales (araliaordningen), Familj Apiaceae (flockblommiga), Släkte Apium (sellerier), Art Apium graveolens L. - selleri Synonymer

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier B1ab(iii,iv,v)+2ab(iii,iv,v); C2a(i); D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Selleri har en aktuell förekomst på en havsstrandäng vid Skanör i Skåne, fåtal individ. Arten förekommer ibland tillfälligt som adventiv på soptippar etc. Hot mot lokalen vid Skanör är fortlöpnade vind- och vattenerosion av sandreveln. Antalet reproduktiva individer skattas till 3 (1-100). Antalet lokalområden i landet skattas till 1. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 4 km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (B1ab(iii,iv,v)+2ab(iii,iv,v); C2a(i); D).
Selleri är en tvåårig, upp till 1 m hög, flockblomstrig ört med skarp, karaktäristisk kryddoft. Stjälken är solid, fårad och rikt grenig. De nedre bladen är parbladiga med 1–3 cm långa, rundade, flikiga småblad, medan de övre är trefingrade och har smalare lober. Blommorna är små, grönvita och sitter i en sammansatt flock med 6–12 strålar utan svepe. Frukterna är 1,5–2 mm långa, gråbruna, rundade och har markerade huvudåsar. Arten blommar i juli-september och frukterna kan troligen spridas av vågor och havsströmmar. Selleri är en allmänt odlad köksväxt som förekommer i två varieteter: stjälkselleri var. dulce med tjocka, suckulenta bladstjälkar och rotselleri var. rapaceum med uppsvullen, knölliknande stjälkbas. Det är tveksamt om det säkert går att skilja på vild och förvildad selleri. Odlingsförsök med frön tagna från den tidigare Skanörlokalen på Falsterbohalvön tyder dock på att det här inte rörde sig om förvildad rotselleri.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för selleri

Länsvis förekomst och status för selleri baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för selleri

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Selleri uppgavs som vildväxande på flera platser i Skåne av botanister på 1800-talet, bland annat från havsstrandängar i de södra och sydvästra delarna av landskapet. Från dessa platser finns inga sentida fynd. 1981 upptäcktes ett bestånd om 30 á 40 exemplar av selleri i öppen marsk vid en sandrevel på Falsterbohalvön. 1992 var växten åter försvunnen från denna lokal. Det har antagits att arten här var spontant invandrad från vilda förekomster i Danmark. En rapport från 1980 om selleri från Smygehuk har inte kunnat verifieras. Den har eftersökts här under de senaste åren, men inte gått att återfinna. 1996 återupptäcktes selleri vid Skanör. Den nya lokalen ligger omkring 1 km från den förekomst som utplånades i början av 1990-talet. Även här har den kommit och gått under åren, har inte setts sedan 2001. Som tillfälligt förvildad efter odling eller adventiv är selleri känd från flera platser i södra Sverige. I Danmark finns många fynd av selleri från strandängar, främst från öarna i den sydöstra delen av landet. Från Norge och Finland finns endast tillfälliga fynd av arten. Selleri växer vild längs stora delar av kusterna i Väst- och Sydeuropa, Nordafrika samt Väst- och Sydasien. I inlandet finns spontana förekomster i saltområden i exempelvis Tyskland, Österrike och Frankrike. Dessutom förekommer selleri som odlad och förvildad över en stor del av världen.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Apiales - araliaordningen 
 • Familj
  Apiaceae - flockblommiga 
 • Släkte
  Apium - sellerier 
 • Art
  Apium graveolensL. - selleri

Spontana förekomster av selleri påträffas på havsstrandängar eller annan fuktig, saltpåverkad mark. Vid Skanör växer arten på en sandrevel tillsammans med bland annat strandaster Aster tripolium, havssäv Bolboschoenus maritimus, vass Phragmites australis, krypven Agrostis stolonifera och kvickrot Elytrigia repens. I närheten växer även dansk iris Iris spuria och strandtåg Juncus maritimus, två arter som anses som spontana, sentida invandrare till sydvästskåne från närbelägna kustförekomster i Danmark.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna strandbiotoper, Öppen fastmark, Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Det bestånd av selleri vid Skanör som upptäcktes på 1980-talet utplånades då lokalen blev översandad som en följd av vind- och vattenerosion. Detta hot föreligger även mot den nyupptäckta förekomsten. Här växer sellerin på läsidan av en låg sandrevel några 10-tal meter från havet. Möjligen är växtplatsen inte lika utsatt för höst- och vinterstormarnas raseri som den tidigare lokalen.

Påverkan
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Mänsklig störning av art (Viss negativ effekt)
Växtplatsen för selleri vid Skanör är belägen inom naturreservat och får därigenom anses ha ett skydd mot exploatering och anläggningsarbeten. Det slitage som kan uppstå, då lokalen ligger intill en frekventerad badplats, kan utgöra ett visst hot mot det begränsade beståndet. Då ytterligare försök till etablering i Sverige från danska eller nordtyska förekomster inte kan uteslutas bör arten även i framtiden eftersökas längs kusterna i södra och sydvästra Skåne. Skulle nya populationer påträffas, som kan betraktas som spontana, bör även dessa få ett ändamålsenligt skydd. Lokalen övervakas av floraväktare.
Utländska namn – NO: Selleri, DK: Vild Selleri, FI: Ruokaselleri, GB: Wild Cellery.

Anonym 1996. Floraväktarverksamheten i Skåne. Årsrapport 1995. Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 1996 (1): 5–52.

Anonym 1997. Floraväktarverksamheten i Skåne. Årsrapport 1996. Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 1997 (1).

Egholm, B. 1951. Umbelliferernes udbredelse i Danmark. Bot. Tidsskr. 47: 373–480.

Georgson, K. m fl 1997. Hallands flora. Lund Karlsson, T. (red) 1981. Floristiska notiser. Svensk Bot. Tidskr. 75: 323.

Kraft, J. 1987. Falsterbohalvöns flora. Växterna vid kusten mellan Malmö och Trelleborg. Lund.

Mattiasson, G. 1993. Floraväktarverksamheten i Skåne. Årsrapport 1992. Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 1993 (1).

Olsson, K.-A. 1996. Vildselleri åter i Skåne. Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 1996 (3): 8–9.

Olsson, K.-A. 2004. Floraväktarrapport 2004. Bot. Not. 137 (3): 1–36.

Sahlin, E. 2005. Floraväktarverksamheten i Västergötland. Årsrapport 2004 med tillbakablickar. Calluna 22 (2): 1–49.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kjell-Arne Olsson 1995. Rev. Kjell-Arne Olsson 1997. ©ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Apiales - araliaordningen 
 • Familj
  Apiaceae - flockblommiga 
 • Släkte
  Apium - sellerier 
 • Art
  Apium graveolens, L. - selleri
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kjell-Arne Olsson 1995. Rev. Kjell-Arne Olsson 1997. ©ArtDatabanken, SLU 2007.