Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sepiavaxskivling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Neohygrocybe ovina
Sepiavaxskivling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Sepiavaxskivling är en medelstor och relativt kraftig, 6–8 cm hög, mycket karakteristisk vaxskivling. Den är mörkt gråbrun till gråsvart på hatt, skivor och fot. Köttet rodnar vid brottytor eller vid skrapning, speciellt på skivor och i hattkanten. Denna rodnad försvinner efter en stund. Svampens dystra färger gör den svår att upptäcka, eller så undgår den plockning då den vid hastigt påseende ser gammal och rutten ut. Artens vetenskapliga namn syftar på att den liknar fårspillning till färgen. Arten är en höstsvamp. Svampen kan möjligen förväxlas med svartnande narrmusseron (Porpoloma metapodium), som också är sällsynt. Den har amyloida sporer, ljusare fruktkroppar och fint knottrig hattyta. Sepiavaxskivlingens hatt är slät eller har mycket grova, inväxta fjäll.
Utbredning
Länsvis förekomst för sepiavaxskivling Observationer i Sverige för sepiavaxskivling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Sepiavaxskivlingen är sannolikt sydlig i vårt land. Den är funnen i elva landskap från Skåne till Dalarna. Den är även känd från övriga nordiska länder och är där, liksom hos oss, sällsynt eller mycket sällsynt och överallt rödlistad. Arten är uppgiven från ett flertal länder i Europa. Uppgifter från Nordamerika är möjligen felaktiga. Den är rödlistan även i Polen och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A2c+3c+4c; C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)
Levnadsätt okänt. Växer på öppen, mager och ofta nästan hedartad gräsmark som hävdas genom bete eller slåtter. Arten försvinner vid gödsling och missgynnas av atmosfäriskt kvävenedfall.Total population i landet bedöms ha minskat kraftigt och fortgående minska, huvudsakligen p.g.a. upphörande hävd med åtföljande vegetationsförändringar samt ändrad djurhållning med tyngre köttdjur och stödutfordring som leder till förhöjda näringsnivåer i marken. Samtidigt är ökad djurhållning tack vare miljöstöd generellt gynnsamt för många ängssvampar. Antalet reproduktiva individer skattas till 8000 (1600-16000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (400). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 400 (80-800). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (428-1200) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; C1+2a(i)).
Ekologi
Sepiavaxskivling växer i mager, oftast hedartad grässvål. De flesta lokalerna är öppna, kväve- och fosforfattiga naturbetesmarker och hackslåttängar, där den växer bland stagg och dylikt. Den är hos oss vid något tillfälle även funnen i en ljuslucka i en rik blandskog på kalkberggrund och i Mellaneuropa anges den växa även i hedar och ljusa barrskogar.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Okänt
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Hygrophoraceae, Släkte Neohygrocybe, Art Neohygrocybe ovina (Bull.:Fr.) Herink - sepiavaxskivling Synonymer Hygrophorus ovinus (Bull.:Fr.) Fr., sepiavaxing, Camarophyllus ovinus (Bull.:Fr.) P.Kumm., Hygrocybe nitiosa (A.Blytt) M.M.Moser, Hygrophorus nitiosus A.Blytt, Hygrocybe ovina (Bull.:Fr.) Kühner, Agaricus ovinus Bull.:Fr.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A2c+3c+4c; C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Levnadsätt okänt. Växer på öppen, mager och ofta nästan hedartad gräsmark som hävdas genom bete eller slåtter. Arten försvinner vid gödsling och missgynnas av atmosfäriskt kvävenedfall.Total population i landet bedöms ha minskat kraftigt och fortgående minska, huvudsakligen p.g.a. upphörande hävd med åtföljande vegetationsförändringar samt ändrad djurhållning med tyngre köttdjur och stödutfordring som leder till förhöjda näringsnivåer i marken. Samtidigt är ökad djurhållning tack vare miljöstöd generellt gynnsamt för många ängssvampar. Antalet reproduktiva individer skattas till 8000 (1600-16000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (400). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 400 (80-800). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (428-1200) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; C1+2a(i)).
Sepiavaxskivling är en medelstor och relativt kraftig, 6–8 cm hög, mycket karakteristisk vaxskivling. Den är mörkt gråbrun till gråsvart på hatt, skivor och fot. Köttet rodnar vid brottytor eller vid skrapning, speciellt på skivor och i hattkanten. Denna rodnad försvinner efter en stund. Svampens dystra färger gör den svår att upptäcka, eller så undgår den plockning då den vid hastigt påseende ser gammal och rutten ut. Artens vetenskapliga namn syftar på att den liknar fårspillning till färgen. Arten är en höstsvamp. Svampen kan möjligen förväxlas med svartnande narrmusseron (Porpoloma metapodium), som också är sällsynt. Den har amyloida sporer, ljusare fruktkroppar och fint knottrig hattyta. Sepiavaxskivlingens hatt är slät eller har mycket grova, inväxta fjäll.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för sepiavaxskivling

Länsvis förekomst och status för sepiavaxskivling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för sepiavaxskivling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Sepiavaxskivlingen är sannolikt sydlig i vårt land. Den är funnen i elva landskap från Skåne till Dalarna. Den är även känd från övriga nordiska länder och är där, liksom hos oss, sällsynt eller mycket sällsynt och överallt rödlistad. Arten är uppgiven från ett flertal länder i Europa. Uppgifter från Nordamerika är möjligen felaktiga. Den är rödlistan även i Polen och Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Hygrophoraceae  
 • Underfamilj
  Hygrocyboideae  
 • Tribus
  Humidicuteae  
 • Släkte
  Neohygrocybe  
 • Art
  Neohygrocybe ovina(Bull.:Fr.) Herink - sepiavaxskivling
  Synonymer
  Hygrophorus ovinus (Bull.:Fr.) Fr.
  sepiavaxing
  Camarophyllus ovinus (Bull.:Fr.) P.Kumm.
  Hygrocybe nitiosa (A.Blytt) M.M.Moser
  Hygrophorus nitiosus A.Blytt
  Hygrocybe ovina (Bull.:Fr.) Kühner
  Agaricus ovinus Bull.:Fr.

Sepiavaxskivling växer i mager, oftast hedartad grässvål. De flesta lokalerna är öppna, kväve- och fosforfattiga naturbetesmarker och hackslåttängar, där den växer bland stagg och dylikt. Den är hos oss vid något tillfälle även funnen i en ljuslucka i en rik blandskog på kalkberggrund och i Mellaneuropa anges den växa även i hedar och ljusa barrskogar.

Ekologisk grupp: Okänt

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Det främsta hotet är att slåtter- eller beteshävden upphör så att lokalerna växer igen. Användning av gödning på lokalerna samt på lång sikt luftföroreningar som ger kvävenedfall är andra hot.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Samtliga lokaler måste skyddas och hävdas på traditionellt sätt med bete eller slåtter. Gödsling måste undvikas. För att på sikt gynna arten bör fler av de kvarvarande, ogödslade fodermarkerna, vilka hävdats kontinuerligt genom slåtter eller bete, skyddas och skötas på traditionellt sätt.
Utländska namn – NO: Sauevokssopp, DK: Rødmende vokshat, FI: Lampaanvahakas.

Boertmann, D. 1995. The genus Hygrocybe. Fungi of Northern Europe 1.

Printz, P. 1980. De hvide, grå og brune vokshatte. (Slægterna Camarophyllus og Hygrocybe pro parte.). Svampe 2: 57–65.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 1992.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Hygrophoraceae  
 • Underfamilj
  Hygrocyboideae  
 • Tribus
  Humidicuteae  
 • Släkte
  Neohygrocybe  
 • Art
  Neohygrocybe ovina, (Bull.:Fr.) Herink - sepiavaxskivling
  Synonymer
  Hygrophorus ovinus (Bull.:Fr.) Fr.
  sepiavaxing
  Camarophyllus ovinus (Bull.:Fr.) P.Kumm.
  Hygrocybe nitiosa (A.Blytt) M.M.Moser
  Hygrophorus nitiosus A.Blytt
  Hygrocybe ovina (Bull.:Fr.) Kühner
  Agaricus ovinus Bull.:Fr.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 1992.