Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sexfläckig blombock

Organismgrupp Skalbaggar, Långhorningar Anoplodera sexguttata
Sexfläckig blombock Skalbaggar, Långhorningar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En cirka 11 mm lång skalbagge med långa ben och antenner. Grundfärgen är svart, men på varje täckvinge finns en gul teckning som består av en stor, rund fläck nära skuldran, samt en stor, långsträckt, något C-formad fläck på mitten. Färgteckningen kan variera i form, och det finns även exemplar som helt saknar fläckar.
Utbredning
Länsvis förekomst för sexfläckig blombock Observationer i Sverige för sexfläckig blombock
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Påträffad från Skåne till Västmanland och norra Uppland. Den är även påträffad i våra nordiska grannländer, i Baltikum, Mellan- och Sydeuropa samt i Nordafrika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Larvutvecklingen sker i gammal, sedan lång tid tillbaka död, grov ekved som ligger på marken, ofta angripen av svampen rostöra (Hymenochaete rubiginosa). Larverna gnager slingrande gångar i den ganska torra, rötade splintveden. Arten skall i Tyskland även vara påträffad på bok. Hos oss främst i skogsbestånd med gamla ekar med nedfallna grövre gren- och stamdelar, oftast i ganska tät, lundartad skog. Påträffad från Skåne till Västmanland och norra Uppland. Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (150-600). Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (600-2400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i gammal, sedan lång tid tillbaka död, grov ekved som ligger på marken, ofta angripen av svampen rostöra (Hymenochaete rubiginosa). Larverna gnager slingrande gångar i den ganska torra, rötade splintveden. Arten skall i Tyskland även vara påträffad på bok. Hos oss främst i skogsbestånd med gamla ekar med nedfallna grövre gren- och stamdelar, oftast i ganska tät, lundartad skog. Larvutvecklingen sträcker sig över tre år och mer. Förpuppningen sker i början av juni och den nykläckta fullbildade skalbaggen besöker blommor under juli. Den påträffas ofta i älggräs (Filipendula ulmaria), ängsruta (Thalictrum flavum) och strätta (Angelica sylvestris). Företrädesvis besöker den blommor som växer i små gläntor i skogen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· bok
· bok
· ekar
· ekar
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· blånadssvampsordningen
· blånadssvampsordningen
· rostöra
· rostöra
· sporsäcksvampar
· sporsäcksvampar
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· älggräs
· älggräs
Dött träd
Dött träd
· ekar
· ekar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Cerambycidae (långhorningar), Släkte Anoplodera, Art Anoplodera sexguttata (Fabricius, 1775) - sexfläckig blombock Synonymer Leptura sexguttata (Fabricius, 1775)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i gammal, sedan lång tid tillbaka död, grov ekved som ligger på marken, ofta angripen av svampen rostöra (Hymenochaete rubiginosa). Larverna gnager slingrande gångar i den ganska torra, rötade splintveden. Arten skall i Tyskland även vara påträffad på bok. Hos oss främst i skogsbestånd med gamla ekar med nedfallna grövre gren- och stamdelar, oftast i ganska tät, lundartad skog. Påträffad från Skåne till Västmanland och norra Uppland. Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (150-600). Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (600-2400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).

Åtgärdsprogram Framtagande avbrutet
En cirka 11 mm lång skalbagge med långa ben och antenner. Grundfärgen är svart, men på varje täckvinge finns en gul teckning som består av en stor, rund fläck nära skuldran, samt en stor, långsträckt, något C-formad fläck på mitten. Färgteckningen kan variera i form, och det finns även exemplar som helt saknar fläckar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för sexfläckig blombock

Länsvis förekomst och status för sexfläckig blombock baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för sexfläckig blombock

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Påträffad från Skåne till Västmanland och norra Uppland. Den är även påträffad i våra nordiska grannländer, i Baltikum, Mellan- och Sydeuropa samt i Nordafrika.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Cerambycidae - långhorningar 
 • Underfamilj
  Lepturinae  
 • Tribus
  Lepturini  
 • Släkte
  Anoplodera  
 • Art
  Anoplodera sexguttata(Fabricius, 1775) - sexfläckig blombock
  Synonymer
  Leptura sexguttata (Fabricius, 1775)

Larvutvecklingen sker i gammal, sedan lång tid tillbaka död, grov ekved som ligger på marken, ofta angripen av svampen rostöra (Hymenochaete rubiginosa). Larverna gnager slingrande gångar i den ganska torra, rötade splintveden. Arten skall i Tyskland även vara påträffad på bok. Hos oss främst i skogsbestånd med gamla ekar med nedfallna grövre gren- och stamdelar, oftast i ganska tät, lundartad skog. Larvutvecklingen sträcker sig över tre år och mer. Förpuppningen sker i början av juni och den nykläckta fullbildade skalbaggen besöker blommor under juli. Den påträffas ofta i älggräs (Filipendula ulmaria), ängsruta (Thalictrum flavum) och strätta (Angelica sylvestris). Företrädesvis besöker den blommor som växer i små gläntor i skogen.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
Svampar och lavar (Viktig)
· blånadssvampsordningen - Ophiostomatales (Har betydelse)
· rostöra - Hymenochaete rubiginosa (Viktig)
· sporsäcksvampar - Ascomycota (Har betydelse)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· älggräs - Filipendula ulmaria (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
· ekar - Quercus (Viktig)
Arten hotas genom att dess höga krav på yngelsubstrat gör det nödvändigt att behålla ett ganska stort antal gammelekar i landskapet för att den skall hitta något lämpligt utvecklingssubstrat. Tyvärr städar man ofta bort grövre stam- och grendelar som fallit ner på marken, vilket är ännu ett hot mot artens överlevnad. Genom att A. sexguttata förekommer inom så små och begränsade områden finns en stor risk att det uppstår kontinuitetsbrott i födotillgången för denna vackra art på många av dess nuvarande lokaler.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Man bör spara fler gammelekar i skogslandskapet. Bortstädning av på marken nedfallna grövre grenar och stamdelar av ek bör undvikas.

Åtgärdsprogram Framtagande avbrutet

Andersson, B. 1974. Notiser om svenska skalbaggar. Ent. Tidskr. 95: 182.

Bily, S. & Mehl, O. 1989. Longhorn Beetles (Coleoptera, Cerambycidae) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Ent. Scand. Vol. 22: 60–61. Lundberg, S. 1964. Bidrag till kännedomen om svenska cerambycider. Ent. Tidskr. 85: 165.

Lundberg, S. 1993. Skalbaggar i Hornsö- och Strömsrumstrakten i östra Småland. Ent. Tidskr. 114: 92.

Palm, T. 1959. Die Holz- umd Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. Suppl. XVI: 311.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Cerambycidae - långhorningar 
 • Underfamilj
  Lepturinae  
 • Tribus
  Lepturini  
 • Släkte
  Anoplodera  
 • Art
  Anoplodera sexguttata, (Fabricius, 1775) - sexfläckig blombock
  Synonymer
  Leptura sexguttata (Fabricius, 1775)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.