Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  silkesslidskivling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Volvariella bombycina
Silkesslidskivling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Silkesslidskivling är en ganska stor, trädlevande skivling med vit, silkeshårig hatt, rosa skivor och tydlig volva vid fotbasen.
Utbredning
Länsvis förekomst för silkesslidskivling Observationer i Sverige för silkesslidskivling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Silkesslidskivling är sällsynt funnen i Göta- och Svealand norrut till Hälsingland. I Norden är den också känd från sydöstra Norge, södra Finland samt från Danmark, men också här är den sällsynt. Utbredningen i övrigt omfattar Europa, Nordafrika och Nordamerika. Den är rödlistad i Danmark, Norge och Polen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Nedbrytare i levande men skadade stammar av grövre lövträd, t.ex. lönn och bok men även flera andra lövträd. Växer förutom i lövskogsmark och beteshagar även i människoskapade miljöer som parker och alléer. Växer oftast på stående försvagade eller döda träd, mer sällan på fallna stammar. Totalpopulation i landet bedöms ha minskat och fortgående att minska, huvudsakligen p.g.a. parkvård, alléföryngring och borttagande av värdträden. Antalet reproduktiva individer skattas till 1600 (800-3200). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (400). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 400 (78-800). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (708-1200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C2a(i)).
Ekologi
Silkesslidskivling växer främst på levande, skadade stammar av lövträd. Hos oss förekommer den framför allt på alléträd, gärna lönn, där den ofta växer tuvad högt upp på stammarna. I Skåne förekommer den även på bok. Arten kan någon gång växa på fallna, murkna lövträdsstammar av t.ex. ask.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· oxel
· oxel
· popplar
· popplar
· tvåhjärtbladiga blomväxter
· tvåhjärtbladiga blomväxter
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Agaricales, genera incertae sedis, Släkte Volvariella (slidskivlingar), Art Volvariella bombycina (Schaeff. : Fr.) Singer - silkesslidskivling Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Nedbrytare i levande men skadade stammar av grövre lövträd, t.ex. lönn och bok men även flera andra lövträd. Växer förutom i lövskogsmark och beteshagar även i människoskapade miljöer som parker och alléer. Växer oftast på stående försvagade eller döda träd, mer sällan på fallna stammar. Totalpopulation i landet bedöms ha minskat och fortgående att minska, huvudsakligen p.g.a. parkvård, alléföryngring och borttagande av värdträden. Antalet reproduktiva individer skattas till 1600 (800-3200). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (400). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 400 (78-800). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (708-1200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C2a(i)).
Silkesslidskivling är en ganska stor, trädlevande skivling med vit, silkeshårig hatt, rosa skivor och tydlig volva vid fotbasen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för silkesslidskivling

Länsvis förekomst och status för silkesslidskivling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för silkesslidskivling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Silkesslidskivling är sällsynt funnen i Göta- och Svealand norrut till Hälsingland. I Norden är den också känd från sydöstra Norge, södra Finland samt från Danmark, men också här är den sällsynt. Utbredningen i övrigt omfattar Europa, Nordafrika och Nordamerika. Den är rödlistad i Danmark, Norge och Polen.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Agaricales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Volvariella - slidskivlingar 
 • Art
  Volvariella bombycina(Schaeff. : Fr.) Singer - silkesslidskivling

Silkesslidskivling växer främst på levande, skadade stammar av lövträd. Hos oss förekommer den framför allt på alléträd, gärna lönn, där den ofta växer tuvad högt upp på stammarna. I Skåne förekommer den även på bok. Arten kan någon gång växa på fallna, murkna lövträdsstammar av t.ex. ask.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Lövskog, Triviallövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· oxel - Sorbus intermedia (Har betydelse)
· popplar - Populus (Viktig)
· tvåhjärtbladiga blomväxter - Magnoliopsida (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Arten hotas hos oss främst av avverkning av alléträd och av att alléer inte föryngras i samma utsträckning som förr.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Alléträd, särskilt lönn, bör sparas i större utsträckning. Alléer bör förnyas successivt.
Utländska namn – NO: Stor sliresopp, DK: Silkehåret posesvamp, FI: Silkkituppisieni.

Axelsson, H. 1971. Volvariella bombycina (Schaeff. ex Fr.) Sing. noterad från Västeråstrakten. Göteborgs svampklubb Årsskrift 1971: 21–23.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Svengunnar Ryman 1992. Rev. Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Agaricales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Volvariella - slidskivlingar 
 • Art
  Volvariella bombycina, (Schaeff. : Fr.) Singer - silkesslidskivling
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Svengunnar Ryman 1992. Rev. Karl-Henrik Larsson 1997.