Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  silverfläckat kapuschongfly

Organismgrupp Fjärilar, Nattflyn Cucullia argentea
Silverfläckat kapuschongfly Fjärilar, Nattflyn

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten framstår som en mycket vacker fjäril inom ett i övrigt anspråkslöst släkte fjärilar med vackra larver. De långsträckta spetsiga framvingarna är mossgröna och vita med åtta mer eller mindre stora kritvita, silverglänsande fläckar, sömlinje och vingfransar. Mer sällan är det gröna på framvingen ersatt av en gråsvart nyans. Kapuschongflyarterna skiljer sig från flertalet andra arter i nattflygruppen genom att blombesök sker utan att fjärilarna landar på blommorna. I likhet med en del arter i svärmargruppen håller de sig svävande framför blommorna och suger snabbt upp nektarn med sin långa sugsnabel. I vila skjuter de fram halskragen så att kroppen får en spetsig form. Vingspann 35-38 mm. Larverna är lättare att hitta än fjärilarna då de är dagaktiva. De är knottriga och i färg och form lika värdväxtens fröställningar.
Utbredning
Länsvis förekomst för silverfläckat kapuschongfly Observationer i Sverige för silverfläckat kapuschongfly
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Silverfläckat kapuschongfly är en typisk stäppängsart som lyckats väl i anpassningen till beteshävdade marker på lättare sandjordar. Betande nötboskap ratar vanligen helt larvens värdväxt fältmalört, Artemisia campestris. Arten hade fram till 1970-80-talen talrika förekomster i södra och östra Skåne, på södra Öland, samt även på norra Öland vid Bredsätra, Persnäs och Löttorp. Den förekom såväl i inlandet som vid kusten. I västra Skåne och södra Halland hade den dock gått starkt tillbaka redan vid denna tid och var bl.a. redan försvunnen från Kullabygden. Det senaste fyndet från södra Halland är från 1996. Från millenniumskiftet uppmärksammades att arten nu också försvunnit från Öland och att den blivit avsevärt fåtaligare också på de kvarvarande förekomstområdena i Skåne. Orsaken till artens starka tillbakagång är outredd. Under senare år har bara några få individer (främst larver) påträffas i Skåne, vid Åhus 2004 och 2007, från 2010-2011 ett tjugotal larver, samt en i Malmö 2005. På Västkusten fanns arten tidigare nordligast i Halland, Eftra. Ett fynd från Bohuslän, Hälsö är mer tvivelaktigt. I Blekinge har det silverfläckade kapuschongflyet endast påträffats tillfälligt vid Asarum och Norje. Från Gotland uppges arten redan av Wallengren (1823-1894) och den påträffades här senast 1995 på Hejnum hällar. En opublicerad uppgift ur Nordströms manuskript är Hälsingland, Askers, Ljusne 1953. Fynd av larver på ett skjutfält söder om Hässleholm 2007 och på bangården i Karlskrona ca 2011 är ännu obekräftade. Även larven av malörtskapuschongfly, Cucullia artemisiae, kan påträffas på fältmalört, varför förväxlingsrisken är stor då larverna är små. I Danmark förekommer arten på östra Jylland från Fredrikshamn till Djursland samt på öarna öster om Stora Bält. I övrigt påträffas arten mer tillfälligt på Fyn och i Västjylland. Huruvida en tillbakagång skett även i Danmark är okänt. Fynd av arten har rapporterats endast då nya lokaler påträffats vilket fram till 2009 senast inträffade 1981. I Finland är silverfläckat kapuschongfly sällsynt, med ett fåtal förekomstområden längs sydkusten i Åboregionen/Varsinais-Suomi, Nyland/Uusimaa och Sydkarelen/Etelä-Karjala. Arten är mer utbredd och talrikare i Estland. I Lettland och S:t Petersburgsområdet är den sällsyntare än i Estland. I Litauen är arten sällsynt med förekomster i 11 av 45 distrikt. I Europa förekommer den sammanhängande från nordöstra Spanien, södra Frankrike och i ett bredare område norr om Alperna genom Ungern till södra Ryssland. I nordväst når silverfläckat kapuschongfly havskusten först i Danmark och den saknas i Storbritannien, Holland och Belgien. Utbredningen i Asien består av isolerade förekomstområden i Sibirien, Mongoliet, Manchuriet, Japan och Korea.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
A2b; C1+2b
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Silverfläckat kapuschongfly har tidigare förekommit på flera torra rika sandmarker med fältmalört (Artemisia campestris) främst i södra Götalands kusttrakter. Endast äldre fynd föreligger från Blekinge. Arten har sedan under 1990-talet försvunnit från Gotland och Halland. På alvarmarker på mellersta och norra Öland förekom arten fortfarande 2000, men har sedan inte kunnat påträffas. Under de senaste åren tycks arten ha minskat dramatiskt även i Skåne. Av outgrundlig orsak är arten på väg att dö ut, trots att habitat finns kvar i relativt oförändrad omfattning (bl.a. störningsmiljöer, betesmarker). Antalet reproduktiva individer skattas till 100 (50-250). Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (1-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 900 (4-2112) km² och förekomstarean (AOO) till 28 (4-36) km². Populationen minskar med mer än 25% inom 3 år. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 80 (60-100) % under de senaste 10 åren. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex. Extrema fluktuationer förekommer i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Akut hotad (CR). (A2b; C1+2b).
Ekologi
Artens flygperiod börjar under sista dagarna av juni och sträcker sig till slutet av juli. Fjärilen är nattaktiv och påträffas främst under blombesök av blommor, bl.a. oxtunga. Den attraheras i någon mån även av UV-ljus. Under dagtid vilar den ofta på värdväxten, där den är iögonfallande och lätt kan påträffas. Dess brokigt vita och gröna framvingar med silverglänsande fläckar efterliknar sannolikt spindelbon eller snäckor, vilka ofta påträffas i stor mängd på fältmalört. Närbesläktade arter i trädlösa stäppområden i Centralasien och halvökenområden i södra Europa och sydvästra Asien har likartade glänsande silverfläckar eller helt gröna skimrande framvingar. Mycket omfattande insamlingar av kapuschongflyarters larver på flertalet Artemisia-arter har visat att silverfläckat kapuschongfly i Sverige endast lever på fältmalört. Larven är annars närmast förväxlingsbar med den av absintkapuschongfly, Cucullia absinthii, som lever på flera Artemisia-arter, men inte påträffats på fältmalört. Larven är även dagaktiv och äter blommor och frökapslar. Den är mycket väl kamouflerad innan den tillvuxit i storlek. I Sverige påträffas arten såväl på torra sandiga betesmarker i inlandet som närmare havsstranden. Värdväxten saknas inom flertalet sanddynsområden med omfattande sandflykt, men återfinns ofta i periferin där dynvegetationen är mer stabiliserad. Växten är även en nykolonisatör av vägskärningar, grusgropar och äldre sandiga bangårdar etc. På dessa mer marginella områden har larver stundom påträffats, men endast inom de delar av Skåne som haft rikligare förekomster av fjärilen på betesmarker.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Blottad mark
Blottad mark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), Nyttjar nektar/pollen
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· fältmalört
· fältmalört
· gråbo
· gråbo
· strandmalört
· strandmalört
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Noctuidae (nattflyn), Släkte Cucullia, Art Cucullia argentea (Hufnagel, 1766) - silverfläckat kapuschongfly Synonymer

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier A2b; C1+2b
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Silverfläckat kapuschongfly har tidigare förekommit på flera torra rika sandmarker med fältmalört (Artemisia campestris) främst i södra Götalands kusttrakter. Endast äldre fynd föreligger från Blekinge. Arten har sedan under 1990-talet försvunnit från Gotland och Halland. På alvarmarker på mellersta och norra Öland förekom arten fortfarande 2000, men har sedan inte kunnat påträffas. Under de senaste åren tycks arten ha minskat dramatiskt även i Skåne. Av outgrundlig orsak är arten på väg att dö ut, trots att habitat finns kvar i relativt oförändrad omfattning (bl.a. störningsmiljöer, betesmarker). Antalet reproduktiva individer skattas till 100 (50-250). Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (1-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 900 (4-2112) km² och förekomstarean (AOO) till 28 (4-36) km². Populationen minskar med mer än 25% inom 3 år. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 80 (60-100) % under de senaste 10 åren. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex. Extrema fluktuationer förekommer i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Akut hotad (CR). (A2b; C1+2b).
Arten framstår som en mycket vacker fjäril inom ett i övrigt anspråkslöst släkte fjärilar med vackra larver. De långsträckta spetsiga framvingarna är mossgröna och vita med åtta mer eller mindre stora kritvita, silverglänsande fläckar, sömlinje och vingfransar. Mer sällan är det gröna på framvingen ersatt av en gråsvart nyans. Kapuschongflyarterna skiljer sig från flertalet andra arter i nattflygruppen genom att blombesök sker utan att fjärilarna landar på blommorna. I likhet med en del arter i svärmargruppen håller de sig svävande framför blommorna och suger snabbt upp nektarn med sin långa sugsnabel. I vila skjuter de fram halskragen så att kroppen får en spetsig form. Vingspann 35-38 mm. Larverna är lättare att hitta än fjärilarna då de är dagaktiva. De är knottriga och i färg och form lika värdväxtens fröställningar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för silverfläckat kapuschongfly

Länsvis förekomst och status för silverfläckat kapuschongfly baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för silverfläckat kapuschongfly

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Silverfläckat kapuschongfly är en typisk stäppängsart som lyckats väl i anpassningen till beteshävdade marker på lättare sandjordar. Betande nötboskap ratar vanligen helt larvens värdväxt fältmalört, Artemisia campestris. Arten hade fram till 1970-80-talen talrika förekomster i södra och östra Skåne, på södra Öland, samt även på norra Öland vid Bredsätra, Persnäs och Löttorp. Den förekom såväl i inlandet som vid kusten. I västra Skåne och södra Halland hade den dock gått starkt tillbaka redan vid denna tid och var bl.a. redan försvunnen från Kullabygden. Det senaste fyndet från södra Halland är från 1996. Från millenniumskiftet uppmärksammades att arten nu också försvunnit från Öland och att den blivit avsevärt fåtaligare också på de kvarvarande förekomstområdena i Skåne. Orsaken till artens starka tillbakagång är outredd. Under senare år har bara några få individer (främst larver) påträffas i Skåne, vid Åhus 2004 och 2007, från 2010-2011 ett tjugotal larver, samt en i Malmö 2005. På Västkusten fanns arten tidigare nordligast i Halland, Eftra. Ett fynd från Bohuslän, Hälsö är mer tvivelaktigt. I Blekinge har det silverfläckade kapuschongflyet endast påträffats tillfälligt vid Asarum och Norje. Från Gotland uppges arten redan av Wallengren (1823-1894) och den påträffades här senast 1995 på Hejnum hällar. En opublicerad uppgift ur Nordströms manuskript är Hälsingland, Askers, Ljusne 1953. Fynd av larver på ett skjutfält söder om Hässleholm 2007 och på bangården i Karlskrona ca 2011 är ännu obekräftade. Även larven av malörtskapuschongfly, Cucullia artemisiae, kan påträffas på fältmalört, varför förväxlingsrisken är stor då larverna är små. I Danmark förekommer arten på östra Jylland från Fredrikshamn till Djursland samt på öarna öster om Stora Bält. I övrigt påträffas arten mer tillfälligt på Fyn och i Västjylland. Huruvida en tillbakagång skett även i Danmark är okänt. Fynd av arten har rapporterats endast då nya lokaler påträffats vilket fram till 2009 senast inträffade 1981. I Finland är silverfläckat kapuschongfly sällsynt, med ett fåtal förekomstområden längs sydkusten i Åboregionen/Varsinais-Suomi, Nyland/Uusimaa och Sydkarelen/Etelä-Karjala. Arten är mer utbredd och talrikare i Estland. I Lettland och S:t Petersburgsområdet är den sällsyntare än i Estland. I Litauen är arten sällsynt med förekomster i 11 av 45 distrikt. I Europa förekommer den sammanhängande från nordöstra Spanien, södra Frankrike och i ett bredare område norr om Alperna genom Ungern till södra Ryssland. I nordväst når silverfläckat kapuschongfly havskusten först i Danmark och den saknas i Storbritannien, Holland och Belgien. Utbredningen i Asien består av isolerade förekomstområden i Sibirien, Mongoliet, Manchuriet, Japan och Korea.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Noctuoidea  
 • Familj
  Noctuidae - nattflyn 
 • Underfamilj
  Cuculliinae  
 • Släkte
  Cucullia  
 • Art
  Cucullia argentea(Hufnagel, 1766) - silverfläckat kapuschongfly

Artens flygperiod börjar under sista dagarna av juni och sträcker sig till slutet av juli. Fjärilen är nattaktiv och påträffas främst under blombesök av blommor, bl.a. oxtunga. Den attraheras i någon mån även av UV-ljus. Under dagtid vilar den ofta på värdväxten, där den är iögonfallande och lätt kan påträffas. Dess brokigt vita och gröna framvingar med silverglänsande fläckar efterliknar sannolikt spindelbon eller snäckor, vilka ofta påträffas i stor mängd på fältmalört. Närbesläktade arter i trädlösa stäppområden i Centralasien och halvökenområden i södra Europa och sydvästra Asien har likartade glänsande silverfläckar eller helt gröna skimrande framvingar. Mycket omfattande insamlingar av kapuschongflyarters larver på flertalet Artemisia-arter har visat att silverfläckat kapuschongfly i Sverige endast lever på fältmalört. Larven är annars närmast förväxlingsbar med den av absintkapuschongfly, Cucullia absinthii, som lever på flera Artemisia-arter, men inte påträffats på fältmalört. Larven är även dagaktiv och äter blommor och frökapslar. Den är mycket väl kamouflerad innan den tillvuxit i storlek. I Sverige påträffas arten såväl på torra sandiga betesmarker i inlandet som närmare havsstranden. Värdväxten saknas inom flertalet sanddynsområden med omfattande sandflykt, men återfinns ofta i periferin där dynvegetationen är mer stabiliserad. Växten är även en nykolonisatör av vägskärningar, grusgropar och äldre sandiga bangårdar etc. På dessa mer marginella områden har larver stundom påträffats, men endast inom de delar av Skåne som haft rikligare förekomster av fjärilen på betesmarker.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), Nyttjar nektar/pollen

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö, Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land, Blottad mark, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· fältmalört - Artemisia campestris (Viktig)
· gråbo - Artemisia vulgaris (Har betydelse)
· strandmalört - Artemisia maritima (Viktig)
Silverfläckat kapuschongfly missgynnas av upphörande bete med hästar och nötkreatur på sandiga marker. Får och getter äter även Artemisia-arter när betesarealen är alltför begränsad, varför fårbete är mindre lämpligt för fjärilens fortbestånd. Igenplantering av sandmarker är ett allvarligt hot mot det silverfläckade kapuschongflyet. Restaurering av grustäkter missgynnar arten, särskilt som denna miljö kan visa sig vara värdefull genom fördelaktigt lokal- och mikroklimat i perioder av kalla och regniga somrar med åtföljande kraftiga populationsminskningar.

Påverkan
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Bekämpningsmedel (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Orsakerna till artens kraftiga tillbakagång under senare år bör utredas snarast. Den lever i Sverige på sin nordgräns och det är därför viktigt att de stäppängar som bevaras genom skötselplaner är belägna i områden med gynnsamt lokalklimat, om arten skall kunna säkras genom årsföljder av ogynnsammare väderlek. Denna sandiga livsmiljö med störning av fältskiktet genom betesdjurens tramp, är dessutom mycket viktig vid bevarandet av ett stort antal rödlistade skalbaggsarter som lever av olika betesdjurs spillning. Den fleråriga fältmalörten är ofta särskilt storvuxen på vägrenar där vattentillgången periodvis är mycket god. Äggläggande honor av silverfläckat kapuschongfly attraheras ofta av sådana mer storväxta värdväxter. Fältmalörten och fjärilslarverna missgynnas av alltför hård vägkantsslåtter. Vägrenarna bör inte slås oftare än en gång per år och inte före september månads utgång, samt inte klippas för nära markytan. Övergången från slåtterbalk till slagkedjor missgynnar sannolikt fjärilslarverna som härigenom kan förflyttas långt från fältmalörten.

Douwes, P., Kaaber, S., Nordström, F., Opheim, M. & Sotavalta, O. 1969. De fennoskandiska och danska nattflynas utbredning. C.W.K. Gleerups förlag, Lund.

Franzén, M. 2004. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2003. Ent. Tidskr. 125: 27-42.

Franzén, M. & Johannesson, M. 2005. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2004. Ent. Tidskr. 126: 55-70.

Ivinskis, P. 1993. Check-list of Lithuanian Lepidoptera. Ekologijos Institutas, Vilnius.

Kaisila, J. 1962. Immigration und Expansion der Lepidopteren in Finnland in den Jahren 1869-1960. Acta Ent. Fennica 18.

Lampa, S. 1885. Förteckning öfver Skandinaviens och Finlands Macrolepidoptera. Ent. Tidskr. 6(1-3): 1-137.

Lindeborg, M. 2008. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2007. Ent. Tidskr. 129: 43-52.

Norgaard, I. 1988. Fund af storsommerfugle i Danmark 1961-1986. Lepidopterologisk forening.

Palmqvist, G. 1997. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 1996. Ent. Tidskr. 118: 11-27.

Palmqvist, G. 2001. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2000. Ent. Tidskr. 122: 41-55.

Palmqvist, G. 2002. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2001. Ent. Tidskr. 123: 53-63.

Palmqvist, G. 2003. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2002. Ent. Tidskr. 124: 47-58.

Palmqvist, G. 2011. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2010. Ent. Tidskr. 132: 11-23.

Palmqvist, G. 2012. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2011. Ent. Tidskr. 133: 41-53.

Ronkay, G. & Ronkay, L. 1994. Cuculliinae 1.-Noctuidae Europaeae, vol. 6. Entomological Press, Sorö.

Skou, P. 1991. Nordens ugler (Lepidoptera: Noctuidae). Apollo books, Stenstrup.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Claes U. Eliasson 1995. Rev. Claes U. Eliasson 1997, 2005, 2007 & 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Noctuoidea  
 • Familj
  Noctuidae - nattflyn 
 • Underfamilj
  Cuculliinae  
 • Släkte
  Cucullia  
 • Art
  Cucullia argentea, (Hufnagel, 1766) - silverfläckat kapuschongfly
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Claes U. Eliasson 1995. Rev. Claes U. Eliasson 1997, 2005, 2007 & 2012.