Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  silverfläckspraktmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Denisia stroemella
Silverfläckspraktmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Framvingarnas grundfärg är svart eller brunsvart. På bakkanten ligger två triangulära fläckar, den inre dubbelt så stor som den yttre. På framkanten finns två mindre, oftast triangulära fläckar, som ligger lite snett utanför respektive bakkantsfläck. Dessa fyra fläckar är gulvita och var och en har vid sin spets en liten prick med metalliskt blå fjäll. Ofta finns ytterligare små metalliskt blå prickar längre ut på framvingen. Fjärilen kan bara förväxlas med storfläckspraktmalen Erathophyes amasiella, som har hittats som införd i Blekinge 2006 och som närmast Sverige finns i Danmark och Holland. Denna art har betydligt större gulvita fläckar och den inre bakkantsfläcken når framkanten, vilket den inte gör hos silverfläckpraktmalen. Vingspann vanligen 10-12 mm, ibland ner till 8 mm (hos svältfödda individer) och upp till 15 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för silverfläckspraktmal Observationer i Sverige för silverfläckspraktmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Silverfläckpraktmal är funnen i ett tiotal landskap i Sverige norrut till Hälsingland. Den är sällsynt, lokal och uppskattningsvis endast känd från högst ett trettiotal lokaler under de senaste hundra åren. I Danmark är arten bara funnen i östra Jylland, nordöstra Själland och i provinsen Lolland-Falster-Mön. I Norge är den endast rapporterad från Buskerud och Opland. Den förekommer i övrigt bara i Estland, Lettland och Litauen samt i Mellaneuropa söderut till Alpområdet och österut till Uralbergen. Fynden är spridda och arten anses överallt som en sällsynthet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Sårbar (VU)
Silverfläckpraktmal förekommer främst i anslutning till åldriga hålträd i områden med lång trädkontinuitet i södra och mellersta Sverige. Vidare har arten, vid ett par tillfällen, påträffats på en gammal delvis murken ängslada med vasstak på Gräsö, samt vid ett foderbord för hjortar vid Ottenby på Öland. Flertalet av de kända lokalerna ligger helt isolerade från varandra. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (27-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (108-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Silverfläckpraktmal lever främst i grova, ihåliga eller skadade ekar, antingen växande i skogsmiljö eller i parker. Även ensamma ekar av stort format i hagmarker kan vara kläckningsplats för arten. Den har i Sverige också hittats på stora bokar. I Norge (exempelvis i Gudbrandsdalen) har den med all sannolikhet utvecklats i gamla döende björkar i raviner och stup med orörd blandskog. Fjärilen flyger i juni och juli men ses sällan flygande utan sitter vanligen vilande på den grova barken invid hålet eller skadan eller till och med inuti hålet ovanför mulmen. Den är främst nattaktiv och ses mest gömd inuti ihåliga träd på dagen. I Mellaneuropa har larven påträffats i svampangripen ved på ädelgran Abies alba och gran Picea sp.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· björkar
· björkar
· bokar
· bokar
· ekar
· ekar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Oecophoridae (praktmalar), Släkte Denisia, Art Denisia stroemella (Fabricius, 1779) - silverfläckspraktmal Synonymer Denisia stroemella (Fabricius, 1779), Tinea stroemella Fabricius, 1779, Schiffermuelleria stroemella (Fabricius, 1779), silverfläckpraktmal, Buvatina stroemella (Fabricius, 1779)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Silverfläckpraktmal förekommer främst i anslutning till åldriga hålträd i områden med lång trädkontinuitet i södra och mellersta Sverige. Vidare har arten, vid ett par tillfällen, påträffats på en gammal delvis murken ängslada med vasstak på Gräsö, samt vid ett foderbord för hjortar vid Ottenby på Öland. Flertalet av de kända lokalerna ligger helt isolerade från varandra. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (27-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (108-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).

Åtgärdsprogram Utgått ur ÅGP
Framvingarnas grundfärg är svart eller brunsvart. På bakkanten ligger två triangulära fläckar, den inre dubbelt så stor som den yttre. På framkanten finns två mindre, oftast triangulära fläckar, som ligger lite snett utanför respektive bakkantsfläck. Dessa fyra fläckar är gulvita och var och en har vid sin spets en liten prick med metalliskt blå fjäll. Ofta finns ytterligare små metalliskt blå prickar längre ut på framvingen. Fjärilen kan bara förväxlas med storfläckspraktmalen Erathophyes amasiella, som har hittats som införd i Blekinge 2006 och som närmast Sverige finns i Danmark och Holland. Denna art har betydligt större gulvita fläckar och den inre bakkantsfläcken når framkanten, vilket den inte gör hos silverfläckpraktmalen. Vingspann vanligen 10-12 mm, ibland ner till 8 mm (hos svältfödda individer) och upp till 15 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för silverfläckspraktmal

Länsvis förekomst och status för silverfläckspraktmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för silverfläckspraktmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Silverfläckpraktmal är funnen i ett tiotal landskap i Sverige norrut till Hälsingland. Den är sällsynt, lokal och uppskattningsvis endast känd från högst ett trettiotal lokaler under de senaste hundra åren. I Danmark är arten bara funnen i östra Jylland, nordöstra Själland och i provinsen Lolland-Falster-Mön. I Norge är den endast rapporterad från Buskerud och Opland. Den förekommer i övrigt bara i Estland, Lettland och Litauen samt i Mellaneuropa söderut till Alpområdet och österut till Uralbergen. Fynden är spridda och arten anses överallt som en sällsynthet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Oecophoridae - praktmalar 
 • Släkte
  Denisia  
 • Art
  Denisia stroemella(Fabricius, 1779) - silverfläckspraktmal
  Synonymer
  Denisia stroemella (Fabricius, 1779)
  Tinea stroemella Fabricius, 1779
  Schiffermuelleria stroemella (Fabricius, 1779)
  silverfläckpraktmal
  Buvatina stroemella (Fabricius, 1779)

Silverfläckpraktmal lever främst i grova, ihåliga eller skadade ekar, antingen växande i skogsmiljö eller i parker. Även ensamma ekar av stort format i hagmarker kan vara kläckningsplats för arten. Den har i Sverige också hittats på stora bokar. I Norge (exempelvis i Gudbrandsdalen) har den med all sannolikhet utvecklats i gamla döende björkar i raviner och stup med orörd blandskog. Fjärilen flyger i juni och juli men ses sällan flygande utan sitter vanligen vilande på den grova barken invid hålet eller skadan eller till och med inuti hålet ovanför mulmen. Den är främst nattaktiv och ses mest gömd inuti ihåliga träd på dagen. I Mellaneuropa har larven påträffats i svampangripen ved på ädelgran Abies alba och gran Picea sp.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· bokar - Fagus (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Viktig)
Borttagning av gamla lövträd och bristande kontinuitet av naturskogar minskar successivt antalet kända lokaler.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Lövträd med en stamdiameter över 0,70 m bör sparas, liksom mindre träd med skador som kan utvecklas till värdefulla hålträd. Skogspartier med flera värdefulla trädindivider (exempelvis s.k. nyckelbiotoper med sådana träd) bör sparas för eftervärlden, även om de ännu inte har utvecklats till att innehålla gammelträd. Alléer och parker bör skötas så att inte alla äldre träd tas ned utan att det alltid finns några viktiga refugier för hållevande insekter. Sannolikt gynnar brand arten, då lövträd kan få sådana skador som gynnar svampangrepp.

Åtgärdsprogram Utgått ur ÅGP
Arten är i den norska rödlistan klassad som starkt hotad (2010). Silverfläckspraktmal är ej bedömd i Finland och saknas där enligt den finska hemsidan . Den uppges finnas i Finland enligt nätsajten (november 2011), men detta torde bero på en felaktig rapportering.

Tokár, Z., Lvovksy, A. & Huemer, P. 2005. Die Oecophoridae s.l. (Lepidoptera) Mitteleuropas. Bestimmung - Verbreitung - Habitat ­- Bionomie. Bratislava.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2011.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Oecophoridae - praktmalar 
 • Släkte
  Denisia  
 • Art
  Denisia stroemella, (Fabricius, 1779) - silverfläckspraktmal
  Synonymer
  Denisia stroemella (Fabricius, 1779)
  Tinea stroemella Fabricius, 1779
  Schiffermuelleria stroemella (Fabricius, 1779)
  silverfläckpraktmal
  Buvatina stroemella (Fabricius, 1779)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2011.