Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  silverfotsspindling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius argenteolilacinus
Silverfotsspindling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Denna art bildar fruktkroppar med 7–9 cm bred, ljuslila till silvergrå till ockragrå hatt. Hatten är slemmig, glatt och inväxt trådig. Hatthuden är avdragbar. Lamellerna är som unga vackert lila till blåvioletta. Foten, som är 7,5–9 cm lång, har basalknöl och är lila till silvergrå. Köttet i hatten och övre delen av foten är violett-lila, i fotens basalknöl vitare. Velum är blekt blålila till vitt. Sporerna är mandel- till citronformade, 12–15 x 6–9 µm. Fruktkroppen har svag lukt och mild smak.
Utbredning
Länsvis förekomst för silverfotsspindling Observationer i Sverige för silverfotsspindling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är arten funnen i Skåne, på Öland och i Dalsland, på sammanlagt fem platser. 7 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 70-80, vilket motsvarar ungefär 150 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 1 500 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest omkring 200-300 km2. Total population i landet bedöms ha minskat med mellan 20 och 30 % över de senaste 50 åren, p.g.a. igenväxning, beskuggning och försämrat lokalklimat. Minskningen bedöms fortgå framöver. I Norge är den rödlistad och funnen på två platser i sydöstligaste delen av landet. Den är mycket sällsynt i Europa och är endast rapporterad från Frankrike, Tyskland och Österrike.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)
Bildar mykorrhiza med ek, hassel, avenbok och bok i ädellövskog på kalkrik mark. Fynd finns från några spridda landskap i södra Sverige. Total population i landet är liten och bedöms fortgående minska p.g.a. avverkningar och förändrad markanvändning (upphört skogsbete) vilket leder till mera slutna skogsmiljöer. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (200-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (25). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (10-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (32-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C2a(i)).
Ekologi
Svampen bildar mykorrhiza med ek, bok och hassel och växer i hässlen och i lövängar på kalkrik mark. Den uppträder typiskt i lövängsmiljö med en kombination av friska kalkrika markförhållanden samt ljusöppenhet och tillgång på grov hassel. I Norge är den funnen under ek, och i Tyskland i bokskog på kalk. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bok
· bok
· hassel
· hassel
· skogsek
· skogsek
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius argenteolilacinus M. M. Moser - silverfotsspindling Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med ek, hassel, avenbok och bok i ädellövskog på kalkrik mark. Fynd finns från några spridda landskap i södra Sverige. Total population i landet är liten och bedöms fortgående minska p.g.a. avverkningar och förändrad markanvändning (upphört skogsbete) vilket leder till mera slutna skogsmiljöer. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (200-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (25). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (10-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (32-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C2a(i)).
Denna art bildar fruktkroppar med 7–9 cm bred, ljuslila till silvergrå till ockragrå hatt. Hatten är slemmig, glatt och inväxt trådig. Hatthuden är avdragbar. Lamellerna är som unga vackert lila till blåvioletta. Foten, som är 7,5–9 cm lång, har basalknöl och är lila till silvergrå. Köttet i hatten och övre delen av foten är violett-lila, i fotens basalknöl vitare. Velum är blekt blålila till vitt. Sporerna är mandel- till citronformade, 12–15 x 6–9 µm. Fruktkroppen har svag lukt och mild smak.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för silverfotsspindling

Länsvis förekomst och status för silverfotsspindling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för silverfotsspindling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är arten funnen i Skåne, på Öland och i Dalsland, på sammanlagt fem platser. 7 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 70-80, vilket motsvarar ungefär 150 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 1 500 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest omkring 200-300 km2. Total population i landet bedöms ha minskat med mellan 20 och 30 % över de senaste 50 åren, p.g.a. igenväxning, beskuggning och försämrat lokalklimat. Minskningen bedöms fortgå framöver. I Norge är den rödlistad och funnen på två platser i sydöstligaste delen av landet. Den är mycket sällsynt i Europa och är endast rapporterad från Frankrike, Tyskland och Österrike.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius argenteolilacinusM. M. Moser - silverfotsspindling

Svampen bildar mykorrhiza med ek, bok och hassel och växer i hässlen och i lövängar på kalkrik mark. Den uppträder typiskt i lövängsmiljö med en kombination av friska kalkrika markförhållanden samt ljusöppenhet och tillgång på grov hassel. I Norge är den funnen under ek, och i Tyskland i bokskog på kalk. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· hassel - Corylus avellana (Har betydelse)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Det främsta hotet mot arten är avverkning av de värdträd som den är helt beroende av. Även en igenväxning från öppna och halvöppna miljöer till helt slutna kommer att missgynna arten. Om igenväxningen fortskrider så att lövträden successivt ersätts av barrträd innebär det ett hot mot artens fortlevnad i området. Även körskador och skogliga åtgärder som markberedning kan vara ödesdigert för artens markmycel.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
En långsiktig tillgång till värdträd säkras genom att växtplatserna undantas från avverkning. På lokaler där arten förekommer undviks plantering av gran, och spontant inväxande granar huggs bort. Värdträd och lämpliga blivande värdträd sparas på artens växtplatser. Arten gynnas sannolikt av naturvårdsinriktade skogliga åtgärder i syfte att upprätthålla en viss luckighet. Marken på växtplatsen utsätts inte för kraftiga störningar av typen dikning, markberedning eller terrängkörning. Genom sin begränsade populationsstorlek är den mycket sårbar.

Brandrud, T., Knutsson, T. & Soop, K. 1996. En fantastisk säsong på Öland. Jordstjärnan 17(3): 27–42. BILD.

Moser, M. 1960. Die Gattung Phlegmacium (Schleimköpfe): 241.Vaduz. BILD.

Moser, M. 1983. Kleine Kryptogamenflora. Die Röhrlinge und Blätterpilze. Band II b/2, sid. 371.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin & Tommy Knutsson 2001.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius argenteolilacinus, M. M. Moser - silverfotsspindling
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin & Tommy Knutsson 2001.