Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  silverlöpare

Organismgrupp Skalbaggar, Jordlöpare m.fl. Bembidion argenteolum
Silverlöpare Skalbaggar, Jordlöpare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 6–7,5 mm lång jordlöpare med slank, strömlinjeformad kropp och långa ben och antenner. Grundfärgen är svart, översidan mässingsfärgad. Vardera täckvingen har ett längsgående, något upphöjt, spegelblankt parti, avbrutet av två matta silverfärgade fläckar.
Utbredning
Länsvis förekomst för silverlöpare Observationer i Sverige för silverlöpare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Värmland (Klarälven, tidigare utbredd och talrik men på senare år starkt minskande och försvunnen från flertalet kända lokaler), Dalarna (Dalälven vid Mora, lokalt talrik, Orsasjön, Västerdalälven vid Äppelbo, Bysjön i Nås, Siljan vid Rättvik) och Hälsingland (Voxnan och Ljusnan). Närmast i de sydöstra och centrala delarna av Norge, samt på Karelska näset. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till östra Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Ett rovdjur som lever på öppna, vegetationslösa sandstränder, såväl längs större älvar som vid sjöstränder. Har en begränsad utbredning från Värmland till Hälsingland. Har minskat under 1900-talet, och försvunnit från flera av de tidigare kända lokalerna. Hot mot artens miljö är framför allt igenväxning förorsakad av minskade eller ändrade vattennivåfluktuationer, men också slitage förorsakat av badande och flottåkare. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (30-70). Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (120-280) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Ett dagaktivt rovdjur som lever på öppna, vegetationslösa sandstränder, såväl längs större älvar som sjöstränder. Vid älvar återfinns arten främst i högre belägna, torrare strandpartier på större sandrevlar vilka når upp till eller över älvens normala högvattenstånd och som på krönet är glest bevuxna med Salix-buskar. Biotopen utgör en förhållandevis kortvarig successionsfas som endast uppkommer vid älvar med hög erosions- och sedimentationsaktivitet av sand, och för sin nybildning är helt beroende av älvens naturliga vattennivåfluktuationer. De fullbildade skalbaggarna ses främst under fortplantningsperioden i juni, medan larven lever nedgrävd i sanden.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Carabidae (jordlöpare), Släkte Bembidion, Art Bembidion argenteolum Ahrens, 1812 - silverlöpare Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Ett rovdjur som lever på öppna, vegetationslösa sandstränder, såväl längs större älvar som vid sjöstränder. Har en begränsad utbredning från Värmland till Hälsingland. Har minskat under 1900-talet, och försvunnit från flera av de tidigare kända lokalerna. Hot mot artens miljö är framför allt igenväxning förorsakad av minskade eller ändrade vattennivåfluktuationer, men också slitage förorsakat av badande och flottåkare. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (30-70). Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (120-280) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 6–7,5 mm lång jordlöpare med slank, strömlinjeformad kropp och långa ben och antenner. Grundfärgen är svart, översidan mässingsfärgad. Vardera täckvingen har ett längsgående, något upphöjt, spegelblankt parti, avbrutet av två matta silverfärgade fläckar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för silverlöpare

Länsvis förekomst och status för silverlöpare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för silverlöpare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Värmland (Klarälven, tidigare utbredd och talrik men på senare år starkt minskande och försvunnen från flertalet kända lokaler), Dalarna (Dalälven vid Mora, lokalt talrik, Orsasjön, Västerdalälven vid Äppelbo, Bysjön i Nås, Siljan vid Rättvik) och Hälsingland (Voxnan och Ljusnan). Närmast i de sydöstra och centrala delarna av Norge, samt på Karelska näset. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till östra Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Trechinae  
 • Tribus
  Bembidiini  
 • Släkte
  Bembidion  
 • Art
  Bembidion argenteolumAhrens, 1812 - silverlöpare

Ett dagaktivt rovdjur som lever på öppna, vegetationslösa sandstränder, såväl längs större älvar som sjöstränder. Vid älvar återfinns arten främst i högre belägna, torrare strandpartier på större sandrevlar vilka når upp till eller över älvens normala högvattenstånd och som på krönet är glest bevuxna med Salix-buskar. Biotopen utgör en förhållandevis kortvarig successionsfas som endast uppkommer vid älvar med hög erosions- och sedimentationsaktivitet av sand, och för sin nybildning är helt beroende av älvens naturliga vattennivåfluktuationer. De fullbildade skalbaggarna ses främst under fortplantningsperioden i juni, medan larven lever nedgrävd i sanden.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Vattenregleringar kan förstöra lämpliga sandstränder/-revlar genom att endera dränka dem, förhindra deras nybildning genom ändrade strömförhållanden eller leda till igenväxning i brist på naturliga vattennivåfluktuationer. Sandrevlar i Klarälven är utsatta för slitage av turistande flottåkare etc. Arten förefaller dock tåla åtminstone ett måttligt slitage på sandrevlarna. Även lokalen vid Bysjön i Dalarna är en badplats, men arten tycks även där tåla störningar av denna typ i viss utsträckning. En alltför kraftig omrörning av sanden kan emellertid ändra betingelserna för larven.

Påverkan
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Älvsträckor med hög erosions- och sedimentationsaktivitet, liksom befintliga lokaler vid sjöstränder, måste skyddas mot vattenkraftutbyggnad som leder till onaturliga vattennivåförändringar. Starkt slitage på lämpliga sandrevlar bör undvikas, åtminstone tills effekten på arten blivit bättre känd.

Andersen, J. 1969. Habitat choice and life history of Bembidiini (Col. Carabidae) on river banks in Central and Northern Norway. Norsk Ent. Tidskr. 17: 17–65.

Andersen, J. 1978. The influence of the substratum on the habitat selection of Bembidiini (Col. Carabidae). Norw. J. Ent. 25: 119–138.

Lindroth, C. H. 1985-86. The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark, part 1-2. Fauna Ent. Scand. 15: 1–497.

Palm, T. & Lindroth, C. H. 1936. Coleopterfaunan vid Klarälven, I. Allmän del. Arkiv för Zoologi 28A (19): 1–41.

Palm, T. & Lindroth, C. H. 1937. Coleopterfaunan vid Klarälven, II. Speciell del. Ent. Tidskr. 58: 115–145.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven-Åke Berglind 1989. Rev. Håkan Ljungberg 1999 & 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Trechinae  
 • Tribus
  Bembidiini  
 • Släkte
  Bembidion  
 • Art
  Bembidion argenteolum, Ahrens, 1812 - silverlöpare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven-Åke Berglind 1989. Rev. Håkan Ljungberg 1999 & 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.