Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  silverstreckad säckmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Coleophora chalcogrammella
Silverstreckad säckmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Huvud och mellankropp är täckta av fjäll med metallisk silvergrå nyans. Antenner med svarta leder utom de yttersta som är vitaktiga. Framvingar är ockragula med tre silverglänsande längsgående linjer och svartaktiga vingspetsar. Bakvingarna är grå med ljusare grå vingfransar. Fjärilen torde inte kunna förväxlas med någon annan nordisk art. Fjärilen och larvsäcken finns avbildad i Emmet (1996). Vingspann 8-10 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för silverstreckad säckmal Observationer i Sverige för silverstreckad säckmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är arten känd från ett fåtal lokaler i Skåne, Småland, på Öland, i Östergötland samt i Uppland, där arten är påträffad på två mycket begränsade platser, i Sigtuna och i Vallentuna. Båda lokalerna ligger på små grusåsar med lång kontinuitet som öppna torrängar. På Öland påträffades arten på Gårdby sandstäpp sommaren 2004. Möjligen är arten förbisedd på grund av sin ringa storlek. Den tycks ha minskat på senare tid och förekomsterna är i nuläget kraftigt fragmenterade. I övrigt förekommer den i Danmark och vidare söderut i Mellaneuropa i Tjeckien, Slovakien, Tyskland, Nederländerna och England. Dessutom är den uppgiven från Rumänien
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(i,ii,iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Endast känd från en ett fåtal torrmarkslokaler med Stellaria eller Cerastium i östra Göta- och Svealand. Arten tycks ha försvunnit från flera kända lokaler på fastlandet under senare år. En ny lokal upptäcktes i Uppland, Vallentuna 2002. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (3-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 6200 (6168-42300) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (12-80) km². -2005. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,ii,iii,iv)).
Ekologi
Larven minerar från sin säck i blad av fältarv Cerastium arvense, sannolikt även på grässtjärnblomma (Stellaria graminea). Den övervintrar nära marken sittande på värdväxten fram till april-maj. Fjärilen flyger i juni-juli på betesmarker, torrängar och övergivna åkrar. Förmodligen är de små något klumpiga honorna obenägna att flyga några längre sträckor, varför arten kan misstänkas ha problem att etablera sig på nya lokaler.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· fältarv
· fältarv
· grässtjärnblomma
· grässtjärnblomma
· stjärnblommor
· stjärnblommor
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Coleophoridae (säckmalar), Släkte Coleophora, Art Coleophora chalcogrammella Zeller, 1839 - silverstreckad säckmal Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(i,ii,iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Endast känd från en ett fåtal torrmarkslokaler med Stellaria eller Cerastium i östra Göta- och Svealand. Arten tycks ha försvunnit från flera kända lokaler på fastlandet under senare år. En ny lokal upptäcktes i Uppland, Vallentuna 2002. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (3-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 6200 (6168-42300) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (12-80) km². -2005. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,ii,iii,iv)).
Huvud och mellankropp är täckta av fjäll med metallisk silvergrå nyans. Antenner med svarta leder utom de yttersta som är vitaktiga. Framvingar är ockragula med tre silverglänsande längsgående linjer och svartaktiga vingspetsar. Bakvingarna är grå med ljusare grå vingfransar. Fjärilen torde inte kunna förväxlas med någon annan nordisk art. Fjärilen och larvsäcken finns avbildad i Emmet (1996). Vingspann 8-10 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för silverstreckad säckmal

Länsvis förekomst och status för silverstreckad säckmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för silverstreckad säckmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är arten känd från ett fåtal lokaler i Skåne, Småland, på Öland, i Östergötland samt i Uppland, där arten är påträffad på två mycket begränsade platser, i Sigtuna och i Vallentuna. Båda lokalerna ligger på små grusåsar med lång kontinuitet som öppna torrängar. På Öland påträffades arten på Gårdby sandstäpp sommaren 2004. Möjligen är arten förbisedd på grund av sin ringa storlek. Den tycks ha minskat på senare tid och förekomsterna är i nuläget kraftigt fragmenterade. I övrigt förekommer den i Danmark och vidare söderut i Mellaneuropa i Tjeckien, Slovakien, Tyskland, Nederländerna och England. Dessutom är den uppgiven från Rumänien
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Coleophoridae - säckmalar 
 • Släkte
  Coleophora  
 • Art
  Coleophora chalcogrammellaZeller, 1839 - silverstreckad säckmal

Larven minerar från sin säck i blad av fältarv Cerastium arvense, sannolikt även på grässtjärnblomma (Stellaria graminea). Den övervintrar nära marken sittande på värdväxten fram till april-maj. Fjärilen flyger i juni-juli på betesmarker, torrängar och övergivna åkrar. Förmodligen är de små något klumpiga honorna obenägna att flyga några längre sträckor, varför arten kan misstänkas ha problem att etablera sig på nya lokaler.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· fältarv - Cerastium arvense (Viktig)
· grässtjärnblomma - Stellaria graminea (Har betydelse)
· stjärnblommor - Stellaria (Viktig)
Igenväxning och igenplantering av nedlagda betesmarker och åkrar. Jordfyllnad på de magra markerna där arten flyger.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Buskröjning vid behov. Gärna lätt betning eller slåtter. Undvik skogsplantering.

Benander, P. 1939. Die Coleophoriden Schwedens. Opusc. Ent. 4: 62.

Emmet, A. M., Langmaid, J. R., Bland, K. P., Corley, M.F.V., Razowski, J. Coleophoridae in Emmet, A. (ed.). 1996. The Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland. Volume 3.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1989. Rev. Ingvar Svensson 1994. Rev. Göran Palmqvist 2011.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Coleophoridae - säckmalar 
 • Släkte
  Coleophora  
 • Art
  Coleophora chalcogrammella, Zeller, 1839 - silverstreckad säckmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1989. Rev. Ingvar Svensson 1994. Rev. Göran Palmqvist 2011.