Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sipperalg

Organismgrupp Alger, Rödalger Rhodospora sordida
Sipperalg Alger, Rödalger

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Sipperalg är den enda arten i släktet Rhodospora (sipperalger). Den karaktäriseras av regelbundna sfäriska eller lätt tillplattade celler vilka uppträder en och en, eller i små kolonier som en följd av att dottercellerna en tid förblir innanför modercellväggen. Cellerna är 5,5-18 µm stora och försedda med 60-70 väggställda och skivformiga, olivgröna till violetta kloroplaster utan pyrenoid. Cellväggen är tjock, skiktad och ofta slemmig. Vilceller är tjockväggiga. Liksom geléskorpa Chroothece rupestris kan sipperalg förväxlas med cyanobakteriesläktet Chroococcus, men enligt Israelson (1949) är cellen hos sipperalg inte tydligt blågrön utan smutsigt olivgrön till klart mörklila.
Utbredning
Länsvis förekomst för sipperalg Observationer i Sverige för sipperalg
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten verkar vara mycket sällsynt. Det saknas helt uppgifter om den såväl i den brittiska (John m.fl. 2011) som i den nordamerikanska algfloran (Wehr m.fl. 2015) liksom i den globala floran över sötvattensrödalger (Kumano 2002). Säkra fyndorter är två platser i de österrikiska alperna (Geitler 1927) samt i Abiskoområdet (Israelson 1949, Skuja 1964). Den finns också uppgiven från Japan (Starmach 1977) och från två platser i USA (Johansen m.fl. 2005).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
Rödalgen Rhodospora sordida är endast känd från Abiskoområdet på kalkklippa och i myr. Senast funnen i början av 1960-talet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (D2).
Ekologi
Fynden i Alperna gjordes på ständigt fuktiga stenar och klippor av urberg. I Abisko hittades arten 1) på Njullas nordbrant cirka 900 meter över havet, 2) på våta klippor vid en gångstig, samt 3) på block under vatten i en liten temporär vattensamling. De båda senare lokalerna låg cirka 400 meter över havet. Alla tre fynden gjordes i en blågrön gelatinös massa, huvudsakligen bestående av cyanobakterier. Eftersök på Njullas nordbrant 2015 resulterade inte i något återfynd.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Fjäll
Fjäll
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sjöar
Sjöar
Småvatten
Småvatten
Blottad mark
Blottad mark
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Stylonematophyceae, Ordning Stylonematales, Familj Stylonemataceae, Släkte Rhodospora (sipperalger), Art Rhodospora sordida Geitler - sipperalg Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Rödalgen Rhodospora sordida är endast känd från Abiskoområdet på kalkklippa och i myr. Senast funnen i början av 1960-talet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (D2).
Sipperalg är den enda arten i släktet Rhodospora (sipperalger). Den karaktäriseras av regelbundna sfäriska eller lätt tillplattade celler vilka uppträder en och en, eller i små kolonier som en följd av att dottercellerna en tid förblir innanför modercellväggen. Cellerna är 5,5-18 µm stora och försedda med 60-70 väggställda och skivformiga, olivgröna till violetta kloroplaster utan pyrenoid. Cellväggen är tjock, skiktad och ofta slemmig. Vilceller är tjockväggiga. Liksom geléskorpa Chroothece rupestris kan sipperalg förväxlas med cyanobakteriesläktet Chroococcus, men enligt Israelson (1949) är cellen hos sipperalg inte tydligt blågrön utan smutsigt olivgrön till klart mörklila.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för sipperalg

Länsvis förekomst och status för sipperalg baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för sipperalg

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten verkar vara mycket sällsynt. Det saknas helt uppgifter om den såväl i den brittiska (John m.fl. 2011) som i den nordamerikanska algfloran (Wehr m.fl. 2015) liksom i den globala floran över sötvattensrödalger (Kumano 2002). Säkra fyndorter är två platser i de österrikiska alperna (Geitler 1927) samt i Abiskoområdet (Israelson 1949, Skuja 1964). Den finns också uppgiven från Japan (Starmach 1977) och från två platser i USA (Johansen m.fl. 2005).
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Biliphyta  
 • Infrarike
  Rhodophyta  
 • Stam
  Rhodophyta - rödalger 
 • Understam
  Rhodophytina  
 • Klass
  Stylonematophyceae  
 • Ordning
  Stylonematales  
 • Familj
  Stylonemataceae  
 • Släkte
  Rhodospora - sipperalger 
 • Art
  Rhodospora sordidaGeitler - sipperalg

Fynden i Alperna gjordes på ständigt fuktiga stenar och klippor av urberg. I Abisko hittades arten 1) på Njullas nordbrant cirka 900 meter över havet, 2) på våta klippor vid en gångstig, samt 3) på block under vatten i en liten temporär vattensamling. De båda senare lokalerna låg cirka 400 meter över havet. Alla tre fynden gjordes i en blågrön gelatinös massa, huvudsakligen bestående av cyanobakterier. Eftersök på Njullas nordbrant 2015 resulterade inte i något återfynd.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark, Fjäll

Biotoper där arten kan förekomma: Sjöar, Småvatten, Blottad mark, Fjällbiotoper

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
På grund av bristande kunskaper om artens ekologi är det svårt att uttala sig om hoten. Ett torrare och varmare klimat kan förmodligen allvarligt påverka arten.

Påverkan
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
De kända lokalerna i Abiskoområdet bör återinventeras.
Tsunakawa-Yokoyama m.fl. (1997) har efter molekylära studier av alger inom ordningen Porphyridiales fastslagit att den består av fyra grupper och att den grupp som står närmast ordningen Bangiales och klassen Florideophyceae består av släktena Rhodella, Dixoniella och Rhodospora.

Ettl, H. & Gärtner, G. 2014. Syllabus der Boden-, Luft- und Flechtenalgen. Springer Spektrum. 773 s.

Geitler, L. 1927. Rhodospora sordida, nov. gen. et n. sp., eine neue 'Bangiacee' des Süßwassers. Österreichische Botanische Zeitschrift 76: 25-28.

Johansen, J.R., Fucíková, K., Fitzpatrick, M.H. & Lowe, R.L. 2005. The red alga genus Rhodospora (Bangiophycidae, Rhodophyta): First report from North America. Journal of Phycology 41: 1281-1283.

John, D.M., Whitton, B.A. & Brook, A.J. (red.) 2011. The freshwater algal flora of the British Isles. An identification guide to freshwater and terrestrial algae. 2:a uppl. Cambridge University Press, Cambridge. 878 s.

Israelson, G. 1949. Two freshwater Protoflorideae new to Sweden. Botaniska Notiser 102: 366-376.

Kumano, S. 2002. Freshwater red algae of the world. Biopress, Bristol. 375 s.

Skuja, H. 1964. Grundzüge der Algenflora und Algenvegetation der Fjeldgegenden um Abisko in Schwedisch-Lappland. Nova Acta Regiae Societatis Scientiarum Upsaliensis serie 4, 18(3): 1-465.

Starmach, K. 1977. Flora slodkowodna Polski. Tom 4. Phaeophyta - Rhodophyta. Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa. 445 s.

Tsunakawa-Yokoyama, A., Yokoyama, J., Ohashi, H. & Hara, Y. 1997. Phylogenetic relationship of Porphyridiales (Rhodophyta) based on DNA sequences of 18SrRNA and psbA genes. Phycologia 36 (supplement). 13 s.

Wehr, J.D., Sheath, R.G. & Kociolek, R.P. (red.) 2015. Freshwater algae of North America. Ecology and classification. 2nd ed. Academic Press. 1050 s.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roland Bengtsson 2005, rev. 2016. ©ArtDatabanken, SLU 2016

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Biliphyta  
 • Infrarike
  Rhodophyta  
 • Stam
  Rhodophyta - rödalger 
 • Understam
  Rhodophytina  
 • Klass
  Stylonematophyceae  
 • Ordning
  Stylonematales  
 • Familj
  Stylonemataceae  
 • Släkte
  Rhodospora - sipperalger 
 • Art
  Rhodospora sordida, Geitler - sipperalg
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roland Bengtsson 2005, rev. 2016. ©ArtDatabanken, SLU 2016