Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sjöbryum

Organismgrupp Mossor Bryum knowltonii
Sjöbryum Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten växer i gröna till rödbruna tuvor. Skotten är högst 2 cm höga. Skotten är relativt små och något förgrenade och de flesta bladen är samlade i skottspetsen. Bladen är kupade eller nästan kölade, brett ovala till nästan rundade med en kort, trubbig, uddlik spets. De är bredast nedanför mitten och bara något nedlöpande. Bladbasen är röd. Nerven är kraftig, rödaktig och slutar nedanför spetsen eller är ibland kort utlöpande. Bladkanten är tillbakaböjd i nästan hela sin längd och kantlisten är enkelskiktad och ofta otydligt avgränsad, men består av 3–6 rader långsmala celler. Bladcellerna är rombiska till hexagonala, 14–18 µm breda och relativt tunnväggiga. Arten är samkönad (synoik) och kapslar är troligen vanliga. Kapseln är brun, liten, brett oval till päronformig, nickande till hängande, och skaftet är smalt och mörkrött. Kapselmynningen är röd. Den yttre tandkransen är gul till rödaktig nedtill och tänderna har många breda, småvågiga lameller med en smal, hinnlik kant. Den inre tandkransen är gul, nästan slät och har kölade tänder med ovala öppningar och dåligt utvecklade cilier. Sporerna är stora, ca 25–30 µm i diameter. Specialiserad vegetativ förökning är inte känd.
Sjöbryum kan förväxlas med blekröd bryum Bryum pallens, men den senare saknar röd färg på nerv och bladbas, och bladet har otydlig kantlist.
Utbredning
Länsvis förekomst för sjöbryum Observationer i Sverige för sjöbryum
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är sällsynt och förekommer spridd över främst södra delen av Sverige, men den har påträffats ända upp i subalpin zon i fjällen. Den förekommer även sällsynt i Norge, Finland och Danmark, men är troligen något vanligare på Island och på Svalbard. Den förekommer över större delen av Europa, i norra Asien, Nordamerika, Grönland och dessutom i Himalaya.
Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa (Hodgetts 2015).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Växer på fuktig, gärna kalkhaltig, sandig jord i exponerat läge såsom stränder till vattendrag och sjöar, men även i människopåverkade miljöer som kalkbrott och grustag med vattensamlingar. Den är kalkgynnad. Ytterst få moderna uppgifter. Så även om den tillhör en dåligt känd grupp av mossor så bedöms arten minska då sandtäkter och kalkhaltiga stränder växer igen. Antalet reproduktiva individer skattas till 4000 (50-4000). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 km² och förekomstarean (AOO) till 800 (4-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C2a(i)).
Ekologi
Sjöbryum växer på fuktig, sandig jord i exponerat läge vid vattendrag och sjöar, men även i människopåverkade miljöer som kalkbrott och grustag med vattensamlingar. Den är kalkgynnad och förekommer tillsammans med andra bryummossor Bryum spp., t.ex. blekröd bryum Bryum pallens och dikesbryum B. pseudotriquetrum var. bimum. På Svalbard växer den tillsammans med bl.a. salttuss Hennediella heimii, strandplanmossa Distichium hagenii, päronmossa Leptobryum pyriforme och fjälluddmossa Cinclidium arcticum.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Sjöar
Sjöar
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Småvatten
Småvatten
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Bryales, Familj Bryaceae, Släkte Bryum (bryummossor), Art Bryum knowltonii Barnes - sjöbryum Synonymer Bryum lacustre

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Växer på fuktig, gärna kalkhaltig, sandig jord i exponerat läge såsom stränder till vattendrag och sjöar, men även i människopåverkade miljöer som kalkbrott och grustag med vattensamlingar. Den är kalkgynnad. Ytterst få moderna uppgifter. Så även om den tillhör en dåligt känd grupp av mossor så bedöms arten minska då sandtäkter och kalkhaltiga stränder växer igen. Antalet reproduktiva individer skattas till 4000 (50-4000). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 km² och förekomstarean (AOO) till 800 (4-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C2a(i)).
Arten växer i gröna till rödbruna tuvor. Skotten är högst 2 cm höga. Skotten är relativt små och något förgrenade och de flesta bladen är samlade i skottspetsen. Bladen är kupade eller nästan kölade, brett ovala till nästan rundade med en kort, trubbig, uddlik spets. De är bredast nedanför mitten och bara något nedlöpande. Bladbasen är röd. Nerven är kraftig, rödaktig och slutar nedanför spetsen eller är ibland kort utlöpande. Bladkanten är tillbakaböjd i nästan hela sin längd och kantlisten är enkelskiktad och ofta otydligt avgränsad, men består av 3–6 rader långsmala celler. Bladcellerna är rombiska till hexagonala, 14–18 µm breda och relativt tunnväggiga. Arten är samkönad (synoik) och kapslar är troligen vanliga. Kapseln är brun, liten, brett oval till päronformig, nickande till hängande, och skaftet är smalt och mörkrött. Kapselmynningen är röd. Den yttre tandkransen är gul till rödaktig nedtill och tänderna har många breda, småvågiga lameller med en smal, hinnlik kant. Den inre tandkransen är gul, nästan slät och har kölade tänder med ovala öppningar och dåligt utvecklade cilier. Sporerna är stora, ca 25–30 µm i diameter. Specialiserad vegetativ förökning är inte känd.
Sjöbryum kan förväxlas med blekröd bryum Bryum pallens, men den senare saknar röd färg på nerv och bladbas, och bladet har otydlig kantlist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för sjöbryum

Länsvis förekomst och status för sjöbryum baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för sjöbryum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är sällsynt och förekommer spridd över främst södra delen av Sverige, men den har påträffats ända upp i subalpin zon i fjällen. Den förekommer även sällsynt i Norge, Finland och Danmark, men är troligen något vanligare på Island och på Svalbard. Den förekommer över större delen av Europa, i norra Asien, Nordamerika, Grönland och dessutom i Himalaya.
Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa (Hodgetts 2015).
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Bryales  
 • Familj
  Bryaceae  
 • Släkte
  Bryum - bryummossor 
 • Art
  Bryum knowltoniiBarnes - sjöbryum
  Synonymer
  Bryum lacustre

Sjöbryum växer på fuktig, sandig jord i exponerat läge vid vattendrag och sjöar, men även i människopåverkade miljöer som kalkbrott och grustag med vattensamlingar. Den är kalkgynnad och förekommer tillsammans med andra bryummossor Bryum spp., t.ex. blekröd bryum Bryum pallens och dikesbryum B. pseudotriquetrum var. bimum. På Svalbard växer den tillsammans med bl.a. salttuss Hennediella heimii, strandplanmossa Distichium hagenii, päronmossa Leptobryum pyriforme och fjälluddmossa Cinclidium arcticum.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna strandbiotoper, Öppna gräsmarker, Sjöar, Öppen fastmark, Sötvattensstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land, Småvatten, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Igenväxning och exploatering av stränder runt slättsjöar, märgelgravar och vattendrag i jordbrukslandskapet utgör främsta hoten.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Vattenreglering (Viss negativ effekt)
Aktuella lokaler bör skötas så att arten kan fortleva i livskraftig omfattning. Arten måste eftersökas i andra lämpliga miljöer. Återfinns arten bör dess biologi och krav på skötsel och skydd utredas.
Etymologi: knowltonii = efter Frank Hall Knowlton (1860-1926), amerikansk paleobotanist som försåg Barnes med material.
Uttal: [Brýum knowltonii]

KEY FACTS Knowlton’s Thread-moss. Shoots relatively short (2 cm or less), sparsely branched, forming green to brown tufts. Most leaves gathered in comal tuft. Leaves strongly convex (almost keeled), broadly ovate to suborbicular, widest below middle, shortly and bluntly apiculate, very slightly decurrent at base. Leaf-base red. Costa stout, reddish, ending below apex or occasionally shortly excurrent. Synoicous, capsules probably common. Capsule small, brown, broadly ovoid to pyriform. Mouth red. Exostome teeth yellow to reddish below with narrow scarious margins and subdivided into numerous broad, slightly curved lamellae. Endostome teeth yellow, keeled, almost smooth with oval perforations. Cilia rudimentary. Seta slender, dark red. - A calcicolous species typically found on freshwater shores, but also in man-made habitats such as pools at the bottom of limestone quarries and gravel pits. Grows on moist, sandy soil in exposed situations.

Hodgetts, N. G. (red.) 2015. Checklist and country status of European bryophytes - towards a new Red List for Europe. Irish Wildlife Manuals 84. National Parks and Wildlife Service, Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht, Ireland.

Nyholm, E. 1993. Illustrated Flora of Nordic Mosses. Fasc. 3. Nordisk Bryol. Förening, Köpenhamn och Lund.

Weibull, H. 2008. Bryum knowltonii sjöbryum s. 356-357. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor. Kompaktmossor - kapmossor : Bryophyta : Anoectangium - Orthodontium. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Henrik Weibull 2008. Redigerat av Tomas Hallingbäck 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Bryales  
 • Familj
  Bryaceae  
 • Släkte
  Bryum - bryummossor 
 • Art
  Bryum knowltonii, Barnes - sjöbryum
  Synonymer
  Bryum lacustre
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Henrik Weibull 2008. Redigerat av Tomas Hallingbäck 2010.