Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sjönöt

Organismgrupp Kärlväxter Trapa natans
Sjönöt Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Sjönöt är en ettårig vattenväxt med rötter fäst i dyiga bottnar. Den enkla stjälken kan bli drygt meterlång och har under vattenytan smala, snart avfallande blad. I stjälktoppen bildas en rosett av flytande blad med 2–3,5 cm lång rombisk skiva med tandad ytterkant. Bladskaften blir uppemot 15 cm långa och är ansvällda vid mitten, vilket bidrar till flytförmågan. Blommorna är små och utgår ensamma från vecken av flytbladen. Foder, krona och ståndare är vardera fyra, medan pistillen är tvåtalig. Från denna bildas en ca 5 cm bred nöt med kraftigt skal och ofta fyra spetsiga horn. Nötens storlek, antalet horn och dessas form kan växla mellan olika populationer.
Utbredning
Länsvis förekomst för sjönöt Observationer i Sverige för sjönöt
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Sjönöten är utdöd som vildväxande i Sverige. Senast är den känd från Ranviken i sjön Immeln i nordöstra Skåne. Här observerades den senast 1916 i två exemplar. Trots omfattande eftersök har den aldrig återfunnits. Under 1800-talet gjordes även ett fynd i en närliggande sjö i Skåne. Fram till 1700-talets slut fanns sjönöten i ett flertal sjöar inom Viråns vattensystem i östra Småland. Postglaciala fruktfynd visar att sjönöten varit spridd i Sverige upp emot Dalälven med utposter i Jämtland. Dess successiva försvinnande i landet anses äga samband med klimatförsämringen efter bronsålderns värmetid. I Immeln upptäcktes den 1871, då förhållandevis talrik om än inom ett begränsat område. Strax före 1800-talets slut inträffade en förändring och antalet exemplar reducerades sedan raskt. Starkt bidragande orsaker till detta var dels notdragning dels ett omfattande insamlande av herbarieexemplar. Den rara växten hade ett högt poängvärde i Lunds Botaniska förenings växtbyte. Det sägs att sjönöten blev ”utslagen på poäng”. En person insamlade till växtbytet 1876 inte mindre än 103 exemplar. Att en ettårig växt med frukter med kortvarig grobarhet inte tål en sådan beskattning är uppenbart. Växten har inga recenta förekomster i övriga Norden. Sjönöten visar starkt vikande tendenser i övriga Europa, där den i flera länder betraktas som utdöende, närmast förekommer den i östra Polen och östra Lettland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Senast är den känd från sjön Immeln i nordöstra Skåne. Här observerades den senast 1916 i två exemplar. Under 1800-talet gjordes även ett fynd i en närliggande sjö. Fram till 1700-talets slut fanns sjönöten i ett flertal sjöar inom Viråns vattensystem i östra Småland. De sista förekomsterna försvann troligen bland annat på grund av insamling. Postglaciala fruktfynd visar att arten tidigare har varit spridd upp emot Dalälven. Dess succesiva försvinnandet i landet anses ha ett samband med klimatförändringar efter bronsålderns värmetid. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1915.
Ekologi
I Immeln växte sjönöten på måttligt djupt vatten, ca 1 m. Den uppges trivas med ett näringsrikt men kalkfattigt vatten.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattenyta
Vattenyta
Sjöar
Sjöar
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Myrtales (myrtenordningen), Familj Lythraceae (fackelblomsväxter), Släkte Trapa (sjönötter), Art Trapa natans L. - sjönöt Synonymer

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Senast är den känd från sjön Immeln i nordöstra Skåne. Här observerades den senast 1916 i två exemplar. Under 1800-talet gjordes även ett fynd i en närliggande sjö. Fram till 1700-talets slut fanns sjönöten i ett flertal sjöar inom Viråns vattensystem i östra Småland. De sista förekomsterna försvann troligen bland annat på grund av insamling. Postglaciala fruktfynd visar att arten tidigare har varit spridd upp emot Dalälven. Dess succesiva försvinnandet i landet anses ha ett samband med klimatförändringar efter bronsålderns värmetid. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1915.
Konventioner Bernkonventionens bilaga I
Sjönöt är en ettårig vattenväxt med rötter fäst i dyiga bottnar. Den enkla stjälken kan bli drygt meterlång och har under vattenytan smala, snart avfallande blad. I stjälktoppen bildas en rosett av flytande blad med 2–3,5 cm lång rombisk skiva med tandad ytterkant. Bladskaften blir uppemot 15 cm långa och är ansvällda vid mitten, vilket bidrar till flytförmågan. Blommorna är små och utgår ensamma från vecken av flytbladen. Foder, krona och ståndare är vardera fyra, medan pistillen är tvåtalig. Från denna bildas en ca 5 cm bred nöt med kraftigt skal och ofta fyra spetsiga horn. Nötens storlek, antalet horn och dessas form kan växla mellan olika populationer.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för sjönöt

Länsvis förekomst och status för sjönöt baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för sjönöt

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Sjönöten är utdöd som vildväxande i Sverige. Senast är den känd från Ranviken i sjön Immeln i nordöstra Skåne. Här observerades den senast 1916 i två exemplar. Trots omfattande eftersök har den aldrig återfunnits. Under 1800-talet gjordes även ett fynd i en närliggande sjö i Skåne. Fram till 1700-talets slut fanns sjönöten i ett flertal sjöar inom Viråns vattensystem i östra Småland. Postglaciala fruktfynd visar att sjönöten varit spridd i Sverige upp emot Dalälven med utposter i Jämtland. Dess successiva försvinnande i landet anses äga samband med klimatförsämringen efter bronsålderns värmetid. I Immeln upptäcktes den 1871, då förhållandevis talrik om än inom ett begränsat område. Strax före 1800-talets slut inträffade en förändring och antalet exemplar reducerades sedan raskt. Starkt bidragande orsaker till detta var dels notdragning dels ett omfattande insamlande av herbarieexemplar. Den rara växten hade ett högt poängvärde i Lunds Botaniska förenings växtbyte. Det sägs att sjönöten blev ”utslagen på poäng”. En person insamlade till växtbytet 1876 inte mindre än 103 exemplar. Att en ettårig växt med frukter med kortvarig grobarhet inte tål en sådan beskattning är uppenbart. Växten har inga recenta förekomster i övriga Norden. Sjönöten visar starkt vikande tendenser i övriga Europa, där den i flera länder betraktas som utdöende, närmast förekommer den i östra Polen och östra Lettland.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Myrtales - myrtenordningen 
 • Familj
  Lythraceae - fackelblomsväxter 
 • Släkte
  Trapa - sjönötter 
 • Art
  Trapa natansL. - sjönöt

I Immeln växte sjönöten på måttligt djupt vatten, ca 1 m. Den uppges trivas med ett näringsrikt men kalkfattigt vatten.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Vattenyta, Sjöar

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)


Påverkan
 • Jakt/insamling (Stor negativ effekt)
Sjönöten fredades på sin växtplats 1905, den första växtfridlysningen i Sverige. Växtplatsen belades också med tillträdesförbud. Resultatet framgår ovan och fridlysningen upphävdes 1917.
Sjönöten är förhållandevis lättodlad och återutplanteringsförsök har gjorts på flera platser. Autentiskt svenskt material finns dock ej kvar, utan odling har skett med importerade frukter. I sydligare områden odlas ibland sjönöten för de ätliga näringsrika frukterna. Utländska namn – NO: Vassnøtt, DK: Hornnød, GB: Water Chestnut.

Digerfeldt, G. 1966. Utvecklingshistoriska och limnologiska observationer i Ranviken av sjön Immeln. Bot. Not. 119: 216–232.

Gertz, O. 1925. Sjönöten (Trapa natans L.). Skånes Natur 1925: 15–30.

Malmström, C. 1920. Trapa natans L. i Sverige. Svensk Bot. Tidskr. 14: 39–81.

Nilsson, Ö. & Gustafsson, L-Å. 1977. Projekt Linné rapporterar 29–48. Svensk Bot. Tidskr. 71: 3–22.

Rühling, Å. 1997. Floran i Oskarshamns kommun. SBF-förlaget. Lund.

Sterner, R. 1922. The continental element in the flora of south Sweden. Geografiska Annaler 1922: 221–444.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Örjan Nilsson 1995. ©ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Myrtales - myrtenordningen 
 • Familj
  Lythraceae - fackelblomsväxter 
 • Släkte
  Trapa - sjönötter 
 • Art
  Trapa natans, L. - sjönöt
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Örjan Nilsson 1995. ©ArtDatabanken, SLU 2006.