Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sjönajas

Organismgrupp Kärlväxter Najas flexilis
Sjönajas Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Sjönajas (äldre benämning, sjösärv) är en 10–30 cm hög annuell, bottenfast vattenväxt. Den är sambyggare, hanblommorna består av en enda ståndare med en enrummig knapp. Honblommorna består av en pistill med grenigt märke och en kalk med fyra olika långa, spetsiga flikar. Stjälken är 0,5 mm tjock och slät. Bladen är raka och böjliga samt smalt jämnbreda och fint borsttandade med 25–30 encelliga, bruna tänder. Bladen som sitter parvis, är 10–30 mm långa och <1 mm breda med snedskurna, tandade slidor. Den blommar under sensommaren. Nöten är 2–3 mm x 0,9 mm, slät och brunglänsande och på ena sidan otydligt kölad. De övriga Najas-arterna som förekommer i Norden skiljer sig från sjönajas både i utseende och i utbredning. Havsnajas N. marina, som är en kosmopolit, finns i Sverige endast längs Östersjökusten och i några sjöar på Gotland och i Uppland, men förekommer i andra delar av världen främst i sötvatten. Havsnajas är större och grövre än sjönajas och är tvåbyggare. Spädnajas N. tenuissima är mycket späd och växer i liknande miljöer som sjönajas, men är än mer sällsynt och känd endast från ett 10-tal platser i världen, däribland Finland.
Utbredning
Länsvis förekomst för sjönajas Observationer i Sverige för sjönajas
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Sjönajas finns idag på tre lokaler; Skåne (Hammarsjön, funnen 1996), Södermanland (Södra Kärrlången, funnen 1970) samt Småland (S. Vixen, funnen 2005). I Södra Kärrlången eftersöktes sjönajas förgäves under många år (efter 1991), men under inventeringar i sjön 2005 blev den återfunnen. I Hammarsjön var den vid undersökningar sommaren 2006 riklig. På 1970-talet hittades sjönajas i ytterligare en sjö i Södermanland, men idag är denna sjö helt igenväxt. Under de senaste 100 åren har sjönajas hittats på flera lokaler där den senare verkar ha försvunnit: Västra Sorrödsjön, Finjasjön och Ringsjöarna i Skåne, Bysjön i Småland, Hökälla vid Göteborg samt Hederviken i Uppland. I Danmark anses sjönajas vara utgången från två sina tre kända lokaler och endast ett fåtal sentida fynd har gjorts i Norge och Finland. Även i övriga Nordeuropa finns endast ett fåtal moderna fynd, men sjönajas är däremot relativt vanlig i Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(i,ii,iii,iv,v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Känd från 4 sjöar, en i Skåne, två i Småland och en i Södermanland. Lokalerna i Småland nyupptäckta 2006 (Jönköpings län) och 2014 (Kronobergs län). Sjönajas växer på mjuka och dyiga bottnar i måttligt näringsrika sjöar. Växten är ettårig, flukturerar starkt. Hotas av exploatering av strand- eller vattenområde, ökad eutrofering, försurning, konkurrens från andra snabb- och tätväxande arter. Ett åtgärdsprogram finns för att gynna arten, och den ingår i art- och habitatdirektivets bilagor 2 och 4. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 4. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 9256 (8752-9256) km² och förekomstarean (AOO) till 24 (16-32) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,ii,iii,iv,v)c(iv)).
Ekologi
Sjönajas är en späd, vårgroende, ettårig växt som lever hela sin livscykel under vattenytan och som föredrar att växa på mjukbottnar i rena, mesotrofa sjöar. Den växer oftast på 1–3 meters djup. Växter förekommer ofta med Potamogeton-arter, däribland den sällsynta styvnaten P. rutilus. Sjönajas har länge ansett som en värmetidsrelikt, men detta kan endast vara en delförklaring till dess sällsynthet. Andra förklaringar är att den sprids genom sjöfågel och behöver specifika omständigheter för att gro.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sjöar
Sjöar
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Liliopsida (enhjärtbladiga blomväxter), Ordning Alismatales (svaltingordningen), Familj Hydrocharitaceae (dybladsväxter), Släkte Najas (najasar), Art Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W. L. E. Schmidt - sjönajas Synonymer Sjösärv

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(i,ii,iii,iv,v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Känd från 4 sjöar, en i Skåne, två i Småland och en i Södermanland. Lokalerna i Småland nyupptäckta 2006 (Jönköpings län) och 2014 (Kronobergs län). Sjönajas växer på mjuka och dyiga bottnar i måttligt näringsrika sjöar. Växten är ettårig, flukturerar starkt. Hotas av exploatering av strand- eller vattenområde, ökad eutrofering, försurning, konkurrens från andra snabb- och tätväxande arter. Ett åtgärdsprogram finns för att gynna arten, och den ingår i art- och habitatdirektivets bilagor 2 och 4. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 4. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 9256 (8752-9256) km² och förekomstarean (AOO) till 24 (16-32) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,ii,iii,iv,v)c(iv)).
Konventioner Habitatdirektivets bilaga 2, Habitatdirektivets bilaga 4, Bernkonventionens bilaga I
Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 7. Bestämmelsen gäller hela landet
Åtgärdsprogram Avslutat
Sjönajas (äldre benämning, sjösärv) är en 10–30 cm hög annuell, bottenfast vattenväxt. Den är sambyggare, hanblommorna består av en enda ståndare med en enrummig knapp. Honblommorna består av en pistill med grenigt märke och en kalk med fyra olika långa, spetsiga flikar. Stjälken är 0,5 mm tjock och slät. Bladen är raka och böjliga samt smalt jämnbreda och fint borsttandade med 25–30 encelliga, bruna tänder. Bladen som sitter parvis, är 10–30 mm långa och <1 mm breda med snedskurna, tandade slidor. Den blommar under sensommaren. Nöten är 2–3 mm x 0,9 mm, slät och brunglänsande och på ena sidan otydligt kölad. De övriga Najas-arterna som förekommer i Norden skiljer sig från sjönajas både i utseende och i utbredning. Havsnajas N. marina, som är en kosmopolit, finns i Sverige endast längs Östersjökusten och i några sjöar på Gotland och i Uppland, men förekommer i andra delar av världen främst i sötvatten. Havsnajas är större och grövre än sjönajas och är tvåbyggare. Spädnajas N. tenuissima är mycket späd och växer i liknande miljöer som sjönajas, men är än mer sällsynt och känd endast från ett 10-tal platser i världen, däribland Finland.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för sjönajas

Länsvis förekomst och status för sjönajas baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för sjönajas

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Sjönajas finns idag på tre lokaler; Skåne (Hammarsjön, funnen 1996), Södermanland (Södra Kärrlången, funnen 1970) samt Småland (S. Vixen, funnen 2005). I Södra Kärrlången eftersöktes sjönajas förgäves under många år (efter 1991), men under inventeringar i sjön 2005 blev den återfunnen. I Hammarsjön var den vid undersökningar sommaren 2006 riklig. På 1970-talet hittades sjönajas i ytterligare en sjö i Södermanland, men idag är denna sjö helt igenväxt. Under de senaste 100 åren har sjönajas hittats på flera lokaler där den senare verkar ha försvunnit: Västra Sorrödsjön, Finjasjön och Ringsjöarna i Skåne, Bysjön i Småland, Hökälla vid Göteborg samt Hederviken i Uppland. I Danmark anses sjönajas vara utgången från två sina tre kända lokaler och endast ett fåtal sentida fynd har gjorts i Norge och Finland. Även i övriga Nordeuropa finns endast ett fåtal moderna fynd, men sjönajas är däremot relativt vanlig i Nordamerika.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Alismatales - svaltingordningen 
 • Familj
  Hydrocharitaceae - dybladsväxter 
 • Släkte
  Najas - najasar 
 • Art
  Najas flexilis(Willd.) Rostk. & W. L. E. Schmidt - sjönajas
  Synonymer
  Sjösärv

Sjönajas är en späd, vårgroende, ettårig växt som lever hela sin livscykel under vattenytan och som föredrar att växa på mjukbottnar i rena, mesotrofa sjöar. Den växer oftast på 1–3 meters djup. Växter förekommer ofta med Potamogeton-arter, däribland den sällsynta styvnaten P. rutilus. Sjönajas har länge ansett som en värmetidsrelikt, men detta kan endast vara en delförklaring till dess sällsynthet. Andra förklaringar är att den sprids genom sjöfågel och behöver specifika omständigheter för att gro.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Sjöar

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Vatten (Viktig)
Sjönajas hotas av flertal miljöfaktorer som eutrofiering, försurning, konkurrens och ökad exponering, men dess sällsynthet, även under historisk tid utgör i sig ett hot.

Påverkan
 • Vattengrumling (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Samtliga sjöar sjönajas är känd från idag ingår i det europeiska nätverket Natura 2000 och bevarandeplanerna för respektive område ska ta särskild hänsyn till sjönajasen långsiktiga överlevnad. Vattenvårdande insatser som minskar tillförseln av näringsämnen och minskar humushalten i vattnet måste beaktas särskilt. Ett åtgärdsprogram för sjönajas ska upprättas och det kommer att ge förslag på lämpliga åtgärder. Arten övervakas av floraväktare.

Åtgärdsprogram Avslutat
Sjönajas är fridlyst. Sjönajas omfattas av EU´s habitatdirektiv bilaga 2 vilket innebär att arten ska skyddas i nätverket Natura 2000. Utländska namn – NO: Mjukt havfrugras, DK: Liden Najade, FI: Notkeanäkinruoho, GB: Slender Naiad.

Andersson, G. 1896. Svenska växtvärldens historia, 2:a upplagan. Från Stockholms högskolas populära föreläsningar P.A. Nordstedt & Söners förlag. Stockholm.

Backman, A.L. 1948. Najas flexilis in Europa während der Quartärzeit. Acta Bot. Fenn. 43.

Carlsson, M. & Apelqvist, M. 2005. Sjönajas – nytt fynd i Småland. Svensk Bot. Tidskr. 99: 336–337.

Clemedson, C-J. 1973. Najas flexilis funnen i Södermanland. Svensk Bot. Tidskr. 67: 303–307.

Clemedson, C-J. 1975. Ytterligare en lokal för Najas flexilis i Mariefredstrakten. Svensk Bot. Tidskr. 69: 439–440.

Ekman, J., Frostberg, K. & Svenson, A, 2005. Floraväkteriet i Sörmland och Uppland fram t.o.m. 2004. Daphne 16: 3–111.

Fægri, K. 1960. Maps of Distribution of Norwegian Plants. I. Costal Plants. Universitet i Bergen Skrifter Nr. 26.

Jacobson, A. 2005. Sjönajas återfunnen i Södra Kärrlången. Svensk Bot. Tidskr. 99: 332–336.

Lillieroth, S. 1943. Om den recenta utbredningen av Najas flexilis och Potamogeton rutilus i Skåne. Bot. Not. 96: 151–154.

Lindberg, H. 1899. De i Finland förekommande arterna af slägtet Najas. Meddel. Soc. Fauna et Flora Fenn. 25.

Løjtnant, B. & Worsøe, E. 1993. Status over den danske flora 1993. G.E.C. Gads Forlag, Kopenhagen.

Mattiasson, G. 2004. Skånska kärlväxter i Natura 2000. Länsstyrelsen i Skåne län. Milberg, P. & Martinsson, K. 1992. Ett 1800-tals fynd av sjönajas, Najas flexilis, från norra Småland. Svensk Bot. Tidskr. 86: 7–8.

Moeslund, B. & Schou, J. C. 1993. Noter om danske vandplanter. 1. Liden Najade (Najas flexilis) - stadig i Danmark. URT 17: 99–102.

Nilsson, N. H. 1881. Najas flexilis (Willd.) Rosk. & Schmidt och dess förekomst i Sverige. Bot. Not 34: 137–147.

Olsson, K.-A. 2000. Hammarsjön – Dykungens sjö. Svensk Bot. Tidskr. 94: 71–80.

Olsson, K.-A. 2005. Sjönajas i Hammarsjön. Svensk Bot. Tidskr. 99: 338.

Pedersen, A. 1976. Najadaceernes, Potamogetonaceernes, Ruppiaceernes, Zannicheliaceernes og Zosteraceernes udbredelse i Danmark. Bot. Tidsskr. 70: 203–262.

Rydberg, H & Wanntorp, H.-E. 2001. Sörmlands Flora. Botaniska Sällskapet i Stockholm.

Ryde, U. 1996. Najas flexilis, sjönajas, åter i Skåne. Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 1996 (3): 3–5.

Sandegren, R. 1920. Najas flexilis i Fennoskandia under postglacialtiden. Svensk Bot. Tidskr. 14: 147–167.

Sandegren, R. 1941. Om den forna och nutida förekomsten av Najas flexilis i Sverige. Bot. Not. 94: 59–64.

Sernander, R. 1910. Sjön Hedervikens vegetation och utvecklingshistoria. Svensk Bot. Tidskr. 4: 58–78.

Uotila, P. 1997. Notkeanäkinruoho – Sjönajas. I. Ryttäri, T. & Kettunen, T. (red.) Uhanalaiset Kasvimme. Helsingfors.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Åsa Eriksson 1995. Rev. Mora Aronsson 1997, Margareta Edqvist 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Alismatales - svaltingordningen 
 • Familj
  Hydrocharitaceae - dybladsväxter 
 • Släkte
  Najas - najasar 
 • Art
  Najas flexilis, (Willd.) Rostk. & W. L. E. Schmidt - sjönajas
  Synonymer
  Sjösärv
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Åsa Eriksson 1995. Rev. Mora Aronsson 1997, Margareta Edqvist 2006.