Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sjuarmad sprödstjärna

Organismgrupp Tagghudingar, Sjöstjärnor Luidia ciliaris
Sjuarmad sprödstjärna Tagghudingar, Sjöstjärnor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Den enda skandinaviska sjöstjärnan som vanligtvis har sju armar. Den har bara en rad marginalplattor längs armarnas sidor och långa, tydliga marginaltaggar runt kroppen.
Diameter upp till 40 cm. Kroppen har så gott som alltid sju armar, men enstaka exemplar har sex eller åtta armar. Skivan är påfallande liten i förhållande till armarnas längd. Armarna är mer jämnbreda än hos femarmad sprödstjärna Luidia sarsii och blir tydligt tillspetsade först nära spetsarna. Arten har en vackert rödaktig, orangebrun eller ibland något mer gulaktig färg på översidan, ofta med ljusare armspetsar, medan undersidan är enhetligt ljus. Eftersom armarna är mycket bräckliga kan en eller flera ofta vara förlorade men under utväxt. Paxiller sitter arrangerade i två rader runt hela sjöstjärnan, och hos större individer kan man se en regelbundenhet där tre yttre paxiller sitter omlott med två inre paxiller. Ytterligare paxiller förekommer oregelbundet spridda på översidan.
Utbredning
Länsvis förekomst för sjuarmad sprödstjärna Observationer i Sverige för sjuarmad sprödstjärna
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Sjuarmad sprödstjärna förekommer längs Bohusläns och Norges kuster, i Shetland-Färö-kanalen och kring Storbritannien. Vidare förekommer den söderut till Kanarieöarna, Azorerna och Medelhavet inkl. Adriatiska havet samt vid Kap Verdeöarna. I Bohuslän tycks den bara hålla till i ytterskärgården och är sällsynt även där.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Luidia ciliaris är den enda sjöstjärnan i skandinaviska vatten som har sju armar. Enstaka exemplar med sex eller åtta armar kan dock förekomma. Armarna, som är mer jämnbreda än hos släktingen Luidia sarsi, är bräckliga och ofta är en eller flera stadda i regeneration. Arten har en vackert rödaktig, orangebrun eller ibland något mer gulaktig färg på översidan. L. ciliaris lever på ca 25-150 meters djup, på grövre sandbottnar samt i någon mån på hårdbottnar. Den är nattaktiv, och livnär sig mest av ormstjärnor. Arten förekommer i Norge, i kanalen mellan Shetland- och Färöarna samt kring Storbritannien. Den förekommer vidare söderut till Kanarieöarna, Azorerna, Medelhavet och Kap Verdeöarna. I svenska vatten är arten bara känd från Bohusläns ytterskärgård, där den observerats två gånger. Det faktum att den är nattaktiv samt lever nedgrävd gör att den är lätt att missa, och trots att mycket inventeringsarbete gjorts i lämpliga miljöer så kan den vara förbisedd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Sjuarmad sprödstjärna lever på 25-150 meters djup (undantagsvis så grunt som 4 m och så djupt som 400 m). Den livnär sig mest av ormstjärnor, framför allt arten taggormstjärna Ophiothrix fragilis, men också av andra ormstjärnor samt i viss mån även sjögurkor, sjöborrar i familjen Spatangidae och vanlig sjöstjärna Asterias rubens. Arten håller till på grövre sandbottnar och i någon mån även på hårdbottnar. I Storbritannien fortplantar den sig sommartid och har pelagiska larver av samma typ som femarmad sprödstjärna Luidia sarsii men bara ca 7 mm långa och med liklånga medianutskott. Arten anses ha en maximal livslängd på fyra år. Den är framför allt nattaktiv.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Levande djur
Levande djur
· ormstjärnor
· ormstjärnor
· sjögurkor
· sjögurkor
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Asteroidea (sjöstjärnor), Ordning Paxillosida, Familj Luidiidae (sprödsjöstjärnor), Släkte Luidia, Art Luidia ciliaris (Philippi, 1837) - sjuarmad sprödstjärna Synonymer Asterias ciliaris Philippi, 1837, Luidia fragilissima Forbes, 1839, Asterias imperati Delle Chiaje, 1841

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Luidia ciliaris är den enda sjöstjärnan i skandinaviska vatten som har sju armar. Enstaka exemplar med sex eller åtta armar kan dock förekomma. Armarna, som är mer jämnbreda än hos släktingen Luidia sarsi, är bräckliga och ofta är en eller flera stadda i regeneration. Arten har en vackert rödaktig, orangebrun eller ibland något mer gulaktig färg på översidan. L. ciliaris lever på ca 25-150 meters djup, på grövre sandbottnar samt i någon mån på hårdbottnar. Den är nattaktiv, och livnär sig mest av ormstjärnor. Arten förekommer i Norge, i kanalen mellan Shetland- och Färöarna samt kring Storbritannien. Den förekommer vidare söderut till Kanarieöarna, Azorerna, Medelhavet och Kap Verdeöarna. I svenska vatten är arten bara känd från Bohusläns ytterskärgård, där den observerats två gånger. Det faktum att den är nattaktiv samt lever nedgrävd gör att den är lätt att missa, och trots att mycket inventeringsarbete gjorts i lämpliga miljöer så kan den vara förbisedd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Den enda skandinaviska sjöstjärnan som vanligtvis har sju armar. Den har bara en rad marginalplattor längs armarnas sidor och långa, tydliga marginaltaggar runt kroppen.
Diameter upp till 40 cm. Kroppen har så gott som alltid sju armar, men enstaka exemplar har sex eller åtta armar. Skivan är påfallande liten i förhållande till armarnas längd. Armarna är mer jämnbreda än hos femarmad sprödstjärna Luidia sarsii och blir tydligt tillspetsade först nära spetsarna. Arten har en vackert rödaktig, orangebrun eller ibland något mer gulaktig färg på översidan, ofta med ljusare armspetsar, medan undersidan är enhetligt ljus. Eftersom armarna är mycket bräckliga kan en eller flera ofta vara förlorade men under utväxt. Paxiller sitter arrangerade i två rader runt hela sjöstjärnan, och hos större individer kan man se en regelbundenhet där tre yttre paxiller sitter omlott med två inre paxiller. Ytterligare paxiller förekommer oregelbundet spridda på översidan.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för sjuarmad sprödstjärna

Länsvis förekomst och status för sjuarmad sprödstjärna baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för sjuarmad sprödstjärna

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Sjuarmad sprödstjärna förekommer längs Bohusläns och Norges kuster, i Shetland-Färö-kanalen och kring Storbritannien. Vidare förekommer den söderut till Kanarieöarna, Azorerna och Medelhavet inkl. Adriatiska havet samt vid Kap Verdeöarna. I Bohuslän tycks den bara hålla till i ytterskärgården och är sällsynt även där.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Echinodermata - tagghudingar 
 • Överklass
  Asterozoa - asterozoer 
 • Klass
  Asteroidea - sjöstjärnor 
 • Ordning
  Paxillosida  
 • Familj
  Luidiidae - sprödsjöstjärnor 
 • Släkte
  Luidia  
 • Art
  Luidia ciliaris(Philippi, 1837) - sjuarmad sprödstjärna
  Synonymer
  Asterias ciliaris Philippi, 1837
  Luidia fragilissima Forbes, 1839
  Asterias imperati Delle Chiaje, 1841

Sjuarmad sprödstjärna lever på 25-150 meters djup (undantagsvis så grunt som 4 m och så djupt som 400 m). Den livnär sig mest av ormstjärnor, framför allt arten taggormstjärna Ophiothrix fragilis, men också av andra ormstjärnor samt i viss mån även sjögurkor, sjöborrar i familjen Spatangidae och vanlig sjöstjärna Asterias rubens. Arten håller till på grövre sandbottnar och i någon mån även på hårdbottnar. I Storbritannien fortplantar den sig sommartid och har pelagiska larver av samma typ som femarmad sprödstjärna Luidia sarsii men bara ca 7 mm långa och med liklånga medianutskott. Arten anses ha en maximal livslängd på fyra år. Den är framför allt nattaktiv.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· ormstjärnor - Ophiuroidea (Viktig)
· sjögurkor - Holothuroidea (Har betydelse)
Artens habitat är utsatt för kraftig sedimentation till följd av övergödning, trålning och muddring.

Påverkan
 • Fiske (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
Det är viktigt att miljömålsarbetet med att minska tillförseln av näringsämnen till havet fortsätter och intensifieras. I övrigt är det svårt att föreslå specifika åtgärder eftersom kunskapen om artens utbredning och status är så bristfällig.
Namngivning: Luidia ciliaris (Philippi, 1837). Originalbeskrivning: Asterias ciliaris. Archive für Naturgeschichte 3: 193-194. Synonymer: Luidia fragilissima Forbes, 1839; Asterias imperati Delle Chiaje, 1841.
Etymologi: ciliaris = försedd med cilier eller fransar; cilium (lat.) = cilie, ögonlock, ögonfrans, hår i ögonfransen; suffixet -aris (lat.). Syftar på att armarnas taggkam kan erinra om en ögonfrans.
Uttal: [Luídia siliáris]

Hansson, H.G. 1998. Sydskandinaviska marina flercelliga evertebrater. Utgåva 2. Länsstyrelsen Västra Götaland, 1998:4 Mortensen, T. 1927. Handbook of the Echinoderms of the British Isles. Clarendon Press, Oxford.

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Tagghudingar-svalgsträngsdjur. Echinodermata-Hemichordata. 2013. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Malin Strand, Hans G. Hansson & Tomas Cedhagen 2013 (kännetecken, ekologi, utbredning). Hans G. Hansson 2005 (naturvårdsinformation).

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Echinodermata - tagghudingar 
 • Överklass
  Asterozoa - asterozoer 
 • Klass
  Asteroidea - sjöstjärnor 
 • Ordning
  Paxillosida  
 • Familj
  Luidiidae - sprödsjöstjärnor 
 • Släkte
  Luidia  
 • Art
  Luidia ciliaris, (Philippi, 1837) - sjuarmad sprödstjärna
  Synonymer
  Asterias ciliaris Philippi, 1837
  Luidia fragilissima Forbes, 1839
  Asterias imperati Delle Chiaje, 1841
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Malin Strand, Hans G. Hansson & Tomas Cedhagen 2013 (kännetecken, ekologi, utbredning). Hans G. Hansson 2005 (naturvårdsinformation).