Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  skäggvaxskivling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Hygrophorus inocybiformis
Skäggvaxskivling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Skäggvaxskivling är en relativt liten och oansenlig vaxskivling, som påminner om den vanliga olivvaxskivlingen. Hatten har ungefär samma färg som den men är flammigt fibrillös eller tilltryckt fjällig och helt torr. Lamellerna är kort nedlöpande och gråtonade. Foten är vit men har gråbruna fibrer som rester av det brustna velumet. Den torra hatten gör att arten ovanifrån kanske också kan tas för en trådskivling Inocybe. Svampen är luktlös.
Utbredning
Länsvis förekomst för skäggvaxskivling Observationer i Sverige för skäggvaxskivling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En boreal barrskogsart, med dåligt känd utbredning och frekvens. Hittills är den endast funnen på ett 20-tal lokaler i Dalarna och Norrland. Några av fynden har gjorts i fjällnära urskogar. Kanske kan den i dessa vara något vanligare än vad som hittills är känt, eftersom de stora, nordliga barrskogarna bara i liten utsträckning besökts av mykologer. Den finns också i Norge och Finland, där fynd även har gjorts i de södra delarna och den finns nu på båda ländernas rödlistor. Den saknas veterligen längre söderut i Europa. Arten är först beskriven från USA och uppges där förekomma sparsamt i Kalifornien och Idaho.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Bildar mykorrhiza med gran i äldre ängs- och blåbärsgranskog på kalkrik mark. Anonym och sannolikt en förbisedd art men tycks inte förekomma i yngre skogar. Total population i landet bedöms ha minskat och att fortgående att minska, huvudsakligen p.g.a. kalavverkning av äldre kalkbarrskog som inte tidigare utsatts för slutavverkning. Antalet reproduktiva individer skattas till 10000 (400-20000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (500). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 500 (20-1000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (96-1000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. (A2c+3c+4c).
Ekologi
Skäggvaxskivling växer i gamla, föga kulturpåverkade granskogar av blåbärstyp. Sannolikt är den beroende av en lång trädkontinuitet.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gran
· gran
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Hygrophoraceae, Släkte Hygrophorus (skogsvaxskivlingar), Art Hygrophorus inocybiformis A.H.Sm. - skäggvaxskivling Synonymer skäggvaxing

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med gran i äldre ängs- och blåbärsgranskog på kalkrik mark. Anonym och sannolikt en förbisedd art men tycks inte förekomma i yngre skogar. Total population i landet bedöms ha minskat och att fortgående att minska, huvudsakligen p.g.a. kalavverkning av äldre kalkbarrskog som inte tidigare utsatts för slutavverkning. Antalet reproduktiva individer skattas till 10000 (400-20000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (500). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 500 (20-1000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (96-1000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. (A2c+3c+4c).
Skäggvaxskivling är en relativt liten och oansenlig vaxskivling, som påminner om den vanliga olivvaxskivlingen. Hatten har ungefär samma färg som den men är flammigt fibrillös eller tilltryckt fjällig och helt torr. Lamellerna är kort nedlöpande och gråtonade. Foten är vit men har gråbruna fibrer som rester av det brustna velumet. Den torra hatten gör att arten ovanifrån kanske också kan tas för en trådskivling Inocybe. Svampen är luktlös.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för skäggvaxskivling

Länsvis förekomst och status för skäggvaxskivling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för skäggvaxskivling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En boreal barrskogsart, med dåligt känd utbredning och frekvens. Hittills är den endast funnen på ett 20-tal lokaler i Dalarna och Norrland. Några av fynden har gjorts i fjällnära urskogar. Kanske kan den i dessa vara något vanligare än vad som hittills är känt, eftersom de stora, nordliga barrskogarna bara i liten utsträckning besökts av mykologer. Den finns också i Norge och Finland, där fynd även har gjorts i de södra delarna och den finns nu på båda ländernas rödlistor. Den saknas veterligen längre söderut i Europa. Arten är först beskriven från USA och uppges där förekomma sparsamt i Kalifornien och Idaho.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Hygrophoraceae  
 • Underfamilj
  Hygrophoroideae  
 • Släkte
  Hygrophorus - skogsvaxskivlingar 
 • Art
  Hygrophorus inocybiformisA.H.Sm. - skäggvaxskivling
  Synonymer
  skäggvaxing

Skäggvaxskivling växer i gamla, föga kulturpåverkade granskogar av blåbärstyp. Sannolikt är den beroende av en lång trädkontinuitet.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
De gamla, orörda skogarnas tillbakagång innebär att arten missgynnas. Många växtplatser riskerar att utplånas av skogsbruksåtgärder. Troligen har även skogsgödsling en negativ effekt.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
På lokaler med känd förekomst bör avverkning helt undvikas eller bedrivas i form av plockhuggning eller blädning. Arten bör eftersökas i äldre barrskog i Norrland.
Utländska namn – NO: Mørkfibret vokssopp, FI: Helavahakas.

Hesler, L.R. & Smith A.H. 1963. North American species of Hygrophorus.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Hygrophoraceae  
 • Underfamilj
  Hygrophoroideae  
 • Släkte
  Hygrophorus - skogsvaxskivlingar 
 • Art
  Hygrophorus inocybiformis, A.H.Sm. - skäggvaxskivling
  Synonymer
  skäggvaxing
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.