Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  skär fingersvamp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Clavaria incarnata
Skär fingersvamp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Fruktkropparna hos denna fingersvamp är ogrenade och växer ensamma eller i små grupper. De är ljust rosa till köttfärgade, 2–5 cm höga, bräckliga samt spolformade till plattade. Söljor finns vid basidbaserna men ej på hyferna. Sporerna är släta och ellipsoida. Den kan förväxlas med rosenfingersvamp (Clavaria rosea) som dock saknar söljor vid basidbasen, samt har en mer intensivt rosa färg.
Utbredning
Länsvis förekomst för skär fingersvamp Observationer i Sverige för skär fingersvamp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Denna art är sällsynt i Sverige, och är funnen på Öland samt i Västergötland, Dalsland och Uppland. 50 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 1 000. Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 15 % över de senaste 20 åren, p.g.a. upphörande hävd, skogsplantering eller användning av gödning i naturliga fodermarker. I Norden i övrigt är den känd från ett fåtal lokaler i Danmark och Norge. Den är även funnen i några andra europeiska länder samt i Indien, men tycks överallt vara ovanlig.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2c+3c+4c; C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Levnadssätt okänt. Förekommer på kalkrik, relativt torr mark, bland gräs i naturbetesmark och i ädellövskog. Total population i landet bedöms ha minskat och forsätter att minska p.g.a. upphörande hävd, skogsplantering eller förändringar i näringsstatus i naturliga fodermarker. Antalet reproduktiva individer skattas till 12500 (1250-25000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (250). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 250 (25-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (132-2000) km². Populationen minskar med mer än 5% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (A2c+3c+4c; C1+2a(i)).
Ekologi
Skär fingersvamp växer antingen i välhävdade torrängar av ängshavretyp eller på bar jord i rikare lövskog. Arten tycks vara knuten till kalkrika marker. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser på de kända lokalerna. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenteras till uppemot 10 frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Okänt
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Clavariaceae (fingersvampar), Släkte Clavaria (fingersvampar), Art Clavaria incarnata Weinm. - skär fingersvamp Synonymer Clavaria stellifera J.Geesink & Bas, Clavaria rosea var. subglobosa Corner

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2c+3c+4c; C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Levnadssätt okänt. Förekommer på kalkrik, relativt torr mark, bland gräs i naturbetesmark och i ädellövskog. Total population i landet bedöms ha minskat och forsätter att minska p.g.a. upphörande hävd, skogsplantering eller förändringar i näringsstatus i naturliga fodermarker. Antalet reproduktiva individer skattas till 12500 (1250-25000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (250). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 250 (25-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (132-2000) km². Populationen minskar med mer än 5% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (A2c+3c+4c; C1+2a(i)).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Fruktkropparna hos denna fingersvamp är ogrenade och växer ensamma eller i små grupper. De är ljust rosa till köttfärgade, 2–5 cm höga, bräckliga samt spolformade till plattade. Söljor finns vid basidbaserna men ej på hyferna. Sporerna är släta och ellipsoida. Den kan förväxlas med rosenfingersvamp (Clavaria rosea) som dock saknar söljor vid basidbasen, samt har en mer intensivt rosa färg.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för skär fingersvamp

Länsvis förekomst och status för skär fingersvamp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för skär fingersvamp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Denna art är sällsynt i Sverige, och är funnen på Öland samt i Västergötland, Dalsland och Uppland. 50 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 1 000. Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 15 % över de senaste 20 åren, p.g.a. upphörande hävd, skogsplantering eller användning av gödning i naturliga fodermarker. I Norden i övrigt är den känd från ett fåtal lokaler i Danmark och Norge. Den är även funnen i några andra europeiska länder samt i Indien, men tycks överallt vara ovanlig.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Clavariaceae - fingersvampar 
 • Släkte
  Clavaria - fingersvampar 
 • Art
  Clavaria incarnataWeinm. - skär fingersvamp
  Synonymer
  Clavaria stellifera J.Geesink & Bas
  Clavaria rosea var. subglobosa Corner

Skär fingersvamp växer antingen i välhävdade torrängar av ängshavretyp eller på bar jord i rikare lövskog. Arten tycks vara knuten till kalkrika marker. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser på de kända lokalerna. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenteras till uppemot 10 frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.

Ekologisk grupp: Okänt

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog, Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Hoten utgörs av förändringar av naturbetesmarker genom t.ex. upphörande bete, skogsplantering eller användning av gödning. På sikt kan även kvävenedfall från luftföroreningar vara negativt.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
Lokalerna för denna art bör skyddas och hävdas på traditionellt sätt med slåtter eller bete, helst med nötkreatur. Gödsling måste undvikas. Ett bevarande av artens växtplatser innebär oftast ett skydd också av andra hotade arter. Arten gynnas av att alla kvarvarande ogödslade, naturliga gräsmarker bevaras och hävdas på traditionellt sätt Skogsmarker av den typ svampen växer i är ofta artrika och bör undantas från skogsbruk. Om avverkning sker får inte kontinuiteten i trädskiktet brytas.
Utländska namn – DK: Kødrød køllesvamp.

Corner, E.J.H. 1950. A monograph of Clavaria and allied genera. Annals of Botany Memoirs 1.

Corner, E.J.H. 1970. Supplement to "A monograph of Clavaria and allied genera". Nova Hedwigia Beiheft 33.

Nitare J. 2000. Signalarter, indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer. Skogsstyrelsen. Jönköping.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Robert Daun 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Clavariaceae - fingersvampar 
 • Släkte
  Clavaria - fingersvampar 
 • Art
  Clavaria incarnata, Weinm. - skär fingersvamp
  Synonymer
  Clavaria stellifera J.Geesink & Bas
  Clavaria rosea var. subglobosa Corner
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Robert Daun 1997.