Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  skärgårdsplätt

Organismgrupp Alger, Cyanobakterier Nostoc minutum
Skärgårdsplätt Alger, Cyanobakterier

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten har vanligen en mycket liten bål – upp till 10 mm stor, först kulformad, senare utbredd med fast ytskikt. Algtrådarna är smalare än 4 µm och tätt gyttrade. Skidor saknas eller är otydliga. Cellerna är tunnformiga, 2,5–3 µm breda. Heterocysterna är 4–5 µm breda. Vilsporer är ej kända.
Utbredning
Länsvis förekomst för skärgårdsplätt Observationer i Sverige för skärgårdsplätt
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Förutom ett fynd i ett saltvattenakvarium på 1800-talet har arten endast hittats en gång på Runmarö i Stockhoms skärgård och en gång på Amundön i Göteborgsområdet (Häyrén 1956a & b). Geitler (1942) anger att arten är kosmopolitisk.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
Förutom ett fynd i ett saltvattenakvarium på 1800-talet har cyanobakterien Nostoc minutum endast hittats en gång på Runmarö i Stockhoms skärgård och en gång på Amundön i Göteborgsområdet (Häyrén 1956a & b). Arten förekommer framför allt på strandängar och antas vara dåligt eftersökt. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Häyrén (1956a) beskriver växtplatsen på Runmarö som öppna fläckar i en strandäng med krypven och havssälting. Amundö-lokalen utgjordes av en matta på botten i ett bestånd av havssäv. I mattan dominerar kraftigt en steril slangalg (Vauchera), medan förekomsten av Nostoc minutum betecknades som tämligen riklig. Lokalen innehöll också en mindre mängd Aphanothece castagnei och Lyngbya aestuarii. I NV Spanien har arten påträffats under hösten växande på slam i saltkärr med bl.aa strandtåg (Calvo et al. 1999). Fynd har även gjorts i Alaska på klippor med droppande vatten (Tilden 1910). Geitlers (1932) enda ekologiska uppgift är växtplatsen: på fuktig jord, blomkrukor och liknande. Häyrén (1944) har också funnit den på trävirke vid en strand i södra Finland.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Cyanophyceae, Ordning Nostocales, Familj Nostocaceae, Släkte Nostoc (cyanobakterier av släktet Nostoc), Art Nostoc minutum Desm. ex Bornet & Flahault - skärgårdsplätt Synonymer Nostocella minuta (Desmazières) Gaillon

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Förutom ett fynd i ett saltvattenakvarium på 1800-talet har cyanobakterien Nostoc minutum endast hittats en gång på Runmarö i Stockhoms skärgård och en gång på Amundön i Göteborgsområdet (Häyrén 1956a & b). Arten förekommer framför allt på strandängar och antas vara dåligt eftersökt. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Arten har vanligen en mycket liten bål – upp till 10 mm stor, först kulformad, senare utbredd med fast ytskikt. Algtrådarna är smalare än 4 µm och tätt gyttrade. Skidor saknas eller är otydliga. Cellerna är tunnformiga, 2,5–3 µm breda. Heterocysterna är 4–5 µm breda. Vilsporer är ej kända.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för skärgårdsplätt

Länsvis förekomst och status för skärgårdsplätt baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för skärgårdsplätt

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Förutom ett fynd i ett saltvattenakvarium på 1800-talet har arten endast hittats en gång på Runmarö i Stockhoms skärgård och en gång på Amundön i Göteborgsområdet (Häyrén 1956a & b). Geitler (1942) anger att arten är kosmopolitisk.
 • Rike
  Bacteria - eubakterier 
 • Stam
  Cyanobacteria - cyanobakterier 
 • Klass
  Cyanophyceae  
 • Underklass
  Nostocophycidae  
 • Ordning
  Nostocales  
 • Familj
  Nostocaceae  
 • Släkte
  Nostoc - cyanobakterier av släktet Nostoc 
 • Art
  Nostoc minutumDesm. ex Bornet & Flahault - skärgårdsplätt
  Synonymer
  Nostocella minuta (Desmazières) Gaillon

Häyrén (1956a) beskriver växtplatsen på Runmarö som öppna fläckar i en strandäng med krypven och havssälting. Amundö-lokalen utgjordes av en matta på botten i ett bestånd av havssäv. I mattan dominerar kraftigt en steril slangalg (Vauchera), medan förekomsten av Nostoc minutum betecknades som tämligen riklig. Lokalen innehöll också en mindre mängd Aphanothece castagnei och Lyngbya aestuarii. I NV Spanien har arten påträffats under hösten växande på slam i saltkärr med bl.aa strandtåg (Calvo et al. 1999). Fynd har även gjorts i Alaska på klippor med droppande vatten (Tilden 1910). Geitlers (1932) enda ekologiska uppgift är växtplatsen: på fuktig jord, blomkrukor och liknande. Häyrén (1944) har också funnit den på trävirke vid en strand i södra Finland.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper där arten kan förekomma: Sötvatten, Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Havsstrand

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Har betydelse)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
Organogena jordar/sediment (Har betydelse)
Berg/hårdbotten (Har betydelse)
Dött träd (Har betydelse)
En ökad mängd lättillgängligt kväve, kanske tillfört genom högre halt i nederbörden, kan skapa konkurrensnackdelar för arten.
Arten bör eftersökas på lämpliga lokaler och strandängsflorister informeras om arten för att få fler lokaler inventerade.
Elenkin (1938) inkluderade arten i Stratonostoc linckia (Roth) Elenkin. Whitton (2002) anser att arten är dåligt avgränsad och behandlar den inte vidare i den brittiska floran, trots att det finns äldre uppgifter om förekomst. Generellt kan sägas om släktet Nostoc att det enligt flera algologers uppfattning finns fler artbeskrivningar än det finns arter.

Calvo, S., Barbara, I. & Cremades, J. 1999. Benthic Algae of Salt-Marshes (Corrubedo Natural Park, NW Spain. Botanica Marina Vol. 42: 433–353.

Elenkin, A. A. 1938. Monographia algarum cyanophycearum aquidulcium et terrestrium in finibus URSS inventarum. Pars special. 1. Izd. A. N. SSSR, Leningrad.

Geitler, L. 1932. Cyanophyceae (Blaualgen). Rabenhorst’s Kryptogamen-Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, Band XIV. Leipzig. 1196 p. (Reprint 1985).

Geitler, L. 1942.Schizophyta (Klasse Schizophyceae). I: Engler, A., Prantl, K., red., Natürliche Planzenfamilien 1b, Berlin, 232 s.

Häyrén E. 1944. Studier över saprob strandvegetation och flora i några kuststäder i södra Finland. Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk. Finska vetenskaps-societeten. 120 s.

Häyrén, E. 1956a. Über die Algenvegetation des sandigen geolitorals am Meere in Schweden und in Finnland. Svensk Bot. Tidskr. 50: 257–269.

Häyrén, E. 1956b. Alger huvudsakligen från sandig geolitoral på havsstränder i Sverige och Finland.

Memoranda Societas pro Fauna et Flora Fennica 31, 1954 – 1955. Helsingforsiae 1956.

Tilden, J. 1910. Minnesota Algae. The Myxophyceae of North America and Adjacent Regions Including Central America, Greenland, Bermuda, The West Indies and Hawaii. Minneapolis. 328 p. Pls 1–20. Whitton, B 2002. Phylum Cyanophyta (Cyanobacteria), s. 26–122. I: John, D. M., Whithon, B. A. & Brook, A.

J., red., The Freshwater Algal Flora of the British Isles. An Identification Guide to Freshwater and Terrestrial Algae. The Natural History Museum, Cambridge University Press, 702 s.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roland Bengtsson 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Bacteria - eubakterier 
 • Stam
  Cyanobacteria - cyanobakterier 
 • Klass
  Cyanophyceae  
 • Underklass
  Nostocophycidae  
 • Ordning
  Nostocales  
 • Familj
  Nostocaceae  
 • Släkte
  Nostoc - cyanobakterier av släktet Nostoc 
 • Art
  Nostoc minutum, Desm. ex Bornet & Flahault - skärgårdsplätt
  Synonymer
  Nostocella minuta (Desmazières) Gaillon
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roland Bengtsson 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.