Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  skånsk hättemossa

Organismgrupp Mossor Orthotrichum scanicum
Skånsk hättemossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten bildar upp till drygt 1 cm höga tuvor. Bladen är smalt triangulära och ibland något vridna som torra. Bladkanten är plan i övre delen och tillbakaböjd i nedre delen. Vissa bladspetsar kan ha några små tänder. Bladcellerna strax ovanför mitten av bladskivan är tunnväggiga, rundade, 12–14 µm breda och har 1–2 enkla papiller per cell. Arten är samkönad. Kapselskaftet är kort och större delen av kapseln döljs av bladen. Kapseln är som torr och tömd i den övre delen tydligt fårad av 8 kapselränder som är 2–3 celler breda. Klyvöppningarna är insänkta och återfinns i den nedre delen av kapseln. Peristomet består av två tandkransar. Den yttre tandkransen består av 8 papillösa tänder (de kan vara kluvna på äldre kapslar) som är tillbakaböjda i torrt tillstånd. Den inre tandkransen består av 16 långa, svagt papillösa tänder. Locket är välvt och baskerlikt med gulaktig kant. Mössan är stor, blek, veckad, kal eller med enstaka hår och inte papillös. Sporerna är 16–20 µm i diameter. @Skånsk hättemossa kan likna ägghättemossa Ortho­trichum patens, som också har 2 celler breda kapselränder, men den har 8 tänder i den inre tandkransen.
Utbredning
Länsvis förekomst för skånsk hättemossa Observationer i Sverige för skånsk hättemossa
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Arten är mycket sällsynt och har bara påträffats några enstaka gånger i Sverige: i Skåne 1884 och i Dalsland 1923. Den är även rapporterad från Gotland 1954, men kollekten med material från Gotland innehåller endast material av parkhättemossa Orthotrichum pallens och dvärghättemossa O. pumilum; möjligheten finns alltså att arten var felbestämd från början. I Danmark har man gjort ett fynd, likaså i sydligaste Norge och båda är från 1800-talet. I övrigt finns det fynd från framför allt bergtrakter i Centraleuropa, Östeuropa och Sydeuropa samt Nordafrika.
Arten är rödlistad i flera andra europeiska länder (Hodgetts 2015).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Växer på bark av rikbarksträd. Känd från tre lokaler i Sverige men inte sedd sedan 1923. Försök att återfinna arten på samtliga lokaler har gjorts men utan resultat. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1954.
Ekologi
Skånsk hättemossa växer på bark av lövträd. Ett av fynden i Sverige gjordes på poppelbark. I övriga Europa har arten hittats på andra trädslag, t.ex. sälg.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande), Epifyt
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· almar
· almar
· aplar
· aplar
· ask
· ask
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· avenbok
· avenbok
· bok
· bok
· bokar
· bokar
· fläder
· fläder
· hassel
· hassel
· skogsalm
· skogsalm
· skogslönn
· skogslönn
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Orthotrichales, Familj Orthotrichaceae, Släkte Orthotrichum (hättemossor), Art Orthotrichum scanicum Grönvall - skånsk hättemossa Synonymer

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Växer på bark av rikbarksträd. Känd från tre lokaler i Sverige men inte sedd sedan 1923. Försök att återfinna arten på samtliga lokaler har gjorts men utan resultat. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1954.
Global rödlistning LC (2012)
Arten bildar upp till drygt 1 cm höga tuvor. Bladen är smalt triangulära och ibland något vridna som torra. Bladkanten är plan i övre delen och tillbakaböjd i nedre delen. Vissa bladspetsar kan ha några små tänder. Bladcellerna strax ovanför mitten av bladskivan är tunnväggiga, rundade, 12–14 µm breda och har 1–2 enkla papiller per cell. Arten är samkönad. Kapselskaftet är kort och större delen av kapseln döljs av bladen. Kapseln är som torr och tömd i den övre delen tydligt fårad av 8 kapselränder som är 2–3 celler breda. Klyvöppningarna är insänkta och återfinns i den nedre delen av kapseln. Peristomet består av två tandkransar. Den yttre tandkransen består av 8 papillösa tänder (de kan vara kluvna på äldre kapslar) som är tillbakaböjda i torrt tillstånd. Den inre tandkransen består av 16 långa, svagt papillösa tänder. Locket är välvt och baskerlikt med gulaktig kant. Mössan är stor, blek, veckad, kal eller med enstaka hår och inte papillös. Sporerna är 16–20 µm i diameter. @Skånsk hättemossa kan likna ägghättemossa Ortho­trichum patens, som också har 2 celler breda kapselränder, men den har 8 tänder i den inre tandkransen.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för skånsk hättemossa

Länsvis förekomst och status för skånsk hättemossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för skånsk hättemossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är mycket sällsynt och har bara påträffats några enstaka gånger i Sverige: i Skåne 1884 och i Dalsland 1923. Den är även rapporterad från Gotland 1954, men kollekten med material från Gotland innehåller endast material av parkhättemossa Orthotrichum pallens och dvärghättemossa O. pumilum; möjligheten finns alltså att arten var felbestämd från början. I Danmark har man gjort ett fynd, likaså i sydligaste Norge och båda är från 1800-talet. I övrigt finns det fynd från framför allt bergtrakter i Centraleuropa, Östeuropa och Sydeuropa samt Nordafrika.
Arten är rödlistad i flera andra europeiska länder (Hodgetts 2015).
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Orthotrichales  
 • Familj
  Orthotrichaceae  
 • Släkte
  Orthotrichum - hättemossor 
 • Art
  Orthotrichum scanicumGrönvall - skånsk hättemossa

Skånsk hättemossa växer på bark av lövträd. Ett av fynden i Sverige gjordes på poppelbark. I övriga Europa har arten hittats på andra trädslag, t.ex. sälg.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande), Epifyt

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog, Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Triviallövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· almar - Ulmus (Viktig)
· aplar - Malus (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· avenbok - Carpinus betulus (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· bokar - Fagus (Har betydelse)
· fläder - Sambucus nigra (Har betydelse)
· hassel - Corylus avellana (Viktig)
· skogsalm - Ulmus glabra (Viktig)
· skogslönn - Acer platanoides (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Arten påverkas mycket negativt av luftföroreningar. Betydande hot utgör även avverkning av gamla alléer, lövträd på åkerholmar samt decimeringen av almen i södra Sverige genom almsjukan.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Lämpliga värdträd bör sparas i områden med inga eller låga halter luftföroreningar så att skånsk hättemossa kan fortleva, om den skulle finnas kvar eller återkomma. Utsläppen av luftföroreningar måste minska på sikt. Äldre alléer bör sparas i större omfattning. När alléer föryngras bör äldre träd sparas så att de kan utgöra spridningskällor under övergångsperioden.
Hättemossorna är småväxta och ibland svåra att identifiera utan mikroskop. Deras utbredning kan därför delvis vara dåligt känd. Genom äldre litteratur och herbariematerial från framför allt Skåne vet vi ändå med säkerhet att Orthotrichum-arterna var vanligare i början av seklet och troligen även under 1800-talet. Studier av luftföroreningarnas inverkan på mossfloran i England och Holland har visat att Orthotrichum-arterna är bland de mossor som är mest känsliga för SO2; de försvinner vid halter på 40 ppm i luften. Utländska namn - NO: Lundbustehette, DK: Nordisk Furehætte.

Etymologi: scanicus (lat.) = från Skåne; Scania = Skåne.
Uttal: [Ortótrikum skánikum]

KEY FACTS Tufts up to just above 1 cm high. Leaves sometimes slightly curved when dry. Leaf margin plane above, recurved below, entire or slightly papillose at apex. Autoicous. Capsule immersed-emergent and distinctly furrowed in upper part (8 bands of 2-3 thick-walled cells) when dry and empty. Immersed stomata present in lower part of capsule. Exostome consisting of 8 papillose teeth (apices sometimes split in old capsules) that are recurved in drought. Endostome with 16 long, slightly papillose teeth. Lid domed ”beret-like”, with yellowish margin. Calyptra large, pale, plicate. Surface smooth with scattered hairs. Spores 16-20 µm. - Grows on bark of deciduous trees, with a Swedish record from Populus. In other parts of Europe found also on e.g. Salix caprea. No Nordic records since the 1920s.

Ellis, L.T., Ah-Peng, C., Aranda, S.C., Bednarek-Ochyra, H., Borovichev, E.A., Cykowska-Marzencka, B., Duarte, M.C., Enroth, J., Erzberger, P., Fedosov, V., Fojcik, B., Gabriel, R., Coelho, M.C.M., Henriques, D.S.G., Ilina, O.V., Gil-Novoa, J.E., Morales-Puentes, M.E., Gradstein, S.R., Gupta, R., Nath, V., Asthana, A.K., Koczur, A., Lebouvier, M., Mesterházy, A., Mogro, F., Mežaka, A., Németh, C., Orgaz, J.D., Sakamoto, Y., Paiva, J., Sales, F., Pande, N., Sabovljevic, M.S., Pantivic, J., Sabovljevic, A.D., Pérez-Haase, A., da Costa, D.P., Plášek, V., Sawicki, J., Szczecinska, M., Chmielewski, J., Potemkin, A., Schäfer-Verwimp, A., Schofield, W.B., Sérgio, C., Sim-Sim, M., Sjögren, S., Spitale, D., Stebel, A., Stefanut, S., Suárez, G.M., Flores, J.R., Thouvenot, L., Vána, J., Yoon, Y.J., Kim, J.H. & Zubel, R. 2015. New national and regional bryophyte records, 45. - Journal of Bryology 37: 308-329.

Gilbert, O. L. 1970. Further studies on the effects of sulphur dioxide on lichens and bryophytes. New Phytol. 69: 605-627.

Hodgetts, N. G. (red.) 2015. Checklist and country status of European bryophytes - towards a new Red List for Europe. Irish Wildlife Manuals 84. National Parks and Wildlife Service, Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht, Ireland.

Lewinsky-Haapasaari, J. 1995. Illustrierter Bestimmungsschlüssel zu den europäischen Orthotrichum-Arten. - Meylania 9: 3-56.

Lönnell, N. 2008. Orthotrichum scanicum skånsk hättemossa s. 245-246. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor. Kompaktmossor - kapmossor : Bryophyta : Anoectangium - Orthodontium. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

Medina, R., Garilleti, R., Mazimpaka, V. & Lara, F. 2009. A new look at Orthotrichum scanicum Grönvall (Orthotrichaceae, Bryophyta). - Journal of Bryology 31: 86-92.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 1998. Rev. Niklas Lönnell 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Orthotrichales  
 • Familj
  Orthotrichaceae  
 • Släkte
  Orthotrichum - hättemossor 
 • Art
  Orthotrichum scanicum, Grönvall - skånsk hättemossa
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 1998. Rev. Niklas Lönnell 2008.