Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  skånsk klotterlav

Organismgrupp Lavar Opegrapha cesareensis
Skånsk klotterlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Skånsk klotterlav är en skorplav med tunn bål och trentepohlioid alg. Apothecierna är långsträckta, upphöjda, sällan grenade, 1-2 × 0,3-0,4 mm och har ibland en vit pruina. Sporerna är färglösa, 3-6-septerade och 14-21(-28) × 3-4,5 µm. Hymeniet är I+ rött med blå inslag. Arten kan påminna om flera andra arter av klotterlavar Opegrapha i vid bemärkelse men kombinationen av att hymeniet är I+ rött med blå inslag och den vita pruinan är unikt. Mellanklotterlav Opegrapha vulgata kan ibland växa på klippor men har sporer vilka är 15-35 × 2,5-3,5 µm breda och hymeniet är I+ rött.
Utbredning
Länsvis förekomst för skånsk klotterlav Observationer i Sverige för skånsk klotterlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är bara funnen på en lokal i Skåne (Nordin m.fl. 2011). Det finns inga tecken på någon betydande populationsförändring. Skånsk klotterlav har en sydlig utbredning i Fennoskandia och finns i Danmark men saknas i Norge och Finland. Den är rödlistad i Danmark (Sårbar VU, Wind & Pihl 2010). Världsutbredningen omfattar Europa (Torrente & Egea 1989).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
Bara funnen på havsstrandklippor på en lokal i Skåne. Antalet reproduktiva individer skattas till 20 (5-200). Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (1-40). Förekomstarean (AOO) skattas till 16 (4-160) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Arten är bara funnen på havsstrandklippor på ett ställe inom Stenshuvud Nationalpark. Trots att den eftersökts på många andra havsstrandklippor utgör detta den enda kända lokalen. Ingen annan klotterlav Opegrapha i vid bemärkelse förekommer enbart på havsstrandklippor.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arthoniomycetes, Ordning Arthoniales, Familj Opegraphaceae, Släkte Opegrapha (klotterlavar), Art Opegrapha cesareensis Nyl. - skånsk klotterlav Synonymer

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Bara funnen på havsstrandklippor på en lokal i Skåne. Antalet reproduktiva individer skattas till 20 (5-200). Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (1-40). Förekomstarean (AOO) skattas till 16 (4-160) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Skånsk klotterlav är en skorplav med tunn bål och trentepohlioid alg. Apothecierna är långsträckta, upphöjda, sällan grenade, 1-2 × 0,3-0,4 mm och har ibland en vit pruina. Sporerna är färglösa, 3-6-septerade och 14-21(-28) × 3-4,5 µm. Hymeniet är I+ rött med blå inslag. Arten kan påminna om flera andra arter av klotterlavar Opegrapha i vid bemärkelse men kombinationen av att hymeniet är I+ rött med blå inslag och den vita pruinan är unikt. Mellanklotterlav Opegrapha vulgata kan ibland växa på klippor men har sporer vilka är 15-35 × 2,5-3,5 µm breda och hymeniet är I+ rött.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för skånsk klotterlav

Länsvis förekomst och status för skånsk klotterlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för skånsk klotterlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är bara funnen på en lokal i Skåne (Nordin m.fl. 2011). Det finns inga tecken på någon betydande populationsförändring. Skånsk klotterlav har en sydlig utbredning i Fennoskandia och finns i Danmark men saknas i Norge och Finland. Den är rödlistad i Danmark (Sårbar VU, Wind & Pihl 2010). Världsutbredningen omfattar Europa (Torrente & Egea 1989).
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Arthoniomycetes  
 • Ordning
  Arthoniales  
 • Familj
  Opegraphaceae  
 • Släkte
  Opegrapha - klotterlavar 
 • Art
  Opegrapha cesareensisNyl. - skånsk klotterlav

Arten är bara funnen på havsstrandklippor på ett ställe inom Stenshuvud Nationalpark. Trots att den eftersökts på många andra havsstrandklippor utgör detta den enda kända lokalen. Ingen annan klotterlav Opegrapha i vid bemärkelse förekommer enbart på havsstrandklippor.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Havsstrand

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Populationen är liten vilket innebär en risk för att arten ska försvinna p.g.a. slumpfaktorer. Om det finns ytterligare lokaler i Sverige är sannolikt även där slumpfaktorer det största hotet.

Påverkan
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
Om arten påträffas på ytterligare lokaler måste dessa skyddas.
Utländska namn - DK: Kyst-bogstavlav.

Nordin, A., Moberg, R., Tønsberg, T., Vitikainen, O., Dalsätt, Å., Myrdal, M., Snitting, D & Ekman, S. 2011. Santesson’s Checklist of Fennoscandian Lichen-forming and Lichenicolous Fungi. Evolutionsmuseet, Uppsala universitet. [http://www.evolutionsmuseet.uu.se/databaser/]. [uttag 2016-11-11]

Torrente, P. & Egea, J.M. 1989. La Familia Opegraphaceae en el Area Mediterranea de la Peninsula Iberica y Norte de Africa. Bibliotheca Lichenologica 32: 1-282.

Wind, P. & Pihl, S. (red.) 2010. Den danske rødliste. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet [2004]-. redlist.dmu.dk [http://redlist.dmu.dk/] (opdateret april 2010). [uttag 2016-11-11]

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Arthoniomycetes  
 • Ordning
  Arthoniales  
 • Familj
  Opegraphaceae  
 • Släkte
  Opegrapha - klotterlavar 
 • Art
  Opegrapha cesareensis, Nyl. - skånsk klotterlav
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor