Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  skånsk porina

Organismgrupp Lavar Pseudosagedia borreri
Skånsk porina Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Skånsk porina har en tunn, slät, sprucken, mörkgrå, gråbrun till grågrön bål. Perithecierna är svarta, ca 0,3 mm breda, upphöjda men ej spetsiga. Sporerna är 8-celliga och 32–40 × 4 µm. Ibland förekommer pyknid med 2-celliga makrokonidier, 9–11 × 2,5–3 µm.
Utbredning
Länsvis förekomst för skånsk porina Observationer i Sverige för skånsk porina
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Trots att intensivt eftersökt är skånsk porina bara känd från ett träd vardera på Hallands Väderö och på Söderåsen i Skåne. Arten är sällsynt i hela sitt utbredningsområde som omfattar Danmark (rödlistad), centrala och västliga delar av Europa samt eventuellt även USA.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Trots att arten intensivt eftersökt är den endast funnen på två lokaler med ett träd vardera, en mycket gammal bok och en senvuxen avenbok. Nya träd med den dimensionen nyskapas i mycket begränsad omfattning. Eventuellt försvunnen från den ena av lokalerna. Antalet reproduktiva individer skattas till 4 (2-6). Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (2-6). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 116 km² och förekomstarean (AOO) till 16 (8-24) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Fyndet på Hallands Väderö gjordes på en gammal bok i bokskog med lång kontinuitet och många andra sällsynta lavar. På Söderåsen växer den på en senvuxen avenbok. På Brittiska öarna förekommer arten främst på grov bark av ek och ask i gammal skog och i gamla parkmiljöer.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· avenbok
· avenbok
· bok
· bok
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Ostropales, Familj Porinaceae, Släkte Pseudosagedia (svartporinor), Art Pseudosagedia borreri (Trevis.) Hafellner & Kalb - skånsk porina Synonymer Porina borreri (Trevis.) D.Hawksw. & P. James

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Trots att arten intensivt eftersökt är den endast funnen på två lokaler med ett träd vardera, en mycket gammal bok och en senvuxen avenbok. Nya träd med den dimensionen nyskapas i mycket begränsad omfattning. Eventuellt försvunnen från den ena av lokalerna. Antalet reproduktiva individer skattas till 4 (2-6). Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (2-6). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 116 km² och förekomstarean (AOO) till 16 (8-24) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Skånsk porina har en tunn, slät, sprucken, mörkgrå, gråbrun till grågrön bål. Perithecierna är svarta, ca 0,3 mm breda, upphöjda men ej spetsiga. Sporerna är 8-celliga och 32–40 × 4 µm. Ibland förekommer pyknid med 2-celliga makrokonidier, 9–11 × 2,5–3 µm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för skånsk porina

Länsvis förekomst och status för skånsk porina baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för skånsk porina

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Trots att intensivt eftersökt är skånsk porina bara känd från ett träd vardera på Hallands Väderö och på Söderåsen i Skåne. Arten är sällsynt i hela sitt utbredningsområde som omfattar Danmark (rödlistad), centrala och västliga delar av Europa samt eventuellt även USA.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Ostropomycetidae  
 • Ordning
  Ostropales  
 • Familj
  Porinaceae  
 • Släkte
  Pseudosagedia - svartporinor 
 • Art
  Pseudosagedia borreri(Trevis.) Hafellner & Kalb - skånsk porina
  Synonymer
  Porina borreri (Trevis.) D.Hawksw. & P. James

Fyndet på Hallands Väderö gjordes på en gammal bok i bokskog med lång kontinuitet och många andra sällsynta lavar. På Söderåsen växer den på en senvuxen avenbok. På Brittiska öarna förekommer arten främst på grov bark av ek och ask i gammal skog och i gamla parkmiljöer.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· avenbok - Carpinus betulus (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Trädet på Hallands Väderö med arten är gammalt, liksom de flesta träden runt omkring, och kommer sannolikt att falla innan nya träd i omgivningen hunnit växa upp till mogen ålder. Möjligen är arten redan försvunnen härifrån. På ön är föryngringen av bok ett stort problem genom att harar äter upp alla yngre bokplantor och under stränga vintrar även barken på ungträd. Träd med den dimension som arten växer på nyskapas i mycket begränsad omfattning.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Säkra föryngringen av bok på Hallands Väderö genom t.ex. stödutplantering av bokplantor och inhägnad av dessa så att de inte betas av hararna. Om möjligt bör harbeståndet minskas. Lokalen på Söderåsen planeras bli naturreservat. Det är viktigt att skötselplanen anpassas efter skånsk porina.
Kallades i rödlistan 2000 för Porina borreri.

Arup, U. & Ekman, S. 1991. Lavfloran på Hallands Väderö. Svensk Bot. Tidskr. 85: 263–308.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Ostropomycetidae  
 • Ordning
  Ostropales  
 • Familj
  Porinaceae  
 • Släkte
  Pseudosagedia - svartporinor 
 • Art
  Pseudosagedia borreri, (Trevis.) Hafellner & Kalb - skånsk porina
  Synonymer
  Porina borreri (Trevis.) D.Hawksw. & P. James
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.