Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  skånsk sprötmossa

Organismgrupp Mossor Oxyrrhynchium schleicheri
Skånsk sprötmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Växer i glesa, mörk- eller ljusgröna och något glänsande mattor, ofta med underjordiska primära stammar. Skotten är 4-10 cm långa och mer eller mindre regelbundet fjädergrenade. Grenarna är på sin höjd svagt plattade. Stambladen är mer eller mindre utstående och raka. De är rundat eller äggrunt triangulära och smalnar gradvis av till en smal spets. Ofta är bladen vridna strax under bladspetsen. Bladnerven är 50-69 µm bred vid basen och enkel. Den når 60-80 % upp i bladet och slutar ibland i en udd på ryggsidan, vilket är särskilt vanligt hos grenbladen. Bladkanten är genomgående kraftigt tandad. Bladskivans celler är 40-100(-105) × 4-5,5(-6) µm. Bashörnsgrupperna är små och relativt otydliga, triangulära och består av rektangulära och svagt vidgade celler. Arten är skildkönad och har sällan sporkapslar. Kapselskaftet är knottrigt. Sporerna är 10-14 µm.
Skånsk sprötmossa kan ibland förväxlas med lundsprötmossa Oxyrrhynchium hians, och skillnader behandlas under denna.
Utbredning
Länsvis förekomst för skånsk sprötmossa Observationer i Sverige för skånsk sprötmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Skånsk sprötmossa är i Sverige bara känd från Skåne, med 16 fynd under perioden 1995-2013 (Tyler m.fl. 2014). Den finns i Norge och är spridd i Danmark. Utbredningsbilden i Nordeuropa förefaller vara dåligt känd. Arten är vittspridd i Europa söderut till Medelhavsområdet och förekommer även i Makaronesien och sydvästra Asien. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Sällsynt art med få lokaler i Sverige, samtliga belägna i Skåne på kalkhaltig jord i lövskogsbranter och i skuggade raviner. Arten tycks inte ha minskat de senaste 25 åren utan finns kvar i de mest välskötta naturreservaten. Antalet reproduktiva individer skattas till 700 (50-4400). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 6648 km² och förekomstarean (AOO) till 144 (12-880) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Arten växer på skiffer-, bas- eller kalkrik, bar och ofta instabil jord i fuktiga och skuggiga miljöer. Den växer ofta i branta skogssluttningar, i raviner eller nära bäckstränder. Eftersom den är konkurrenssvag och gynnad av måttlig erosion växer den på bar, oftast lös mineraljord utan förnatäcke. Man finner den vanligen tillsammans med sammetsgräsmossa Brachythecium velutinum, lerfickmossa Fissidens taxifolius, lundfickmossa F. bryoides, blek stjärnmossa Mnium stellare och andra sprötmossor Eurhynchium-arter.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Mark/sediment
Mark/sediment
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Hypnales, Familj Brachytheciaceae, Släkte Oxyrrhynchium (lundsprötmossor), Art Oxyrrhynchium schleicheri (R.Hedw.) Röll - skånsk sprötmossa Synonymer Oxyrrhynchium schleicheri (R.Hedw.) Roll, Oxyrrhynchium schleicheri (f.Weber & D.Mohr) Milde, Eurhynchium schleicheri (Hedw.) Jur., Eurhynchium schleicheri (R.Hedw.) Milde, Hypnum schleicheri R.Hedw.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Sällsynt art med få lokaler i Sverige, samtliga belägna i Skåne på kalkhaltig jord i lövskogsbranter och i skuggade raviner. Arten tycks inte ha minskat de senaste 25 åren utan finns kvar i de mest välskötta naturreservaten. Antalet reproduktiva individer skattas till 700 (50-4400). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 6648 km² och förekomstarean (AOO) till 144 (12-880) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Växer i glesa, mörk- eller ljusgröna och något glänsande mattor, ofta med underjordiska primära stammar. Skotten är 4-10 cm långa och mer eller mindre regelbundet fjädergrenade. Grenarna är på sin höjd svagt plattade. Stambladen är mer eller mindre utstående och raka. De är rundat eller äggrunt triangulära och smalnar gradvis av till en smal spets. Ofta är bladen vridna strax under bladspetsen. Bladnerven är 50-69 µm bred vid basen och enkel. Den når 60-80 % upp i bladet och slutar ibland i en udd på ryggsidan, vilket är särskilt vanligt hos grenbladen. Bladkanten är genomgående kraftigt tandad. Bladskivans celler är 40-100(-105) × 4-5,5(-6) µm. Bashörnsgrupperna är små och relativt otydliga, triangulära och består av rektangulära och svagt vidgade celler. Arten är skildkönad och har sällan sporkapslar. Kapselskaftet är knottrigt. Sporerna är 10-14 µm.
Skånsk sprötmossa kan ibland förväxlas med lundsprötmossa Oxyrrhynchium hians, och skillnader behandlas under denna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för skånsk sprötmossa

Länsvis förekomst och status för skånsk sprötmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för skånsk sprötmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Skånsk sprötmossa är i Sverige bara känd från Skåne, med 16 fynd under perioden 1995-2013 (Tyler m.fl. 2014). Den finns i Norge och är spridd i Danmark. Utbredningsbilden i Nordeuropa förefaller vara dåligt känd. Arten är vittspridd i Europa söderut till Medelhavsområdet och förekommer även i Makaronesien och sydvästra Asien. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Hypnanae  
 • Ordning
  Hypnales  
 • Familj
  Brachytheciaceae  
 • Släkte
  Oxyrrhynchium - lundsprötmossor 
 • Art
  Oxyrrhynchium schleicheri(R.Hedw.) Röll - skånsk sprötmossa
  Synonymer
  Oxyrrhynchium schleicheri (R.Hedw.) Roll
  Oxyrrhynchium schleicheri (f.Weber & D.Mohr) Milde
  Eurhynchium schleicheri (Hedw.) Jur.
  Eurhynchium schleicheri (R.Hedw.) Milde
  Hypnum schleicheri R.Hedw.

Arten växer på skiffer-, bas- eller kalkrik, bar och ofta instabil jord i fuktiga och skuggiga miljöer. Den växer ofta i branta skogssluttningar, i raviner eller nära bäckstränder. Eftersom den är konkurrenssvag och gynnad av måttlig erosion växer den på bar, oftast lös mineraljord utan förnatäcke. Man finner den vanligen tillsammans med sammetsgräsmossa Brachythecium velutinum, lerfickmossa Fissidens taxifolius, lundfickmossa F. bryoides, blek stjärnmossa Mnium stellare och andra sprötmossor Eurhynchium-arter.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog, Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Mineraljord/sediment (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Berg/hårdbotten (Har betydelse)
Skånsk sprötmossa är känslig för förändringar som innebär ökat ljusinsläpp och uttorkning av markskiktet.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Närvaro av annan art (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
Avverkningar bör undvikas, inte minst som mossan ofta växer i branta sluttningar som är mycket känsliga för erosion.
Utländska namn - NO: Spordmoldmose, DK: Vredet Vortetand, GB: Twist-tip Feather-moss.

Størmer, P. 1976. Oxyrrhynchium schleicheri (Hedw. fil.) Roell new to Norway. Rev. Bryol. Lichénol. 42: 989-994.

Tyler, T., Cronberg, N., Kristensson, G., Nilsson, N.-O., Olsson, K.-A., Rosengren, F. & Rydlöv, J. 2014. Projekt kånes Mossor 2008-2013 - en deltidsrapport. - Botaniska Notiser 147: 1-32.

Waldheim, S. 1934. Fyra sydliga Eurhynchium-arter i Sverige. Bot. Not. 87: 233-244.

Waldheim, S. 1944. Mossvegetationen i Dalby-Söderskogs nationalpark. KVA Avhandl. i Naturskyddsärenden 4.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Sjögren 1984. Rev. Nils Cronberg 1998. Uppdaterat 2010. Rev. Lars Hedenäs 2014.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Hypnanae  
 • Ordning
  Hypnales  
 • Familj
  Brachytheciaceae  
 • Släkte
  Oxyrrhynchium - lundsprötmossor 
 • Art
  Oxyrrhynchium schleicheri, (R.Hedw.) Röll - skånsk sprötmossa
  Synonymer
  Oxyrrhynchium schleicheri (R.Hedw.) Roll
  Oxyrrhynchium schleicheri (f.Weber & D.Mohr) Milde
  Eurhynchium schleicheri (Hedw.) Jur.
  Eurhynchium schleicheri (R.Hedw.) Milde
  Hypnum schleicheri R.Hedw.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Sjögren 1984. Rev. Nils Cronberg 1998. Uppdaterat 2010. Rev. Lars Hedenäs 2014.