Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  skånskt oxbär

Organismgrupp Kärlväxter Cotoneaster kullensis
Skånskt oxbär Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Skånskt oxbär är en upp till 1,5 meter hög, lövfällande buske med uppåtstigande eller nedliggande grenar med brun-rödbrun bark. Bladen är rent gröna, spetsiga, äggrunda-elliptiska, 2–7 cm långa och oftast mer eller mindre håriga på ovansidan. De små blommorna är vita med rosa inslag och sitter oftast två tillsammans. Bären blir mörkt röda när de mognar. De är 6–10 millimeter stora och klotrunda. Skånskt oxbär är mycket likt alvaroxbär C. canescens och rött oxbär C. scandinavicus. Dessa två arter har dock oftast mindre och trubbigare blad. Alvaroxbär har oftast knippen med fler blommor, medan rött oxbär har kala blad och ljusare röda frukter. Skånskt oxbär förökar sig genom frö. Den blommar i april-juni och bären mognar i juli-augusti.
Utbredning
Länsvis förekomst för skånskt oxbär Observationer i Sverige för skånskt oxbär
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Skånskt oxbär är en endemisk art för nordvästra Skåne. Den har samlats på och i anslutning till Kullaberg, på Hallands Väderö samt på Bjärehalvön vid Dagshög (1969) och Hovs hallar. Under 1990-talet finns rapporter om arten från Kullaberg, Hallands Väderö och Hovs Hallar. De rikaste förekomsterna finns vid Kullaberg. Kraft (1982) uppger den härifrån som ställvis tallrik och storvuxen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Endemisk för Skåne. Skånskt oxbär växer på strandvallar och i buskrik klippterräng nära havet. Oförsiktig buskröjning kan utgöra ett hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (50-500). Antalet lokalområden i landet skattas till 3 (2-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 175 (100-250) km² och förekomstarean (AOO) till 24 (18-36) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Skånskt oxbär växer på strandvallar och i buskrik klippterräng nära havet.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Rosales (rosordningen), Familj Rosaceae (rosväxter), Släkte Cotoneaster (oxbär), Art Cotoneaster kullensis B. Hylmö - skånskt oxbär Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Endemisk för Skåne. Skånskt oxbär växer på strandvallar och i buskrik klippterräng nära havet. Oförsiktig buskröjning kan utgöra ett hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (50-500). Antalet lokalområden i landet skattas till 3 (2-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 175 (100-250) km² och förekomstarean (AOO) till 24 (18-36) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Skånskt oxbär är en upp till 1,5 meter hög, lövfällande buske med uppåtstigande eller nedliggande grenar med brun-rödbrun bark. Bladen är rent gröna, spetsiga, äggrunda-elliptiska, 2–7 cm långa och oftast mer eller mindre håriga på ovansidan. De små blommorna är vita med rosa inslag och sitter oftast två tillsammans. Bären blir mörkt röda när de mognar. De är 6–10 millimeter stora och klotrunda. Skånskt oxbär är mycket likt alvaroxbär C. canescens och rött oxbär C. scandinavicus. Dessa två arter har dock oftast mindre och trubbigare blad. Alvaroxbär har oftast knippen med fler blommor, medan rött oxbär har kala blad och ljusare röda frukter. Skånskt oxbär förökar sig genom frö. Den blommar i april-juni och bären mognar i juli-augusti.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för skånskt oxbär

Länsvis förekomst och status för skånskt oxbär baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för skånskt oxbär

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Skånskt oxbär är en endemisk art för nordvästra Skåne. Den har samlats på och i anslutning till Kullaberg, på Hallands Väderö samt på Bjärehalvön vid Dagshög (1969) och Hovs hallar. Under 1990-talet finns rapporter om arten från Kullaberg, Hallands Väderö och Hovs Hallar. De rikaste förekomsterna finns vid Kullaberg. Kraft (1982) uppger den härifrån som ställvis tallrik och storvuxen.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Cotoneaster - oxbär 
 • Art
  Cotoneaster kullensisB. Hylmö - skånskt oxbär

Skånskt oxbär växer på strandvallar och i buskrik klippterräng nära havet.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand, Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna strandbiotoper, Öppen fastmark, Blottad mark, Havsstrand

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Oförsiktig buskröjning är troligen det största hotet mot skånskt oxbär. De flesta förekomsterna finns inom naturreservat och arten har på detta sätt ett bra skydd. På de lokaler som ligger utanför reservat kan möjligen anläggningsarbeten av olika slag utgöra ett framtida hot.

Påverkan
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
Vid eventuella röjnings- och restaureringsåtgärder inom de berörda naturreservaten, måste nödvändig hänsyn tas till förekomsterna av skånskt oxbär. Arten bör eftersökas vid Dagshög så att den aktuella utbredningsbilden blir klarlagd. Den bör övervakas av floraväktarna.
De rödfruktiga oxbären betraktades tidigare som hörande till en och samma art, ”oxbär” C. integerrimus. Senare uppdagades att de inhemska oxbären hörde till tre tidigare obeskrivna arter: rött oxbär C. scandinavicus, alvaroxbär C. canescens och skånskt oxbär C. kullensis (Hylmö 1993). Den egentliga C. integerrimus, numera kallad ”tyskt oxbär”, finns i Mellaneuropa, men odlas i Sverige och förekommer sällsynt som förvildad.

Hylmö, B. 1993. Oxbär, Cotoneaster, i Sverige, Svensk Bot. Tidskr. 87: 305–330.

Kraft, J. 1982. Floran i Brunnby socken med Kullaberg. Lund.

Olsson, K.-A. 2000. Gamla bekanta – nya vänner. Rödlistade arter i Sverige 2000 ur ett skånskt perspektiv.

Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 2000 (3): 4–23.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kjell-Arne Olsson 2000. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Cotoneaster - oxbär 
 • Art
  Cotoneaster kullensis, B. Hylmö - skånskt oxbär
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kjell-Arne Olsson 2000. © ArtDatabanken, SLU 2007.