Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sköldlocke

Organismgrupp Spindeldjur, Lockespindlar Trogulus tricarinatus
Sköldlocke Spindeldjur, Lockespindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Påminner om en långbent skinnbagge och är bland svenska lockespindlar helt omisskännlig. Fullbildade individer är 5–6,2 mm långa (exklusive ben) och mörkt gråbruna. Unga exemplar är ljusare, ofta med en lite rödaktig ton. Huvudsköld (carapax) och bakkroppens ryggplattor har smält samman till en sköld som täcker hela ovansidan. Kroppen är påfallande platt och kornig. Huden hos adulta individer utsöndrar ett klistrigt sekret som gör att jordpartiklar fastnar och ger spindeln ett gott kamouflage. För att var en lockespindel är benen korta, ungefär av kroppens längd. I huvudets framkant sitter en utstickande, kupad sköld som täcker mundelarna. Hos unga individer är skölden tvådelad. Till skillnad från andra lockespindlar sitter ögonen inte på en upphöjning utan direkt på huvudskölden vid basen av den framstickande kupade skölden.
Utbredning
Länsvis förekomst för sköldlocke Observationer i Sverige för sköldlocke
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Sköldlocke är i Sverige hittills enbart känd från fem platser i Skåne: Fyra närliggande lokaler i Kivikstrakten (1949-2003), en lokal strax söder om Helsingborg (2004). Den är utbredd på Bornholm och spridd i övriga Danmark, men ej funnen i Norge eller Finland. I övrigt förekommer den i Storbritannien och Mellaneuropa ned till Frankrike och österut till Polen och Bulgarien. Den är införd i Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1a+2a; D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Förekommer i Mellan- och Östeuropa men även funnen i Danmark och Norge. I Sverige endast funnen i östra och västra Skåne på ca 5 lokaler, varav 2 från 1949 och tre från 2000-2004. Alla skandinaviska förekomster ligger relativt nära kusten. Arten tycks föredra kalkhaltig och lite fuktig mark. Lever i förna och sprickor i marken. Den hittas ofta i bäckdalar, raviner, branter eller klippor med bok, ädellövskog eller al, asp och sälg. Mörkertalet relativt lågt, kanske 3x i antalet lokaler. De relativt små och få lokalerna skulle till viss del kunna hotas av exploatering. Antalet lokalområden i landet skattas till 6 (4-15). Det finns sannolikt ett visst mörkertal (kanske 3x i antalet lokaler). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3000 (500-6000) km² och förekomstarean (AOO) till 30 (20-75) km². De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). Utbredningens storlek är nära gränsvärdena för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. Därför rödlistas arten som Nära hotad (NT). (B1a+2a; D2).
Ekologi
Sköldlocke lever i förna och sprickor i marken. Den hittas ofta i bäckdalar, raviner, branter eller klippor med ädellövskog eller al, asp och sälj. Alla skandinaviska förekomster ligger relativt nära kusten. Arten tycks föredra kalkhaltig och lite fuktig mark. Den hittas oftast genom sållning av förna. Den är dock mycket trög och spelar länge död varför det kan krävas tålamod vid genomletning av förnan. Ibland påträffas den också under stenar eller lågor. Livnär sig nästan på enbart på snäckor. Arten utnyttjar även tomma snäckskal för äggläggning. Fullbildade individer kan hittas under hela vegetationsperioden, åtminstone från maj (troligen även tidigare) till oktober. Utvecklingen från ägg till adult tar ca tre kvarts år.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· snäckor
· snäckor
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Opiliones (lockespindlar), Familj Trogulidae (sköldlockar), Släkte Trogulus, Art Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) - sköldlocke Synonymer Phalangium tricarinatum Linnaeus, 1767

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1a+2a; D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Förekommer i Mellan- och Östeuropa men även funnen i Danmark och Norge. I Sverige endast funnen i östra och västra Skåne på ca 5 lokaler, varav 2 från 1949 och tre från 2000-2004. Alla skandinaviska förekomster ligger relativt nära kusten. Arten tycks föredra kalkhaltig och lite fuktig mark. Lever i förna och sprickor i marken. Den hittas ofta i bäckdalar, raviner, branter eller klippor med bok, ädellövskog eller al, asp och sälg. Mörkertalet relativt lågt, kanske 3x i antalet lokaler. De relativt små och få lokalerna skulle till viss del kunna hotas av exploatering. Antalet lokalområden i landet skattas till 6 (4-15). Det finns sannolikt ett visst mörkertal (kanske 3x i antalet lokaler). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3000 (500-6000) km² och förekomstarean (AOO) till 30 (20-75) km². De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). Utbredningens storlek är nära gränsvärdena för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. Därför rödlistas arten som Nära hotad (NT). (B1a+2a; D2).
Påminner om en långbent skinnbagge och är bland svenska lockespindlar helt omisskännlig. Fullbildade individer är 5–6,2 mm långa (exklusive ben) och mörkt gråbruna. Unga exemplar är ljusare, ofta med en lite rödaktig ton. Huvudsköld (carapax) och bakkroppens ryggplattor har smält samman till en sköld som täcker hela ovansidan. Kroppen är påfallande platt och kornig. Huden hos adulta individer utsöndrar ett klistrigt sekret som gör att jordpartiklar fastnar och ger spindeln ett gott kamouflage. För att var en lockespindel är benen korta, ungefär av kroppens längd. I huvudets framkant sitter en utstickande, kupad sköld som täcker mundelarna. Hos unga individer är skölden tvådelad. Till skillnad från andra lockespindlar sitter ögonen inte på en upphöjning utan direkt på huvudskölden vid basen av den framstickande kupade skölden.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för sköldlocke

Länsvis förekomst och status för sköldlocke baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för sköldlocke

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Sköldlocke är i Sverige hittills enbart känd från fem platser i Skåne: Fyra närliggande lokaler i Kivikstrakten (1949-2003), en lokal strax söder om Helsingborg (2004). Den är utbredd på Bornholm och spridd i övriga Danmark, men ej funnen i Norge eller Finland. I övrigt förekommer den i Storbritannien och Mellaneuropa ned till Frankrike och österut till Polen och Bulgarien. Den är införd i Nordamerika.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Opiliones - lockespindlar 
 • Familj
  Trogulidae - sköldlockar 
 • Släkte
  Trogulus  
 • Art
  Trogulus tricarinatus(Linnaeus, 1767) - sköldlocke
  Synonymer
  Phalangium tricarinatum Linnaeus, 1767

Sköldlocke lever i förna och sprickor i marken. Den hittas ofta i bäckdalar, raviner, branter eller klippor med ädellövskog eller al, asp och sälj. Alla skandinaviska förekomster ligger relativt nära kusten. Arten tycks föredra kalkhaltig och lite fuktig mark. Den hittas oftast genom sållning av förna. Den är dock mycket trög och spelar länge död varför det kan krävas tålamod vid genomletning av förnan. Ibland påträffas den också under stenar eller lågor. Livnär sig nästan på enbart på snäckor. Arten utnyttjar även tomma snäckskal för äggläggning. Fullbildade individer kan hittas under hela vegetationsperioden, åtminstone från maj (troligen även tidigare) till oktober. Utvecklingen från ägg till adult tar ca tre kvarts år.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· snäckor - Gastropoda (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Avverkning av lövskog i branter och ravinen. Det är möjligt att arten även är försurningskänslig.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Inventera artens utbredning och status i södra Sverige. Identifierade områden bör skyddas.

Hillyard, P. D. 2005. Harvestmen. Synopses of the British Fauna (New Series). No. 4. Third. ed. FSC Publications.

Lohmander, H. 1950. Faunistiskt fältarbete 1949 (Östra Skåne). Göteborgs Musei Årstryck 1949 och 1950, s. 159.

Martens, J. 1978. Weberknechte, Opiliones. Die Tierwelt Deutschlands, 64. Teil. Gustav Fischer Verlag, Jena.

Pabst, W. 1953. Zur Biologie der mitteleuropäische Troguliden. Zoologische Jahrbucher, Abteilung Systematik, Ökologie und Geographie der Tiere. 82: 1-46.

Wijnhoven, H. 2009. De nederlandse hooiwagens (Opiliones). Entomologische tabellen 3. Nederlandse Faunistische Mededelingen, Supplement.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Gärdenfors 2002. Rev. Jonas Sandström 2014. © ArtDatabanken, SLU 2014.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Opiliones - lockespindlar 
 • Familj
  Trogulidae - sköldlockar 
 • Släkte
  Trogulus  
 • Art
  Trogulus tricarinatus, (Linnaeus, 1767) - sköldlocke
  Synonymer
  Phalangium tricarinatum Linnaeus, 1767
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Gärdenfors 2002. Rev. Jonas Sandström 2014. © ArtDatabanken, SLU 2014.