Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sköldmyrfångarspindel

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Euryopis laeta
Sköldmyrfångarspindel Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En liten, 2–3 mm, klotspindel med en bakkropp som är spetsig baktill och inte särskilt hög. Framkroppen är svart, liksom främre delen av bakkroppen. Det svarta fortsätter bakåt till spinnvårterna i ett brett ojämnt band, sidorna är ljusa. Bra avbildning av spindeln och dess kopulationsorganen finns hos Almquist och Roberts.
Utbredning
Länsvis förekomst för sköldmyrfångarspindel Observationer i Sverige för sköldmyrfångarspindel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är känd från typlokalen i Skåne (okänd), från Öland, St. Rör och Resmo alvar och Gotland, Stånga. I Finland är den känd från endast en lokal. Även utanför Norden finns få fynd. Den är känd från Mellaneuropa och Medelhavsområdet, österut till Centralasien. Arten är rödlistad i Tyskland och anses där som starkt hotad.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Arten är känd från stora delar av Europa upp till södra Finland. I Sverige är arten känd från 1 lokal i Skåne, 2 på Öland (1932, 1978) och 1 från Gotland (1996). En termofil art som lever bland förna och under stenar på torra lokaler. Brist på hävd har sannolikt minskat artens habitat. Det kan finnas ett betydande mörkertal. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (2-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 6000 (4000-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 250 (50-500) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Det gotländska fyndet är från en solbelyst kantzon mellan en skog och en grusgrop söder om Stånga. Bland torr lövförna hittades en hona. Fyndet från Stora alvaret är från ett nästan vegetationslöst karstområde. Den påträffas sällsynt på torra, sandiga och uppvärmda ställen, bland förna, under och mellan ljung och under stenar. Arten är både värmeälskande och beroende av torrmark, bör anses som termofil och xerofil. De flesta fynden är från kustnära lokaler.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Theridiidae (klotspindlar), Släkte Euryopis, Art Euryopis laeta (Westring, 1861) - sköldmyrfångarspindel Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Arten är känd från stora delar av Europa upp till södra Finland. I Sverige är arten känd från 1 lokal i Skåne, 2 på Öland (1932, 1978) och 1 från Gotland (1996). En termofil art som lever bland förna och under stenar på torra lokaler. Brist på hävd har sannolikt minskat artens habitat. Det kan finnas ett betydande mörkertal. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (2-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 6000 (4000-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 250 (50-500) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)+2ab(iii)).
En liten, 2–3 mm, klotspindel med en bakkropp som är spetsig baktill och inte särskilt hög. Framkroppen är svart, liksom främre delen av bakkroppen. Det svarta fortsätter bakåt till spinnvårterna i ett brett ojämnt band, sidorna är ljusa. Bra avbildning av spindeln och dess kopulationsorganen finns hos Almquist och Roberts.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för sköldmyrfångarspindel

Länsvis förekomst och status för sköldmyrfångarspindel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för sköldmyrfångarspindel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är känd från typlokalen i Skåne (okänd), från Öland, St. Rör och Resmo alvar och Gotland, Stånga. I Finland är den känd från endast en lokal. Även utanför Norden finns få fynd. Den är känd från Mellaneuropa och Medelhavsområdet, österut till Centralasien. Arten är rödlistad i Tyskland och anses där som starkt hotad.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Theridiidae - klotspindlar 
 • Släkte
  Euryopis  
 • Art
  Euryopis laeta(Westring, 1861) - sköldmyrfångarspindel

Det gotländska fyndet är från en solbelyst kantzon mellan en skog och en grusgrop söder om Stånga. Bland torr lövförna hittades en hona. Fyndet från Stora alvaret är från ett nästan vegetationslöst karstområde. Den påträffas sällsynt på torra, sandiga och uppvärmda ställen, bland förna, under och mellan ljung och under stenar. Arten är både värmeälskande och beroende av torrmark, bör anses som termofil och xerofil. De flesta fynden är från kustnära lokaler.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark, Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Har betydelse)
Levande djur (Viktig)
Igenväxning av öppna och torra marker.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Artens bör eftersökas och aktuell utbredning och status fastställas.

Almquist, S. 2005. Swedish Araneae, part. 1. Insect Systematics & Evolution Suppl. 62: 1-284.

Jonsson, L. J. 2002. Några intressanta spindelfynd från Gotland. Fazett 35-40

Kronestedt, T. 1983. Spindlar på Ölands Stora alvar. Ent. Tidskr. 104: 183–212.

Roberts, M. J. 1995. Spiders of Britain & Northern Europe. Collins Field guide. HarperCollins.

Wiehle, H. 1937. Spinnentiere oder Arachnoidea. 26. Familie: Theridiidae oder Haubennetzspinnen (Kugelspinnen). Tierwelt Deutschl. 33: 119–222.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars. J. Jonsson 2001. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Theridiidae - klotspindlar 
 • Släkte
  Euryopis  
 • Art
  Euryopis laeta, (Westring, 1861) - sköldmyrfångarspindel
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars. J. Jonsson 2001. © ArtDatabanken, SLU 2007.