Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  skaftjodskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Amylocorticium pedunculatum
Skaftjodskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Skaftjodskinn bildar tunna, utbredda fruktkroppar som sitter ganska löst fästa vid sitt underlag. Hymeniet har svagt gulaktig färg och är slätt men kan ibland ha enkla eller förgrenade utväxter som liknar korta rhizomorfer men som bär fertilt hymenium. Hyferna är tunnväggiga och har söljor. Myceltågor kan förekomma närmast substratet. Basidierna är cylindriska med ett kort skaft och har fyra sterigmer. De amyloida sporerna är kort cylindriska, aningen smalare närmast apiculus och med tendens till svagt konkav buksida.
Utbredning
Länsvis förekomst för skaftjodskinn Observationer i Sverige för skaftjodskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är bara känd från de nordiska länderna och från bergsområden i Mellaneuropa. Den beskrevs på material samlat i Ångermanland 1970. Arten har därefter bara påträffats ytterligare två gånger i Sverige, i Lycksele lappmark 1982 och i Norrbotten 2010. Från Norge har arten rapporterats sex gånger och från Finland tre. De svenska fynden kommer från naturreservat.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Nedbrytare av gran-, tall- och triviallövträd, företrädesvis i skog med mycket död ved. I landet endast känd från ett fåtal lokaler, alla före 1985. Få fynd även i Norge och Finland. Förefaller ha en bred ekologi och eventuell hotbild oklar. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
De fåtaliga fynden har framför allt gjorts på döda barrträdslågor men arten har också hittats på död björkved och på vissnade ormbunksskaft. Bredden av substrat antyder att detta är en art som kanske inte primärt är vedrötare och att det därför är en slump var fruktkroppar utvecklas. Samtliga insamlingar har gjorts i barrskog.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Amylocorticiales, Familj Amylocorticiales, genera incertae sedis, Släkte Amylocorticium, Art Amylocorticium pedunculatum Hjortstam - skaftjodskinn Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Nedbrytare av gran-, tall- och triviallövträd, företrädesvis i skog med mycket död ved. I landet endast känd från ett fåtal lokaler, alla före 1985. Få fynd även i Norge och Finland. Förefaller ha en bred ekologi och eventuell hotbild oklar. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Skaftjodskinn bildar tunna, utbredda fruktkroppar som sitter ganska löst fästa vid sitt underlag. Hymeniet har svagt gulaktig färg och är slätt men kan ibland ha enkla eller förgrenade utväxter som liknar korta rhizomorfer men som bär fertilt hymenium. Hyferna är tunnväggiga och har söljor. Myceltågor kan förekomma närmast substratet. Basidierna är cylindriska med ett kort skaft och har fyra sterigmer. De amyloida sporerna är kort cylindriska, aningen smalare närmast apiculus och med tendens till svagt konkav buksida.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för skaftjodskinn

Länsvis förekomst och status för skaftjodskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för skaftjodskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är bara känd från de nordiska länderna och från bergsområden i Mellaneuropa. Den beskrevs på material samlat i Ångermanland 1970. Arten har därefter bara påträffats ytterligare två gånger i Sverige, i Lycksele lappmark 1982 och i Norrbotten 2010. Från Norge har arten rapporterats sex gånger och från Finland tre. De svenska fynden kommer från naturreservat.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Amylocorticiales  
 • Familj
  Amylocorticiales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Amylocorticium  
 • Art
  Amylocorticium pedunculatumHjortstam - skaftjodskinn

De fåtaliga fynden har framför allt gjorts på döda barrträdslågor men arten har också hittats på död björkved och på vissnade ormbunksskaft. Bredden av substrat antyder att detta är en art som kanske inte primärt är vedrötare och att det därför är en slump var fruktkroppar utvecklas. Samtliga insamlingar har gjorts i barrskog.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog, Löv-/barrblandskog

Biotoper där arten kan förekomma: Triviallövskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Arten lever i skog och påverkas sannolikt negativt av att dessa miljöer nyttjas för virkesproduktion. Det är dock inte möjligt att bedöma hur starkt arten påverkas enbart på grundval av de få gånger den har hittats.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas på de båda äldre lokalerna samt i andra referensområden i norra Sverige.
Utländska namn. FI - liitivanukka. NO - hinnejodskinn

Hjortstam, K. 1984. Notes on Corticiaceae (Basidiomycetes) XIII. Mycotaxon 19: 503-513.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2012

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Amylocorticiales  
 • Familj
  Amylocorticiales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Amylocorticium  
 • Art
  Amylocorticium pedunculatum, Hjortstam - skaftjodskinn
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2012