Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  skaftlav

Organismgrupp Lavar Szczawinskia leucopoda
Skaftlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Skaftlav är en skorplav med grynig, mörkgrön till grågrön bål. Apothecier sällsynta, 0,1-0,4 mm i diameter, gråaktiga, först platta men med tiden konvexa, något pruinösa. Sporer färglösa, (4-)6-8(-9)-septerade, (38-)63(-80) × 1,5 µm. Pyknid vanliga, sittande på korta vitaktiga till grå skaft, svarta och plattat utdragna, 0,1-0,4 mm höga. De skaftade utdragna och plattade pykniden är unika bland lavar i Fennoskandia.
Utbredning
Länsvis förekomst för skaftlav Observationer i Sverige för skaftlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är arten försvunnen från sin enda lokal. Skaftlav sågs här senast 1956. Arten finns i Norge där den är rödlistad (Nära hotad NT, Timdal m.fl. 2015) medan den saknas i Danmark och Finland. Världsutbredningen omfattar Fennoskandia, Nordamerika och Papua Nya Guinea (Holien & Tønsberg 2002).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
Växte på grangrenar tillsammans med den försvunna värmlandslaven Erioderma pedicellatum på en lokal i Värmland. Växte i en gammal suboceanisk granskog med mycket hög och jämn luftfuktighet tillsammans med flera andra rödlistade arter. Skogen på lokalen är avverkad. Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1956.
Ekologi
Arten växte på tunna grangrenar tillsammans med värmlandslav Erioderma pedicellatum (rödlistad som Nationellt utdöd RE) och lillkuddlav Lichinodium ahlneri (rödlistad som Nationellt utdöd RE) i en fuktig ravin med gammal granskog på en lokal i norra Värmland. En hög och jämn luftfuktighet verkar vara avgörande för artens överlevnad. Arten påträffas i oceaniska granskogar vilka har en mycket hög och jämn luftfuktighet och brukar kallas för tempererade eller boreala regnskogar (Holien & Tønsberg 1996). Skaftlav tillhör en grupp av lavar som är knuten till denna miljö.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Lecanorales, Familj Pilocarpaceae, Släkte Szczawinskia, Art Szczawinskia leucopoda Holien & Tønsberg - skaftlav Synonymer

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Växte på grangrenar tillsammans med den försvunna värmlandslaven Erioderma pedicellatum på en lokal i Värmland. Växte i en gammal suboceanisk granskog med mycket hög och jämn luftfuktighet tillsammans med flera andra rödlistade arter. Skogen på lokalen är avverkad. Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1956.
Skaftlav är en skorplav med grynig, mörkgrön till grågrön bål. Apothecier sällsynta, 0,1-0,4 mm i diameter, gråaktiga, först platta men med tiden konvexa, något pruinösa. Sporer färglösa, (4-)6-8(-9)-septerade, (38-)63(-80) × 1,5 µm. Pyknid vanliga, sittande på korta vitaktiga till grå skaft, svarta och plattat utdragna, 0,1-0,4 mm höga. De skaftade utdragna och plattade pykniden är unika bland lavar i Fennoskandia.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för skaftlav

Länsvis förekomst och status för skaftlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för skaftlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är arten försvunnen från sin enda lokal. Skaftlav sågs här senast 1956. Arten finns i Norge där den är rödlistad (Nära hotad NT, Timdal m.fl. 2015) medan den saknas i Danmark och Finland. Världsutbredningen omfattar Fennoskandia, Nordamerika och Papua Nya Guinea (Holien & Tønsberg 2002).
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Pilocarpaceae  
 • Släkte
  Szczawinskia  
 • Art
  Szczawinskia leucopodaHolien & Tønsberg - skaftlav

Arten växte på tunna grangrenar tillsammans med värmlandslav Erioderma pedicellatum (rödlistad som Nationellt utdöd RE) och lillkuddlav Lichinodium ahlneri (rödlistad som Nationellt utdöd RE) i en fuktig ravin med gammal granskog på en lokal i norra Värmland. En hög och jämn luftfuktighet verkar vara avgörande för artens överlevnad. Arten påträffas i oceaniska granskogar vilka har en mycket hög och jämn luftfuktighet och brukar kallas för tempererade eller boreala regnskogar (Holien & Tønsberg 1996). Skaftlav tillhör en grupp av lavar som är knuten till denna miljö.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Skaftlavens försvinnande från Sverige sätts i samband med skogsavverkningar på platsen. Förutom att artens substrat därmed försvann förändrades sannolikt lokalklimatet radikalt med bland annat uttorkning som följd. Av samma skäl försvann också värmlandslaven och lillkuddlaven vilken den växte tillsammans med.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Lokalen/området där denna art och flera andra oceaniska rödlistade arter förekom bör undersökas ytterligare, och arten bör även eftersökas i liknande miljöer utanför det kända området. Skogar med extremt fuktigt lokalklimat från Värmland och norrut med arter av lunglavar Lobaria på gran (Lobarion-samhällen) bör identifieras och skyddas då de alltid hyser sällsynta och rödlistade lavar.

Holien, H. & Tønsberg, T. 2002. Two new species in the lichen genus Szczawinskia A. Funk. Lichenologist 34: 369-372.

Holien, H. & Tønsberg, T. 1996. Boreal rain forest in Norway - the habitat for lichen species belonging to the Trondelag phytogeographical element (in Norwegian with English summary). Blyttia 54: 157-177.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Pilocarpaceae  
 • Släkte
  Szczawinskia  
 • Art
  Szczawinskia leucopoda, Holien & Tønsberg - skaftlav
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor