Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  skalbaggsstrit

Organismgrupp Halvvingar, Stritar Issus muscaeformis
Skalbaggsstrit Halvvingar, Stritar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Skalbaggsstriten är en stor, mycket bred och robust formad strit. De flesta stritar har parallella sidor medan skalbaggsstritens sidor bildar vinklar utåt. Färgen är grågrön till brun, med ett mönster som kan variera mycket. Kroppslängd är 5,5–8,0 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för skalbaggsstrit Observationer i Sverige för skalbaggsstrit
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är arten funnen i Skåne till södra Gästrikland. Skalbaggsstriten funnen på ca 25 sentida lokaler. I Danmark förekommer arten sparsamt på centrala Jylland och Bornholm (ett fynd). I Norge finns några få fynd kring 1970. Förekommer annars i Mellaneuropa, Balkan och österut mot södra Ryssland och Ukraina.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Skalbaggsstriten livnär sig på ek, och ses oftast i solexponerade lägen. Funnen Skåne till Gästrikland. Påträffats på ett flertal lokaler under senare tid, 2008-2014. Minskar sannolikt pga igenväxning av glesa ädellövskogar. Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (15-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (60-500) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Stritar livnär sig på att suga växtsafter, i synnerhet xylem. Skalbaggsstriten livnär sig på ek, och ses oftast i solexponerade lägen. Övervintringen sker troligtvis i nymfstadiet, och de vuxna djuren påträffas i juni och juli.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· ekar
· ekar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hemiptera (halvvingar), Familj Issidae (sköldstritar), Släkte Issus, Art Issus muscaeformis (Schrank, 1781) - skalbaggsstrit Synonymer Issus muscaeiformis (Schrank, 1781)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Skalbaggsstriten livnär sig på ek, och ses oftast i solexponerade lägen. Funnen Skåne till Gästrikland. Påträffats på ett flertal lokaler under senare tid, 2008-2014. Minskar sannolikt pga igenväxning av glesa ädellövskogar. Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (15-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (60-500) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Skalbaggsstriten är en stor, mycket bred och robust formad strit. De flesta stritar har parallella sidor medan skalbaggsstritens sidor bildar vinklar utåt. Färgen är grågrön till brun, med ett mönster som kan variera mycket. Kroppslängd är 5,5–8,0 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för skalbaggsstrit

Länsvis förekomst och status för skalbaggsstrit baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för skalbaggsstrit

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är arten funnen i Skåne till södra Gästrikland. Skalbaggsstriten funnen på ca 25 sentida lokaler. I Danmark förekommer arten sparsamt på centrala Jylland och Bornholm (ett fynd). I Norge finns några få fynd kring 1970. Förekommer annars i Mellaneuropa, Balkan och österut mot södra Ryssland och Ukraina.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Auchenorrhyncha - stritar 
 • Infraordning
  Fulgoromorpha  
 • Familj
  Issidae - sköldstritar 
 • Släkte
  Issus  
 • Art
  Issus muscaeformis(Schrank, 1781) - skalbaggsstrit
  Synonymer
  Issus muscaeiformis (Schrank, 1781)

Stritar livnär sig på att suga växtsafter, i synnerhet xylem. Skalbaggsstriten livnär sig på ek, och ses oftast i solexponerade lägen. Övervintringen sker troligtvis i nymfstadiet, och de vuxna djuren påträffas i juni och juli.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Trädbärande gräsmark, Lövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· ekar - Quercus (Viktig)
Igenväxning av glesa ädellövskogar.

Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Lätt betning så att skogens öppenhet bibehålls på artens kända lokaler.

Biedermann, R., & Niedringhaus, R. 2009. The Plant- and Leafhoppers of Germany Identification Keys for all species. Wissenschaftlich Akademischer Buchvertrieb-Fründ, Scheeßel, Germany.

Holzinger,W.E., Kammerlander, I. & Nickel, H. 2003. The Auchenorrhyncha of Central Europe 1. Fulgoromorpha, Cicadomorpha excl.Cicadellidae. 1-673. Brill, Leiden.

Kunz, G., Nickel, H. & Niedringhaus, R. 2011. Fotoatlas der Zikaden Deutschlands (Photographic Atlas of the Planthoppers and Leafhoppers of Germany). Wissenschaftlich Akademischer Buchvertrieb-Fründ, Scheeßel, Germany.

Ossiannilsson, F. 1978. The Auchenorrhyncha (Homoptera) of Fennoscandia and Denmark. part 1. Fauna Entomologica Scandinavica 7: 1-222.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2008. Rev. Jonas Sandström 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Auchenorrhyncha - stritar 
 • Infraordning
  Fulgoromorpha  
 • Familj
  Issidae - sköldstritar 
 • Släkte
  Issus  
 • Art
  Issus muscaeformis, (Schrank, 1781) - skalbaggsstrit
  Synonymer
  Issus muscaeiformis (Schrank, 1781)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2008. Rev. Jonas Sandström 2015.