Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  skarplinjerad krisslesäckmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Coleophora conyzae
Skarplinjerad krisslesäckmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vingbredd 15–16 mm. Artens framvingar är snövita med skarpa, brungula linjer längs alla vingribbor. Fransarna har en brungul delningslinje. Exemplar i gott skick kan knappast förväxlas med någon annan svensk art, men slitna exemplar kan likna ett par andra arter. Fångstplatsen indikerar dock vilken art det rör sig om. Arten är avbildad av Nupponen & Junnilainen (1995).
Utbredning
Länsvis förekomst för skarplinjerad krisslesäckmal Observationer i Sverige för skarplinjerad krisslesäckmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är utbredd över större delen av Central- och Sydeuropa, där den är rapportrad från ett 20-tal länder. I Norden är den bara känd från Öland och Gotland. Den rapporterades som ny för Sverige 1935 genom fynd på södra Gotland 1933. 1976 hittades den på Byrums alvar på norra Öland (Bengtsson leg.) och därefter har den iakttagits på flera platser över hela ön. Då Gotland inte besöks i samma utsträckning som Öland föreligger färre fynd därifrån, men det förefaller troligt att arten finns på åtskilliga lokaler även där.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Är i Norden endast känd från Öland och Gotland där arten lokalt förekommer på fuktiga ängsmarker med krissla (Inula sp.). Arten har ett litet förekomstområde och många lokaler håller på att växa igen. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (6-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 9825 (7048-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (24-160) km². -2005. Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Fjärilen håller i första hand till på tidvis översvämmade områden på alvarmark där värdväxten luddkrissla Inula britannica finns. Den kan också förekomma på fuktiga, kalkrika ängar. Larven lever på hösten i första hand av luddkrissla men också på krissla I. salicina. Fram till maj lever den i en rak, jämnbred, från sidorna något hoptryckt säck, som är försedd med långa vita hår. Munvinkel är sned (ca 45°). Fjärilen kläcks i början av juli och flyger månaden ut. Sällan påträffas den i fler än enstaka exemplar. Den kommer till ljus.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· krissla
· krissla
· krisslor
· krisslor
· luddkrissla
· luddkrissla
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Coleophoridae (säckmalar), Släkte Coleophora, Art Coleophora conyzae Zeller, 1868 - skarplinjerad krisslesäckmal Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Är i Norden endast känd från Öland och Gotland där arten lokalt förekommer på fuktiga ängsmarker med krissla (Inula sp.). Arten har ett litet förekomstområde och många lokaler håller på att växa igen. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (6-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 9825 (7048-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (24-160) km². -2005. Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).

Åtgärdsprogram Fastställt
Vingbredd 15–16 mm. Artens framvingar är snövita med skarpa, brungula linjer längs alla vingribbor. Fransarna har en brungul delningslinje. Exemplar i gott skick kan knappast förväxlas med någon annan svensk art, men slitna exemplar kan likna ett par andra arter. Fångstplatsen indikerar dock vilken art det rör sig om. Arten är avbildad av Nupponen & Junnilainen (1995).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för skarplinjerad krisslesäckmal

Länsvis förekomst och status för skarplinjerad krisslesäckmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för skarplinjerad krisslesäckmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är utbredd över större delen av Central- och Sydeuropa, där den är rapportrad från ett 20-tal länder. I Norden är den bara känd från Öland och Gotland. Den rapporterades som ny för Sverige 1935 genom fynd på södra Gotland 1933. 1976 hittades den på Byrums alvar på norra Öland (Bengtsson leg.) och därefter har den iakttagits på flera platser över hela ön. Då Gotland inte besöks i samma utsträckning som Öland föreligger färre fynd därifrån, men det förefaller troligt att arten finns på åtskilliga lokaler även där.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Coleophoridae - säckmalar 
 • Släkte
  Coleophora  
 • Art
  Coleophora conyzaeZeller, 1868 - skarplinjerad krisslesäckmal

Fjärilen håller i första hand till på tidvis översvämmade områden på alvarmark där värdväxten luddkrissla Inula britannica finns. Den kan också förekomma på fuktiga, kalkrika ängar. Larven lever på hösten i första hand av luddkrissla men också på krissla I. salicina. Fram till maj lever den i en rak, jämnbred, från sidorna något hoptryckt säck, som är försedd med långa vita hår. Munvinkel är sned (ca 45°). Fjärilen kläcks i början av juli och flyger månaden ut. Sällan påträffas den i fler än enstaka exemplar. Den kommer till ljus.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Myrbiotoper, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· krissla - Inula salicina (Viktig)
· krisslor - Inula (Viktig)
· luddkrissla - Inula britannica (Viktig)
Arten förekommer på marker som sällan utsätts för hot. Möjligen kan utdikningar och överbete skada arten, liksom förändrad markanvändning såsom vägdragning eller byggnation.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Några åtgärder i nuläget synes inte nödvändiga, men överbetning och dränering bör undvikas där arten har en fast population. Arten ingår i ett åtgärdsprogram för ”Hotade arter på krissla” som är under framtagande och kommer att färdigställas år 2006.

Åtgärdsprogram Fastställt

Benander, P. 1939. Die Coleophoriden Schwedens. Opuscula ent. Band IV, Häft. 1–2: 30–110.

Nupponen, K. & Junnilainen, J. 1995. Perhoshavaintoja Virosta vuonna 1994. [Records of lepidoptera from Estonia 1994]. Baptria 20(3): 131–142.

Patzak, H. 1974. Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera – Coleophoridae. Beitr. Ent. 24(5/8): 153–278.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Coleophoridae - säckmalar 
 • Släkte
  Coleophora  
 • Art
  Coleophora conyzae, Zeller, 1868 - skarplinjerad krisslesäckmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002.