Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  skarptandad barkborre

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Ips acuminatus
Skarptandad barkborre Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,2-3,5 mm lång barkborre. Kroppen är brun till svartbrun och glänsande. Täckvingarna har regelbundna strimmor och är baktill på vardera sidan om urgröpningen försedda med 3 tänder, varav den nedersta är störst.
Utbredning
Länsvis förekomst för skarptandad barkborre Observationer i Sverige för skarptandad barkborre
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Tidigare utbredd över större delen av landet, sentida fynd främst från Uppland och norrut. Känd från alla de nordiska länderna och Baltikum. Världsutbredningen omfattar större delen av Europa och Asien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Larvutvecklingen sker under under bark på nyligen död, solexponerad tall, främst grova grenar eller smala stamdelar. Larven lever av vedlevande svampar som ympas in av honan i samband med äggläggningen. Tidigare utbredd över större delen av landet, sentida fynd nästan uteslutande från Uppland och norrut. Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (200-500). Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (800-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker under under bark på nyligen död, solexponerad tall, främst grova grenar eller smala stamdelar med tunn bark. I sällsynta fall kan även gran angripas. Ofta i färska vindfällen på hällmarker eller i topparna på stående döda träd, stundtals även i avverkningsavfall på hyggen. Larven lever av blånadssvampar (Ophiostoma spp.) som ympas in av honan i samband med äggläggningen. Äggläggningen sker i maj, larvutvecklingen under sommaren och förpuppningen i augusti.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· tall
· tall
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· blånadssvampar
· blånadssvampar
· blånadssvampsordningen
· blånadssvampsordningen
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Ips, Art Ips acuminatus (Gyllenhal, 1827) - skarptandad barkborre Synonymer Bostrichus acuminatus Gyllenhal, 1827

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Larvutvecklingen sker under under bark på nyligen död, solexponerad tall, främst grova grenar eller smala stamdelar. Larven lever av vedlevande svampar som ympas in av honan i samband med äggläggningen. Tidigare utbredd över större delen av landet, sentida fynd nästan uteslutande från Uppland och norrut. Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (200-500). Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (800-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En 2,2-3,5 mm lång barkborre. Kroppen är brun till svartbrun och glänsande. Täckvingarna har regelbundna strimmor och är baktill på vardera sidan om urgröpningen försedda med 3 tänder, varav den nedersta är störst.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för skarptandad barkborre

Länsvis förekomst och status för skarptandad barkborre baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för skarptandad barkborre

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Tidigare utbredd över större delen av landet, sentida fynd främst från Uppland och norrut. Känd från alla de nordiska länderna och Baltikum. Världsutbredningen omfattar större delen av Europa och Asien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Scolytinae - barkborrar 
 • Tribus
  Ipini  
 • Släkte
  Ips  
 • Art
  Ips acuminatus(Gyllenhal, 1827) - skarptandad barkborre
  Synonymer
  Bostrichus acuminatus Gyllenhal, 1827

Larvutvecklingen sker under under bark på nyligen död, solexponerad tall, främst grova grenar eller smala stamdelar med tunn bark. I sällsynta fall kan även gran angripas. Ofta i färska vindfällen på hällmarker eller i topparna på stående döda träd, stundtals även i avverkningsavfall på hyggen. Larven lever av blånadssvampar (Ophiostoma spp.) som ympas in av honan i samband med äggläggningen. Äggläggningen sker i maj, larvutvecklingen under sommaren och förpuppningen i augusti.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Svampar och lavar (Viktig)
· blånadssvampar - Ophiostoma (Viktig)
· blånadssvampsordningen - Ophiostomatales (Viktig)
Dött träd (Viktig)


Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)

Ehnström, B. & Axelsson, R. 2002. Insektsgnag i bark och ved. ArtDatabanken, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2015

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Scolytinae - barkborrar 
 • Tribus
  Ipini  
 • Släkte
  Ips  
 • Art
  Ips acuminatus, (Gyllenhal, 1827) - skarptandad barkborre
  Synonymer
  Bostrichus acuminatus Gyllenhal, 1827
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2015