Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  skedbäckmossa

Organismgrupp Mossor Hygrohypnum cochlearifolium
Skedbäckmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Bildar gröna till gul- eller brunaktiga kuddar eller mattor. Skotten är 1-3(4) cm långa och oregelbundet förgrenade. Stambladen är brett äggrunda till nästan cirkelrunda, kraftigt kupade och tämligen kraftigt avsmalnande mot bladfästet. Bladets övre del är kort avsmalnande mot en brett trubbig eller rundad spets. Bladen är mer eller mindre utstående och sitter tämligen tätt, raka eller svagt böjda. De är långt nedlöpande. Bladnerven är dubbel eller grenad och når 30-65 % upp i bladet. Bladkanten är otandad eller otydligt och oregelbundet tandad, delvis eller ofta genomgående tillbakaböjd. Cellerna i bladmitten är 23-61 µm långa. De äggrunda eller avlånga bashörnsgrupperna längs bladkanten är ibland otydligt avgränsade, och består av kvadratiska eller rektangulära, mer eller mindre tunnväggiga celler. Stammen saknar hyalodermis. Arten är samkönad. De inre honbladens celler är släta, men några få av de övre cellerna nära kanten kan ha utskjutande övre cellhörn (gäller utvuxna blad, efter befruktningen). Sporerna är 12-17 µm.
Skedbäckmossa och norsk bäckmossa Hygrohypnum norvegicum skiljer sig från andra bäckmossor genom att de har tillbakaböjda bladkanter. Skedbäckmossa har bredare tillbakaböjda bladkanter än norsk bäckmossa och dess blad smalnar också av snabbare mot bladspetsen och är kraftigare kupade.
Utbredning
Länsvis förekomst för skedbäckmossa Observationer i Sverige för skedbäckmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är funnen på ett fåtal lokaler i fjällkedjan från Härjedalen till Torne lappmark från subalpin till mellanalpin nivå. I Norge är arten vanligare än i Sverige. I övriga Europa är arten funnen ned till bergsområden i Centraleuropa och Pyreneerna. Världsutbredningen omfattar även Sibirien, Nordamerika och Grönland. Dessutom är arten rödlistad i flera andra länder i Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Växer i bäckar och översilade kalkrik sten i fjällen. Ytterst få lokaler är kända men vi har adderat ett stort mörkertal för de dåligt undersökta delarna av fjällkedjan. Antalet reproduktiva individer skattas till 400 (10-1400). Antalet lokalområden i landet skattas till 2. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (8-560) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Skedbäckmossa växer i bäckar och ibland på klippor med sippervatten i relativt kalkrika områden. Framförallt växer den i vattendrag på kalfjället, där man kan hitta den på stenblock eller sandig jord i jokkar eller åtminstone i den zon som tidvis översvämmas.
Landskapstyper
Fjäll
Fjäll
Våtmark
Våtmark
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Vattendrag
Vattendrag
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Hypnales, Familj Amblystegiaceae, Släkte Hygrohypnum (bäckmossor), Art Hygrohypnum cochlearifolium (Venturi) Broth. - skedbäckmossa Synonymer Hygrohypnum cochlearifolium (Vent.) Broth., Limnobium cochlearifolium Venturi

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Växer i bäckar och översilade kalkrik sten i fjällen. Ytterst få lokaler är kända men vi har adderat ett stort mörkertal för de dåligt undersökta delarna av fjällkedjan. Antalet reproduktiva individer skattas till 400 (10-1400). Antalet lokalområden i landet skattas till 2. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (8-560) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Bildar gröna till gul- eller brunaktiga kuddar eller mattor. Skotten är 1-3(4) cm långa och oregelbundet förgrenade. Stambladen är brett äggrunda till nästan cirkelrunda, kraftigt kupade och tämligen kraftigt avsmalnande mot bladfästet. Bladets övre del är kort avsmalnande mot en brett trubbig eller rundad spets. Bladen är mer eller mindre utstående och sitter tämligen tätt, raka eller svagt böjda. De är långt nedlöpande. Bladnerven är dubbel eller grenad och når 30-65 % upp i bladet. Bladkanten är otandad eller otydligt och oregelbundet tandad, delvis eller ofta genomgående tillbakaböjd. Cellerna i bladmitten är 23-61 µm långa. De äggrunda eller avlånga bashörnsgrupperna längs bladkanten är ibland otydligt avgränsade, och består av kvadratiska eller rektangulära, mer eller mindre tunnväggiga celler. Stammen saknar hyalodermis. Arten är samkönad. De inre honbladens celler är släta, men några få av de övre cellerna nära kanten kan ha utskjutande övre cellhörn (gäller utvuxna blad, efter befruktningen). Sporerna är 12-17 µm.
Skedbäckmossa och norsk bäckmossa Hygrohypnum norvegicum skiljer sig från andra bäckmossor genom att de har tillbakaböjda bladkanter. Skedbäckmossa har bredare tillbakaböjda bladkanter än norsk bäckmossa och dess blad smalnar också av snabbare mot bladspetsen och är kraftigare kupade.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för skedbäckmossa

Länsvis förekomst och status för skedbäckmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för skedbäckmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är funnen på ett fåtal lokaler i fjällkedjan från Härjedalen till Torne lappmark från subalpin till mellanalpin nivå. I Norge är arten vanligare än i Sverige. I övriga Europa är arten funnen ned till bergsområden i Centraleuropa och Pyreneerna. Världsutbredningen omfattar även Sibirien, Nordamerika och Grönland. Dessutom är arten rödlistad i flera andra länder i Europa.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Hypnanae  
 • Ordning
  Hypnales  
 • Familj
  Amblystegiaceae  
 • Släkte
  Hygrohypnum - bäckmossor 
 • Art
  Hygrohypnum cochlearifolium(Venturi) Broth. - skedbäckmossa
  Synonymer
  Hygrohypnum cochlearifolium (Vent.) Broth.
  Limnobium cochlearifolium Venturi

Skedbäckmossa växer i bäckar och ibland på klippor med sippervatten i relativt kalkrika områden. Framförallt växer den i vattendrag på kalfjället, där man kan hitta den på stenblock eller sandig jord i jokkar eller åtminstone i den zon som tidvis översvämmas.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Fjäll

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark, Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Fjällbiotoper, Öppna gräsmarker, Vattendrag, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna strandbiotoper, Blottad mark

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
De få kända lokalerna gör att slumpfaktorer kan orsaka att arten försvinner. Förändrad vattenkemi och vattenståndsfluktuationer påverkar sannolikt arten negativt.

Påverkan
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Vattenreglering (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Ytterligare äldre lokaler för arten bör återbesökas för att kontrollera dess status.
Utländska namn - NO: Skeibekkemose, SF: rusopurosammal.

Czernyadjeva, I.V. 2003. The genus Hygrohypnum (Amblystegiaceae, Musci) in Russia. Arctoa 12: 25-58. (på ryska)

Hedenäs, L. 1995. Hygrohypnum-nyckel. - Myrinia 5: 46-48.

Hedenäs, L. 2014. Hygrohypnum cochlearifolium skedbäckmossa s. 81. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [AJ 37-57], Bladmossor: skirmossor-baronmossor : Bryophyta: Hookeria-Anomodon. Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Hygrohypnum-nyckel. Myrinia 5: 46-48.

Jamieson, D. W. 1976. A monograph of the genus Hygrohypnum Lindb. (Musci). (Doktorsavhandling; Dept. of Biology, University of Victoria, Victoria, British Columbia, Canada).

Mårtensson, O. 1956. Bryophytes of the Torneträsk Area, Northern Swedish Lappland II - Musci. Kungl. Sv. Vetensk. Akad. avhandlingar i naturskyddsärenden 14.

Sergio, C. Montserrat, B. & Cros, R.M. 2002. New Data Concerning Extinct Bryophytes on the Iberian Red List. Novit. Bot. Univ. Carol. 15: 95-105.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Niklas Lönnell 2005. Uppdaterad 2010 © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Hypnanae  
 • Ordning
  Hypnales  
 • Familj
  Amblystegiaceae  
 • Släkte
  Hygrohypnum - bäckmossor 
 • Art
  Hygrohypnum cochlearifolium, (Venturi) Broth. - skedbäckmossa
  Synonymer
  Hygrohypnum cochlearifolium (Vent.) Broth.
  Limnobium cochlearifolium Venturi
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Niklas Lönnell 2005. Uppdaterad 2010 © ArtDatabanken, SLU 2010.