Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  skeppsvarvsfluga

Organismgrupp Skalbaggar, Varvsflugor, brokbaggar m.fl. Lymexylon navale
Skeppsvarvsfluga Skalbaggar, Varvsflugor, brokbaggar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 7-16 mm lång, mycket långsmal och cylindriskt byggd skalbagge. Arten är roströd, huvudet och ibland täckvingsspetsen kan dock vara svart. Antenner och ben är ganska långa. Hela djuret är tydligt behårat. Hos hannarna har palperna egendomliga buskformade bihang.
Utbredning
Länsvis förekomst för skeppsvarvsfluga Observationer i Sverige för skeppsvarvsfluga
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd från Skåne till Uppland och Västmanland. Närmast i Danmark och i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Väst- och Sydeuropa österut till Turkiet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Larven utvecklas i solexponerad hård ved i barklösa delar av stående döda eller levande, grova ekar. Även liggande ekvirke angrips ibland. Påträffad från Skåne till Uppland och Västmanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 350 (250-500). Förekomstarean (AOO) skattas till 1400 (1000-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i solexponerad hård ved i barklösa delar av stående döda eller levande, grova ekar. Även liggande ekvirke angrips ibland. Skalbaggarna påträffas under varma eftermiddagar flygande runt lämpliga värdträd.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ekar
· ekar
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Lymexylidae (varvsflugor), Släkte Lymexylon, Art Lymexylon navale (Linnaeus, 1758) - skeppsvarvsfluga Synonymer Cantharis navale Linnaeus, 1758, Cantharis navalis Linnaeus, 1758

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Larven utvecklas i solexponerad hård ved i barklösa delar av stående döda eller levande, grova ekar. Även liggande ekvirke angrips ibland. Påträffad från Skåne till Uppland och Västmanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 350 (250-500). Förekomstarean (AOO) skattas till 1400 (1000-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En 7-16 mm lång, mycket långsmal och cylindriskt byggd skalbagge. Arten är roströd, huvudet och ibland täckvingsspetsen kan dock vara svart. Antenner och ben är ganska långa. Hela djuret är tydligt behårat. Hos hannarna har palperna egendomliga buskformade bihang.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för skeppsvarvsfluga

Länsvis förekomst och status för skeppsvarvsfluga baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för skeppsvarvsfluga

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd från Skåne till Uppland och Västmanland. Närmast i Danmark och i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Väst- och Sydeuropa österut till Turkiet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Lymexyloidea  
 • Familj
  Lymexylidae - varvsflugor 
 • Underfamilj
  Lymexylinae  
 • Släkte
  Lymexylon  
 • Art
  Lymexylon navale(Linnaeus, 1758) - skeppsvarvsfluga
  Synonymer
  Cantharis navale Linnaeus, 1758
  Cantharis navalis Linnaeus, 1758

Larvutvecklingen sker i solexponerad hård ved i barklösa delar av stående döda eller levande, grova ekar. Även liggande ekvirke angrips ibland. Skalbaggarna påträffas under varma eftermiddagar flygande runt lämpliga värdträd.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ekar - Quercus (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Artens fortlevnad i landet hotas av att grova, gamla ekar blir allt sällsyntare.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Bevara gamla ekar i sydöstra Sverige från såväl avverkning som utskuggning av uppväxande ungträd.

Baranowski, R. 1975. Några bidrag till kännedomen om coleopterfaunan vid nedre Dalälven. 1. Ent. Tidskr. 96: 97–115.

Baranowski, R. 1980. Några bidrag till kännedomen om coleopterfaunan vid nedre Dalälven. 2. Ent. Tidskr. 101: 29-42.

Palm, T. 1946. Anteckningar om svenska skalbaggar. II. Ent. Tidskr. 67: 11–20.

Palm, T. 1953. Anteckningar om svenska skalbaggar. VII. Ent. Tidskr. 74: 8–23.

Palm, T. 1953. Anteckningar om svenska skalbaggar. VIII. Ent. Tidskr. 74: 171–186.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rinden-Käfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. suppl. XVI.

Palm, T. 1961. Anteckningar om svenska skalbaggar. XIV. Ent. Tidskr. 82: 74–79.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Lymexyloidea  
 • Familj
  Lymexylidae - varvsflugor 
 • Underfamilj
  Lymexylinae  
 • Släkte
  Lymexylon  
 • Art
  Lymexylon navale, (Linnaeus, 1758) - skeppsvarvsfluga
  Synonymer
  Cantharis navale Linnaeus, 1758
  Cantharis navalis Linnaeus, 1758
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.